กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่ 1 2 3 4 5 6  
   

:: ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ
:: เรื่อง ผู้ส่งออกเครื่องนุ่งห่มรับอนุญาต พ.ศ. 2546 ข้อที่ 1-6

เพื่อให้เป็นไปตาม ข้อ 10 ของ ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการบริหารการส่งออกเครื่องนุ่งห่มไปยังประเทศที่มีข้อตกลงกับประเทศไทย (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2546 กรมการค้าต่างประเทศจึงออกประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจดทะเบียนเป็นผู้ส่งออกเครื่องนุ่งห่มรับอนุญาตไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 การจดทะเบียนเป็นผู้ส่งออกเครื่องนุ่งห่มรับอนุญาต
1.1 ผู้ยื่นขอจดทะเบียนจะต้องมีคุณสมบัติและลักษณะ ดังนี้
1.1.1 เป็นนิติบุคคลที่ได้จดทะเบียนมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตและส่งออกเครื่องนุ่งห่ม และประกอบกิจการโรงงานผลิตเครื่องนุ่งห่มที่ส่งออก หรือที่จะส่งออก
"โรงงาน" ในวรรคหนึ่ง หมายความว่า โรงงานผลิตเครื่องนุ่งห่มตามประเภท หรือชนิดที่ระบุในบัญชีท้ายกฎกระทรวง (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติ โรงงาน พ.ศ. 2535 โดยข้อกำหนดเกี่ยวกับการมีและใช้เครื่องจักร และหรือคนงานของโรงงานดังกล่าวให้เป็นไปตามที่กำหนดเฉพาะเกณฑ์ขั้นต่ำของโรงงานจำพวกที่ 1 หรือจำพวกที่ 2 หรือจำพวกที่ 3 แล้วแต่กรณีตามที่ได้ยื่นขอจดทะเบียนเป็นผู้ส่งออกเครื่องนุ่งห่มรับอนุญาต ยกเว้นแต่กรณีที่เป็นโรงงานลำดับที่ 28 ตามที่ระบุในบัญชีท้ายกฎกระทรวงฉบับดังกล่าว จะต้องใช้จักรเย็บผ้าตั้งแต่ 15 คันขึ้นไป ทั้งนี้ ถ้าเป็นโรงงานจำพวกที่ 1 จะต้องใช้คนงานตั้งแต่ 15 คนขึ้นไปด้วย
ที่ตั้งของโรงงานในวรรคหนึ่งต้องเป็นไปตามที่กำหนด ดังนี้
1.1.1.1 ถ้าเป็นโรงงานจำพวกที่ 1 หรือเป็นโรงงานจำพวกที่ 2 โรงงานต้องไม่ตั้งอยู่ในบริเวณบ้านจัดสรรเพื่อการพักอาศัย อาคารชุดพักอาศัย และบ้านแถวเพื่อการพักอาศัย ยกเว้นโรงงานที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานอยู่แล้วก่อนวันที่กฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติ โรงงาน พ.ศ. 2535 ใช้บังคับ
1.1.1.2 ถ้าเป็นโรงงานจำพวกที่ 3 โรงงานต้องไม่ตั้งอยู่ในบริเวณดังต่อไปนี้
(1) บ้านจัดสรรเพื่อการพักอาศัยอาคารชุดพักอาศัย และบ้านแถวเพื่อการพักอาศัยยกเว้นโรงงานที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานอยู่แล้วก่อนวันที่กฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติ โรงงาน พ.ศ. 2535 ใช้บังคับ
(2) ภายในระยะ 50 เมตร จากเขตติดต่อสาธารณสถาน ได้แก่ โรงเรียน หรือสถาบันการศึกษา วัด หรือศาสนสถาน โรงพยาบาล โบราณสถาน และสถานที่ทำการงานของหน่วยงานของรัฐและให้รวมถึงแหล่งอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนด
