กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
   

:: ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ
:: เรื่อง โควตาหลักด้ายและผ้าผืน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546 ข้อที่ 1-4

เพื่อให้เป็นไปตาม ข้อ 7.1.3 ของระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการบริหารการส่งออกด้ายและผ้าผืนไปยังประเทศที่มีข้อตกลงกับประเทศไทย (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2545 และ ข้อ 7.3 ของระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการบริหารการส่งออกด้ายและผ้าผืนไปยังประเทศที่มีข้อตกลงกับประเทศไทย (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2545 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมตาม ข้อ 3 ของระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการบริหารการส่งออกด้ายและผ้าผืนไปยังประเทศที่มีข้อตกลงกับประเทศไทย (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2546 กรมการค้าต่างประเทศจึงออกประกาศกำหนด หลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการจัดสรร การส่งออก และการขอหนังสือรับรองการส่งออกไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิกความใน ข้อ 1 ของประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง โควตาหลักด้ายและผ้าผืน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
" ข้อ 1 การจัดสรรโควตาหลักจะจัดสรรให้ตามประวัติการส่งออกสุทธิของโควตาหลักในรอบปีที่ผ่านมาก่อน หากยังมีโควตาคงเหลือจึงจะนำมาจัดสรรให้ตามประวัติการส่งออกสุทธิของโควตาประเภทอื่นในรอบปีที่ผ่านมา ในกรณีที่ประวัติการส่งออกสุทธิดังกล่าวมีปริมาณเกินกว่าปริมาณโควตาคงเหลือ จะจัดสรรให้โดยปรับลดประวัติการส่งออกนั้นลงตามสัดส่วนโควตาคงเหลือ"
ข้อ 2 การส่งออกและการขอหนังสือรับรองการส่งออก
2.1 ผู้ที่ได้รับจัดสรรโควตาหลักรายการที่มีระดับการใช้โควตาสูงต้องส่งออกและขอหนังสือรับรองการส่งออก ดังนี้
2.1.1 ต้องส่งออกด้ายและผ้าผืนตามโควตาหลักที่ได้รับจัดสรรและขอหนังสือรับรองการส่งออกภายในเดือนที่ 9 ของปีโควตา ยกเว้นในกรณีส่งออก (ON BOARD) ในเดือนที่ 9 ของปีโควตา ให้ขอหนังสือรับรองการส่งออกไม่เกินวันทำการที่ 5 นับแต่วันที่ถัดจากวันสิ้นเดือนที่ 9 ของปีโควตา
2.1.2 โควตาหลักที่ยังไม่ได้ส่งออกและขอหนังสือรับรองการส่งออกตามกำหนด ข้อ 2.1.1 ถ้าผู้ส่งออกต้องการจะใช้โควตาหลักที่เหลือดังกล่าวให้ยื่นแบบยืนยันขอใช้โควตาต่อกรมการค้าต่างประเทศ ผู้ที่ขอใช้โควตาข้างต้นต้องส่งออกด้ายและผ้าผืนให้ครบตามจำนวนโควตาที่ขอใช้และขอหนังสือรับรองการส่งออกไม่เกินสิ้นปีโควตา ยกเว้นในกรณีส่งออก (ON BOARD) ในเดือนที่ 12 ของปีโควตา ให้ขอหนังสือรับรองการส่งออกไม่เกินวันทำการที่ 5 นับแต่วันที่ถัดจากวันสิ้นปีโควตาสำหรับโควตาที่ไม่ได้ส่งออกและขอหนังสือรับรองการส่งออกตามที่กำหนดดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นจำนวนที่ไม่ได้ส่งออก
2.1.3 ถ้าเป็นรายการสินค้าที่กรมการค้าต่างประเทศประกาศ ให้ผู้ส่งออกต้องยื่นแบบยืนยันขอใช้โควตาพร้อมแจ้ง แผนการส่งออกแต่ละเดือนของเดือนที่ 10 เดือนที่ 11 และเดือนที่ 12 ของปีโควตาและแนบเอกสารหลักฐานการซื้อขายสินค้ารายการที่ยื่นแบบยืนยันขอใช้โควตาด้วยนั้น ผู้ยื่นแบบยืนยันขอใช้โควตารายการดังกล่าวต้องส่งออกด้ายและผ้าผืนให้ครบตามจำนวนโควตาที่ขอใช้ภายในเดือนที่ 10 หรือเดือนที่ 11 หรือเดือนที่ 12 แล้วแต่กรณีตามที่ได้แจ้งแผนการส่งออกไว้และต้องขอหนังสือรับรองการส่งออกไม่เกินวันทำการที่ 5 นับแต่วันที่ถัดจากวันสิ้นกำหนดให้ส่งออกของแต่ละเดือนดังกล่าวข้างต้น สำหรับโควตาที่ไม่ได้ส่งออกและขอหนังสือรับรองการส่งออกตามกำหนดนั้นให้ถือว่าเป็นจำนวนที่ไม่ได้ส่งออก และกรมการค้าต่างประเทศจะยึดคืนเข้ารวมในโควตากองกลาง
2.2 ผู้ที่ได้รับจัดสรรโควตาหลักรายการที่มีระดับการใช้โควตาปานกลาง หรือรายการที่มีระดับการใช้โควตาต่ำ ต้องส่งออกด้ายและผ้าผืนตามจำนวนโควตาหลักที่ได้รับจัดสรร และขอหนังสือรับรองการส่งออกไม่เกินสิ้นปีโควตายกเว้นในกรณีส่งออก (ON BOARD) ในเดือนที่ 12 ของปีโควตา ให้ขอหนังสือรับรองการส่งออกไม่เกินวันทำการที่ 5 นับแต่วันที่ถัดจากวันสิ้นปีโควตา สำหรับโควตาที่ไม่ได้ส่งออกและขอหนังสือรับรองการส่งออกตามที่กำหนดดังกล่าวให้ถือว่าเป็นจำนวนที่ไม่ได้ส่งออก
ข้อ 3 ผู้ที่ส่งออกและขอหนังสือรับรองการส่งออกโควตาหลัก ตามระยะเวลาที่กำหนดจะได้รับประวัติการส่งออกเท่ากับจำนวนที่ส่งออกจริง
ข้อ 4 ในกรณีที่ไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในประกาศนี้ ให้เป็นไปตามที่กรมการค้าต่างประเทศพิจารณาวินิจฉัย
ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป[1]


:: ประกาศ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) ราเชนทร์ พจนสุนทร อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ

 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update