กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
   

:: ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ
:: เรื่อง โควตาหลักด้ายและผ้าผืน พ.ศ. 2546 ข้อที่ 1-4

ตามประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง โควตาหลักด้ายและผ้าผืน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการ การจัดสรรโควตาหลักและกำหนดจะประกาศผลการจัดสรรโควตาหลักภายในเดือนที่ 2 ของปีโควตา นั้น
กรมการค้าต่างประเทศ ได้คำนวณโควตาหลักด้าย ผ้าผืน และผลิตภัณฑ์สิ่งทออื่นที่มิใช่เครื่องนุ่งห่ม ปี 2546 เสร็จสิ้นแล้ว จึงออกประกาศกำหนดแนวทางปฏิบัติในการลงนามรับ ไม่รับ หรือทักท้วง ปริมาณที่ได้รับจัดสรรตามผลการคำนวณโควตาหลักปี 2546 ดังนี้
ข้อ 1 เพื่อความสะดวกของผู้ส่งออกด้าย ผ้าผืน และผลิตภัณฑ์สิ่งทออื่นที่มิใช่เครื่องนุ่งห่มรับอนุญาตทุกราย กรมการค้าต่างประเทศได้จัดส่งผลการคำนวณโควตาหลักปี 2546 ของแต่ละรายตามตัวอย่างแบบพิมพ์แจ้งลงนามรับ ไม่รับ หรือทักท้วงผลการคำนวณโควตาหลักปี 2546 ที่แนบท้ายประกาศฉบับนี้ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับแล้ว ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2546 ผู้ที่ได้รับแจ้งผลการคำนวณโควตาหลักปี 2546 ต้องยืนยันการรับ ไม่รับ หรือทักท้วง ปริมาณที่ได้รับจัดสรรแล้วแต่กรณี โดยลงนามในแบบพิมพ์แจ้งลงนามรับ ไม่รับ หรือทักท้วงผลการคำนวณโควตาหลักปี 2546 แล้วส่งคืนแบบพิมพ์ต่อกองการค้าสิ่งทอ กรมการค้าต่างประเทศภายในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2546
ผู้ส่งออกด้าย ผ้าผืน และผลิตภัณฑ์สิ่งทออื่นที่มิใช่เครื่องนุ่งห่มรับอนุญาตรายใดไม่ได้รับแจ้งผลการคำนวณโควตาหลักดังกล่าว ให้แจ้งเป็นหนังสือที่ฝ่ายสารบรรณ สำนักงานเลขานุการกรม กรมการค้าต่างประเทศ ภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2546 หากปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ส่งออกรายนั้นไม่ได้รับการแจ้งผลการคำนวณโควตาหลักปี 2546 กรมการค้าต่างประเทศจะจัดส่งผลการคำนวณโควตาหลักปี 2546 โดยวิธีที่เห็นว่าเหมาะสม และผู้ส่งออกรายนั้นต้องยืนยันการรับ ไม่รับ หรือทักท้วง ปริมาณที่ได้รับจัดสรร แล้วแต่กรณี โดยลงนามในแบบพิมพ์แจ้งลงนามรับ ไม่รับ หรือทักท้วงผลการคำนวณโควตาหลักปี 2546 แล้วส่งคืนแบบพิมพ์ต่อกองการค้าสิ่งทอ กรมการค้าต่างประเทศ ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้แจ้งผลการคำนวณโควตาหลักปี 2546 ให้ทราบ
กรณีที่มีการทักท้วงผลการคำนวณโควตาหลักปี 2546 ผู้ได้รับจัดสรรที่ได้ทักท้วงต้องแนบหลักฐานประกอบการทักท้วงด้วย
ข้อ 2 เมื่อมีกรณีทักท้วงผลการคำนวณโควตาหลักปี 2546 ตาม ข้อ 1 และกรมการค้าต่างประเทศได้พิจารณาแล้วว่าคำทักท้วงนั้นถูกต้อง จะคำนวณปริมาณโควตาหลักให้ใหม่อีกครั้งหนึ่ง โดยจะถือว่าผลการคำนวณปริมาณโควตาหลักที่คำนวณใหม่นั้นถูกต้องแล้ว และกรมการค้าต่างประเทศจะจัดส่งผลการคำนวณโควตาหลักดังกล่าว ให้กับผู้ได้รับจัดสรรที่ได้ทักท้วงโดยวิธีที่เห็นว่าเหมาะสมอีกครั้งหนึ่ง ผู้ได้รับจัดสรรที่ได้ทักท้วงต้องลงนามรับ ไม่รับ ผลการคำนวณโควตาหลักปี 2546 นั้น แล้วส่งคืนแบบพิมพ์แจ้งลงนามรับ ไม่รับ หรือทักท้วงผลการคำนวณโควตาหลักปี 2546 ต่อกองการค้าสิ่งทอ กรมการค้าต่างประเทศ ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้แจ้งผลการคำนวณโควตาหลักที่คำนวณใหม่ให้ทราบ
ข้อ 3 ผู้ได้รับจัดสรรโควตาหลักรายใดไม่ลงนามรับ ไม่รับ หรือไม่ทักท้วง ปริมาณที่พึงจะได้รับจัดสรรตามผลการคำนวณโควตาหลักปี 2546 หรือไม่ส่งคืนแบบพิมพ์แจ้งลงนามรับ ไม่รับ หรือทักท้วงผลการคำนวณโควตาหลักปี 2546 ต่อกองการค้าสิ่งทอ กรมการค้าต่างประเทศ ภายในกำหนด ข้อ 1 หรือภายในกำหนดตาม ข้อ 2 แล้วแต่กรณี กรมการค้าต่างประเทศจะนำปริมาณโควตาหลักของผู้ได้รับจัดสรรรายนั้นเข้ารวมเป็นโควตากองกลาง หรือเป็นโควตาเร่งรัด แล้วแต่กรณีเพื่อจัดสรรต่อไป
ข้อ 4 ในกรณีที่ไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในประกาศฉบับนี้ ให้เป็นไปตามที่กรมการค้าต่างประเทศพิจารณาวินิจฉัย


:: ประกาศ ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) ราเชนทร์ พจนสุนทร อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ

 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update