1.1.2 ไม่เป็นนิติบุคคลที่เคยกระทำการใดๆ ที่เป็นผลเสียหายแก่การค้าส่งออกสิ่งทอของประเทศไทยมาก่อน หรือไม่เป็นนิติบุคคลที่มีกรรมการหรือหุ้นส่วนผู้จัดการที่เคยกระทำการใดๆ ที่เป็นผลเสียหายแก่การค้าส่งออกสิ่งทอของประเทศไทยมาก่อน หรือไม่เป็นนิติบุคคลที่มีกรรมการหรือหุ้นส่วนผู้จัดการที่เคยเป็นกรรมการหรือหุ้นส่วนผู้จัดการของนิติบุคคลที่เคยกระทำการใดๆ ที่เป็นผลเสียหายแก่การค้าส่งออกสิ่งทอของประเทศไทยมาก่อน
ทั้งนี้ นิติบุคคลที่มีกรรมการหรือหุ้นส่วนผู้จัดการที่เป็นกรรมการหรือหุ้นส่วนผู้จัดการของนิติบุคคล ที่อยู่ในระหว่างการถูกระงับการออกหนังสือรับรองการส่งออกสินค้าสิ่งทอ ระงับการขอโควตากองกลาง ระงับการใช้โควตา หรือถูกพักทะเบียนการเป็นผู้ส่งออกเครื่องนุ่งห่มรับอนุญาต หากมายื่นขอจดทะเบียนเป็นผู้ส่งออกเครื่องนุ่งห่มรับอนุญาต กรมการค้าต่างประเทศจะไม่รับจดทะเบียน
1.2 การขอจดทะเบียนให้ยื่นขอที่สำนักบริการการค้าต่างประเทศ กรมการค้าต่างประเทศ ตามแบบสท. 1 และแบบสท. 1/2 ท้ายประกาศนี้พร้อมแนบเอกสารดังนี้
1.2.1 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตและส่งออกเครื่องนุ่งห่ม ซึ่งรับรองไว้ก่อนหน้าวันยื่นขอไม่เกิน 1 เดือน
1.2.2 หลักฐานการครอบครองโรงงานผลิตเครื่องนุ่งห่มและเครื่องจักรที่ใช้ผลิตเครื่องนุ่งห่มในปัจจุบัน (กรณีเป็นโรงงานจำพวกที่ 1) หรือสำเนาใบรับแจ้งการประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2 (ร.ง. 2) (กรณีเป็นโรงงานจำพวกที่ 2) หรือสำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง. 4) (กรณีเป็นโรงงานจำพวกที่ 3) หรือสำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรมตาม พระราชบัญญัติ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 หรือสำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงอุตสาหกรรมรับรองการประกอบกิจการโรงงานภายในเขตประกอบการอุตสาหกรรมตาม พระราชบัญญัติ โรงงาน พ.ศ. 2535
1.2.3 สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 20)
1.2.4 สำเนาแบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด. 1) และสำเนาใบเสร็จรับเงินภาษีอากรแสดงการเสียภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด. 1) ในเดือนที่ยื่นขอจดทะเบียนหรือเดือนก่อนยื่นขอจดทะเบียนไม่เกิน 2 เดือน (กรณีเป็นโรงงานจำพวกที่ 1)
1.2.5 หนังสือให้คำรับรองว่าจะปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงพาณิชย์และประกาศกรมการค้าต่างประเทศตามแบบ สท. 1/1 ท้ายประกาศนี้
1.2.6 แผนที่แสดงสถานที่ตั้งโรงงาน
