กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
   

:: ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ
:: เรื่อง รายงานการส่งออกข้าวไปสหภาพยุโรป พ.ศ. 2546

ตามที่ได้มี ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การจัดสรรปริมาณข้าวส่งออกภายใต้โควตาภาษีไปสหภาพยุโรปสำหรับปี 2546 พ.ศ. 2546 ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรปริมาณข้าวส่งออกภายใต้โควตาภาษีไปสหภาพยุโรปแล้ว นั้น
เพื่อให้เป็นไปตาม ข้อ 8 ข้อ 9 และ ข้อ 10 แห่งระเบียบกระทรวงพาณิชย์ดังกล่าว และเพื่อให้การรายงานและแสดงหลักฐานการส่งออกข้าวไปสหภาพยุโรปเป็นไปด้วยความถูกต้อง อาศัยอำนาจตามความใน ข้อ 13 แห่ง ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การจัดสรรปริมาณข้าวส่งออกภายใต้โควตาภาษีไปสหภาพยุโรปสำหรับปี 2546 พ.ศ. 2546 กรมการค้าต่างประเทศจึงออกประกาศไว้ ดังนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิกประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง รายงานการส่งออกข้าวไปสหภาพยุโรป พ.ศ. 2545 ลงวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2545 และ ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง รายงานการส่งออกข้าวไปสหภาพยุโรป (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ลงวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2545
ข้อ 2 ให้ผู้ส่งออกที่ส่งข้าวขาว หรือข้าวกล้อง หรือข้าวหัก แล้วแต่กรณีออกไปสหภาพยุโรปต้องรายงานการส่งออกภายใน 120 วัน นับแต่วันที่ส่งออกแต่ละครั้ง ให้กรมการค้าต่างประเทศทราบ ตามแบบ ยร. 4 และแบบ ยร. 5 ที่แนบท้ายประกาศนี้ พร้อมด้วยหลักฐานเอกสารการส่งออก ดังนี้
2.1 กรณีการส่งออกภายใต้โควตาภาษีไปสหภาพยุโรป (แบบ ยร. 4)
(1) สำเนาต้นฉบับใบตราส่ง (Original B/L) ที่รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจผูกพันบริษัทตัวแทนเรือตามกฎหมาย พร้อมเขียนชื่อ - นามสกุล และตำแหน่งให้ชัดเจน
(2) สำเนาหลักฐานแสดงการได้รับสิทธิส่งออกข้าวภายใต้โควตาภาษีไปสหภาพยุโรป (Export Certificate)
(3) สำเนาใบอนุญาตให้ส่งสินค้าข้าวออกไปนอกราชอาณาจักร
(4) สำเนาใบขนสินค้าขาออกที่กรมศุลกากรสลักรายการถูกต้อง
(5) สำเนาเอกสารที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานของสหภาพยุโรป หรือเอกสารอื่นใดที่แสดงว่าได้นำข้าวเข้าสหภาพยุโรปจริง เช่น Custom Document (IM 4) เป็นต้น
2.2 กรณีการส่งออกนอกโควตาภาษีไปสหภาพยุโรป (แบบ ยร. 5)
(1) สำเนาต้นฉบับใบตราส่ง (Original B/L) ที่รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจผูกพันบริษัทตัวแทนเรือตามกฎหมาย พร้อมเขียนชื่อ - นามสกุล และตำแหน่งให้ชัดเจน
(2) สำเนาใบอนุญาตให้ส่งสินค้าข้าวออกไปนอกราชอาณาจักร
(3) สำเนาใบขนสินค้าขาออกที่กรมศุลกากรสลักรายการถูกต้อง
(4) สำเนาเอกสารที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานของสหภาพยุโรป หรือเอกสารอื่นใดที่แสดงว่าได้นำข้าวเข้าสหภาพยุโรปจริง เช่น Custom Document (IM 4) เป็นต้น
หลักฐานเอกสารการส่งออกที่นำมารายงานตาม ข้อ 2.1 และ 2.2 จะต้องมีรายละเอียดถูกต้องตรงกันในสาระสำคัญของการส่งออก ได้แก่ ชนิดข้าว จำนวน ชื่อเรือขนส่งประเทศปลายทาง เลขที่ตู้คอนเทนเนอร์ และชื่อที่อยู่ผู้รับสินค้า
สำหรับการส่งออกในเดือนกรกฎาคมของแต่ละปีให้รายงานการส่งออกและแสดงหลักฐานดังกล่าวภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ส่งออกแต่ละครั้ง
ข้อ 3 ให้ผู้ส่งออกส่งรายงาน และส่งหลักฐานการส่งออกตาม ข้อ 2 ภายในเวลาที่กำหนดสำหรับกรณีการส่งรายงานตาม ข้อ 2.1 หากส่งหลักฐานไม่ครบถ้วนถูกต้อง หรือส่งหลักฐานที่มีรายละเอียดในรายละเอียดในสาระสำคัญของการส่งออกไม่ถูกต้องตรงกัน จะถือว่าเป็นผู้ฝ่าฝืนระเบียบกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การจัดสรรปริมาณข้าวส่งออกภายใต้โควตาภาษีไปสหภาพยุโรปสำหรับปี 2546 พ.ศ. 2546 ข้อ 14
ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


:: ประกาศ ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) ราเชนทร์ พจนสุนทร อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ

 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update