1.3 เมื่อกรมการค้าต่างประเทศได้รับคำขอจดทะเบียนเป็นผู้ส่งออกเครื่องนุ่งห่มรับอนุญาตแบบ สท. 1 และแบบ สท. 1/2 พร้อมหนังสือให้คำรับรองว่าจะให้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงพาณิชย์ และประกาศกรมการค้าต่างประเทศแบบ สท. 1/1 จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติตามที่แจ้งไว้ในแบบ สท. 1 และแบบ สท. 1/2 ผู้ขอจดทะเบียนต้องให้ความร่วมมือและอำนวยความสะดวกหรือให้คำชี้แจงแก่เจ้าหน้าที่ ตามที่ร้องขอเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจสอบคุณสมบัติดังกล่าว และเมื่อเห็นสมควรรับจดทะเบียน จะออกหมายเลขทะเบียนประจำตัวผู้ส่งออกเครื่องนุ่งห่มรับอนุญาตให้
1.4 การจดทะเบียนเป็นผู้ส่งออกเครื่องนุ่งห่มรับอนุญาตให้มีอายุใช้ได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2547
1.5 ในกรณีที่ผู้ส่งออกเครื่องนุ่งห่มรับอนุญาตขาดคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ใน ข้อ 1.1 กรมการค้าต่างประเทศจะสั่งพักทะเบียนการเป็นผู้ส่งออกเครื่องนุ่งห่มรับอนุญาต
ผู้ถูกสั่งพักทะเบียนตามวรรคหนึ่ง ถ้าไม่แก้ไขคุณสมบัติให้ถูกต้องและแจ้งให้กรมการค้าต่างประเทศไปตรวจสอบคุณสมบัติภายใน 15 วันนับแต่วันที่ถัดจากวันได้รับแจ้งการพักทะเบียน หรือนับแต่วันที่ถัดจากวันได้รับทราบคำวินิจฉัยอุทธรณ์ยืนคำสั่งให้พักทะเบียนการเป็นผู้ส่งออกเครื่องนุ่งห่มรับอนุญาตแล้วแต่กรณี กรมการค้าต่างประเทศจะเพิกถอนทะเบียนการเป็นผู้ส่งออกเครื่องนุ่งห่มรับอนุญาตของผู้นั้น
ผู้ที่ถูกพักทะเบียน หรือถูกเพิกถอนทะเบียนการเป็นผู้ส่งออกเครื่องนุ่งห่มรับอนุญาตข้างต้นมีสิทธิอุทธรณ์ โดยทำเป็นหนังสือยื่นต่ออธิบดีกรมการค้าต่างประเทศภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ถัดจากวันได้รับแจ้งคำสั่งดังกล่าว
ข้อ 2 การประกอบกิจการของผู้ส่งออกเครื่องนุ่งห่มรับอนุญาต
กรมการค้าต่างประเทศจะตรวจสอบการประกอบกิจการของผู้ส่งออกเครื่องนุ่งห่มรับอนุญาตที่โรงงานผลิต ตามที่ได้จดทะเบียนไว้ หากปรากฏว่าการประกอบกิจการไม่เป็นไปตามที่ได้จดทะเบียนไว้จะดำเนินการตามระเบียบต่อไป ทั้งนี้ ผู้ส่งออกเครื่องนุ่งห่มรับอนุญาตต้องให้ความร่วมมือและอำนวยความสะดวก หรือให้คำชี้แจงแก่เจ้าหน้าที่ตามที่ร้องขอเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจสอบการประกอบกิจการ และต้องแสดงเอกสารต่อเจ้าหน้าที่ ดังนี้
2.1 สำเนาแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากร ภ.พ. 30 และสำเนาใบเสร็จรับเงินชำระภาษีอากรของเดือนก่อนที่เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบการประกอบกิจการไม่เกิน 2 เดือน
2.2 สำเนาแบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบ และสำเนาใบเสร็จรับเงินในราชการสำนักงานประกันสังคมที่แสดงการชำระเงินสมทบ ของเดือนก่อนที่เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบการประกอบกิจการไม่เกิน 2 เดือน
2.3 ในกรณีที่ผู้ส่งออกเครื่องนุ่งห่มรับอนุญาตไม่สามารถแสดงเอกสารตาม ข้อ 2.1 และ ข้อ 2.2 ณ โรงงานผลิตที่เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบการประกอบกิจการได้ ผู้ส่งออกเครื่องนุ่งห่มรับอนุญาตดังกล่าวต้องแสดงเอกสารข้างต้นต่อกองการค้าสิ่งทอ กรมการค้าต่างประเทศ เว้นแต่กรณีที่เจ้าหน้าที่ของสำนักงานการค้าต่างประเทศ กรมการค้าต่างประเทศ หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัด เป็นผู้ตรวจสอบการประกอบกิจการให้แสดงเอกสารดังกล่าวต่อหน่วยงานนั้นโดยต้องแสดงภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่ถัดจากวันที่เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบการประกอบกิจการ
2.4 เอกสารตาม ข้อ 2.1, ข้อ 2.2 และ ข้อ 2.3 ต้องรับรองความถูกต้องของสำเนาโดยผู้มีอำนาจทำการแทนนิติบุคคลตามที่ได้จดทะเบียนการเป็นนิติบุคคลไว้ ด้วย
ในกรณีที่ผู้ส่งออกเครื่องนุ่งห่มรับอนุญาตไม่ให้ความร่วมมือ หรืออำนวยความสะดวกตามที่ร้องขอ หรือไม่แสดงเอกสารตามที่กำหนดข้างต้นจะสันนิษฐานว่าการประกอบกิจการของผู้ส่งออกเครื่องนุ่งห่มรับอนุญาตรายนั้น มิได้เป็นไปตามที่จดทะเบียนไว้
ข้อ 3 ผู้ที่เป็นผู้ส่งออกเครื่องนุ่งห่มรับอนุญาตอยู่ก่อนประกาศนี้ใช้บังคับและอายุทะเบียนการเป็นผู้ส่งออกเครื่องนุ่งห่ม รับอนุญาตจะสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2546 หากประสงค์จะต่ออายุทะเบียนดังกล่าวให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
3.1 ให้ยื่นขอต่ออายุทะเบียนได้ระหว่างวันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2546 โดยยื่นขอที่สำนักบริการการค้าต่างประเทศ กรมการค้าต่างประเทศ ตามแบบ สท. 1/3 ท้ายประกาศนี้ พร้อมแนบเอกสาร ดังนี้
3.1.1 กรณีเป็นนิติบุคคลที่มิใช่บริษัทการค้าระหว่างประเทศที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนต้องแนบเอกสารตาม ข้อ 1.2.1 1.2.2 1.2.5 และ 1.2.6 ทั้งนี้ ผู้ขอต่ออายุทะเบียนจะต้องมีคุณสมบัติและลักษณะตามที่กำหนดใน ข้อ 1.1
3.1.2 กรณีที่เป็นบริษัทการค้าระหว่างประเทศที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ต้องแนบเอกสารประกอบ ดังนี้
3.1.2.1 สำเนาบัตรส่งเสริมการลงทุน ประเภทกิจการบริษัทการค้าระหว่างประเทศ
3.1.2.2 สำเนาใบอนุญาตให้เปิดดำเนินการ ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
3.1.2.3 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งรับรองไว้ก่อนหน้าวันยื่นขอไม่เกิน 1 เดือน
3.1.2.4 หนังสือให้คำรับรองว่าจะปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงพาณิชย์และประกาศกรมการค้าต่างประเทศ ตามแบบ สท. 1/1 ท้ายประกาศนี้
3.2 การต่ออายุทะเบียนเป็นผู้ส่งออกเครื่องนุ่งห่มรับอนุญาตใน ข้อ 3.1 ให้มีอายุใช้ได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2547
ข้อ 4 การเลิกกิจการ หรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ ของผู้ส่งออกเครื่องนุ่งห่มรับอนุญาตให้ผิดไปจากที่ได้จดทะเบียนไว้กับกรมการค้าต่างประเทศ ให้แจ้งการเลิกกิจการหรือเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต่อกรมการค้าต่างประเทศภายใน 30 วัน นับแต่วันเลิกกิจการ หรือเปลี่ยนแปลง โดยให้แจ้งที่สำนักบริการการค้าต่างประเทศ กรมการค้าต่างประเทศ ตามแบบ สท. 1/4 ท้ายประกาศนี้
ข้อ 5 การเปลี่ยนแปลงสถานะของผู้ส่งออกเครื่องนุ่งห่มรับอนุญาต
5.1 ในกรณีที่ผู้ส่งออกเครื่องนุ่งห่มรับอนุญาตได้เปลี่ยนแปลงสถานะจากนิติบุคคลประเภทหนึ่ง ไปเป็นนิติบุคคลอีกประเภทหนึ่งและประสงค์ จะให้คงสถานภาพการเป็นผู้ส่งออกเครื่องนุ่งห่มรับอนุญาตโดยคงไว้ซึ่งสิทธิและหน้าที่ตามที่นิติบุคคลเดิมได้จดทะเบียนไว้ กรมการค้าต่างประเทศจะให้คงสถานภาพดังกล่าวได้ถ้าเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
5.1.1 นิติบุคคลรายเดิมได้แจ้ง หรือจดทะเบียนเลิกทะเบียนนิติบุคคลแล้ว
5.1.2 นิติบุคคลรายใหม่ต้องจดทะเบียนวัตถุประสงค์ในการรับโอนกิจการ การดำเนินการ สิทธิหน้าที่ ทรัพย์สิน และหนี้สิน ของนิติบุคคลเดิมที่เลิกประกอบกิจการตาม ข้อ 5.1.1 มาดำเนินการในนามของนิติบุคคลใหม่ด้วย
5.1.3 ที่ตั้งสำนักงานและที่ตั้งโรงงานยังคงเป็นสถานที่เดิม
5.1.4 หุ้นส่วนผู้จัดการหรือกรรมการของนิติบุคคลเดิมคนใดคนหนึ่งเข้าเป็นกรรมการของนิติบุคคลรายใหม่ด้วย
5.2 การยื่นคำร้องขอให้คงสถานภาพการเป็นผู้ส่งออกเครื่องนุ่งห่มรับอนุญาตตาม ข้อ 5.1 ให้ยื่นขอที่สำนักบริการการค้าต่างประเทศ กรมการค้าต่างประเทศ ตามแบบ สท. 1/4 ท้ายประกาศนี้ พร้อมแนบหลักฐานประกอบการพิจารณา ดังนี้
5.2.1 หลักฐานการแจ้ง หรือจดทะเบียนเลิกทะเบียนนิติบุคคลเดิม
5.2.2 หนังสือรับรองของนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทแสดงรายชื่อผู้มีอำนาจทำการแทนนิติบุคคล สถานที่ตั้งสำนักงาน รวมทั้งวัตถุประสงค์ในการประกอบการของนิติบุคคลเดิม
5.2.3 หนังสือรับรองของนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทของนิติบุคคลรายใหม่ ที่แสดงรายชื่อผู้มีอำนาจทำการแทนนิติบุคคล สถานที่ตั้งสำนักงานวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการซึ่งจะต้องแสดงด้วยว่ามีวัตถุประสงค์ในการรับโอนกิจการการดำเนินการ สิทธิหน้าที่ทรัพย์สินและหนี้สินของนิติบุคคลเดิมที่เลิกประกอบกิจการตาม ข้อ 5.2.1 มาดำเนินการในนามของนิติบุคคลใหม่
5.2.4 หลักฐานตาม ข้อ 1.2.2 ของนิติบุคคลเดิมและของนิติบุคคลรายใหม่
5.2.5 บัญชีรายละเอียดของประวัติการส่งออกและหรือโควตาที่จะขอให้กรมการค้าต่างประเทศ เปลี่ยนเป็นของนิติบุคคลรายใหม่
ข้อ 6 ในกรณีที่ไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในประกาศนี้ ให้เป็นไปตามที่กรมการค้าต่างประเทศพิจารณาวินิจฉัย
ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป


:: ประกาศ ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) ราเชนทร์ พจนสุนทร อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ

 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update