กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
   

:: ประกาศกรมวิทยาศาสตร์บริการ
:: เรื่อง โครงสร้างและการจัดหน่วยงาน อำนาจหน้าที่วิธีการดำเนินการและสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของกรมวิทยาศาสตร์บริการ ข้อที่ 1-5

อนุสนธิประกาศกรมวิทยาศาสตร์บริการ ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2541 เรื่อง โครงสร้างและการจัดหน่วยงาน อำนาจหน้าที่ วิธีการดำเนินงานและสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของกรมวิทยาศาสตร์บริการ นั้น
บัดนี้ ได้มีกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2545 ใช้บังคับแล้ว มีผลให้โครงสร้างกรมวิทยาศาสตร์บริการเปลี่ยนแปลงไป จึงให้ยกเลิกประกาศกรมวิทยาศาสตร์บริการข้างต้นดังกล่าว และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ ที่จะให้ประชาชนได้มีโอกาสรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้ถูกต้องตามความเป็นจริง จึงออกประกาศกรมวิทยาศาสตร์บริการ เรื่อง โครงสร้างและการจัดหน่วยงาน อำนาจหน้าที่ วิธีการดำเนินการและสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของกรมวิทยาศาสตร์บริการ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 กรมวิทยาศาสตร์บริการ มีภารกิจเกี่ยวกับการให้บริการทางวิทยาศาสตร์โดยการดำเนินการ กำกับดูแล ส่งเสริม วิจัยพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งเป็นสถานปฏิบัติการกลางทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ เพื่อเสริมสร้างการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน โดยมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
1.1 พัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการ โดยการส่งเสริมสนับสนุนและดำเนินการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ด้านเคมี ด้านฟิสิกส์ และด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพตามมาตรฐานสากลเพื่อเพิ่มศักยาภาพและขีดความสามารถห้องปฏิบัติการ ให้เป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ ทำให้ผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ
1.2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรห้องปฏิบัติการ โดยการบริหารจัดการศึกษาและฝึกอบรมทางวิชาการและเทคนิคปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะให้แก่บุคลากรห้องปฏิบัติการของภาครัฐและภาคเอกชน ให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
1.3 พัฒนาหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยการจัดหา จัดระบบ และจัดบริการสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและดำเนินการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นแหล่งกลางของข้อมูลทางวิชาการและข้อมูลสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ
1.4 วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชุมชน โดยการศึกษา วิจัย และพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสาขาที่สำคัญและตามความจำเป็น รวมทั้งการถ่ายทอดไปสู่การใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
1.5 เป็นสถานปฏิบัติการกลางทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ โดยให้บริการวิเคราะห์ทดสอบวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ทางด้านฟิสิกส์ เคมี เคมีเชิงฟิสิกส์ ฟิสิกส์เชิงกลและวิศวกรรม และวิทยาศาสตร์ชีวภาพ และวิเคราะห์ทดสอบมลพิษในสิ่งแวดล้อมทางด้านฟิสิกส์ เคมีเชิงฟิสิกส์ และฟิสิกส์เชิงกลและวิศวกรรม รวมทั้งสอบเทียบความถูกต้องเที่ยงตรงของเครื่องมือและอุปกรณ์วัดแก่หน่วยงานทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป
1.6 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมหรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
ข้อ 2 ให้แบ่งส่วนราชการกรมวิทยาศาสตร์บริการ ดังต่อไปนี้
2.1 สำนักงานเลขานุการกรม
2.2 สำนักเทคโนโลยีชุมชน
2.3 สำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ
2.4 สำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ
2.5 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ข้อ 3 ในกรมวิทยาศาสตร์บริการ ให้มีกลุ่มปฏิบัติงานด้านวิชาการเพื่อปฏิบัติงานวิชาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยรับผิดชอบงานขึ้นตรงต่ออธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ ดังต่อไปนี้
3.1 โครงการเคมี
3.2 โครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม
3.3 โครงการวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ข้อ 4 ส่วนราชการกรมวิทยาศาสตร์บริการ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
4.1 สำนักงานเลขานุการกรม มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) ดำเนินการเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไปและปฏิบัติงานสารบรรณของกรม
(ข) ดำเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอำนวยการและงานเลขานุการของกรม
(ค) ดำเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การงบประมาณ การพัสดุ อาคาร สถานที่ และยานพาหนะของกรม
(ง) จัดระบบงานและบริหารงานบุคคลของกรม
(จ) ดำเนินการเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจกรรมความรู้ความก้าว หน้าและผลงานของกรม
(ฉ) ประสานงานและประมวลผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดตลอดจนจัดทำแผนปฏิบัติงานของกรม ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนแม่บทของกระทรวง
(ช) ดำเนินการอื่นใดที่มิได้กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการใดของกรม
(ซ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนกรปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
4.2 สำนักเทคโนโลยีชุมชน มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างความต้องการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชุมชน รวมทั้งพัฒนาชุมชนคุณภาพชีวิตและสังคม
(ข) ประสานและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป
(ค) ศึกษา วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีทางเซรามิกและแก้วเพื่อเพิ่มศักยภาพ และขีดความสามารถทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและแก้วของประเทศ
(ง) วิเคราะห์ทดสอบวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์เซรามิกและแก้ว เพื่อการควบคุมคุณภาพให้เป็นไปตามข้อกำหนดหรือกฎหมาย
(จ) ส่งเสริมและดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีเซรามิกและแก้ว
(ฉ) ศึกษา วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อเพิ่มศักยภาพ และขีดความสามารถในการผลิตแก่ชุมชน
(ช) บริการทางช่างให้แก่หน่วยงานต่างๆ ของกรม
(ซ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
4.3 สำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) ดำเนินการเกี่ยวกับการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ รวมทั้งดำเนินการประสานงานกับต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ เพื่อให้เกิดการยอมรับซึ่งกันและกันในเรื่องดังกล่าว
(ข) บริหารจัดการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ
(ค) จัดทำทะเบียนและดัชนีความสามารถห้องปฏิบัติการเพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐาน ในการพัฒนาห้องปฏิบัติการของประเทศ
(ง) ติดตามและประเมินผลความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ
(จ) ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาห้องปฏิบัติการทดสอบ และสอบ สอบเทียบ โดยการให้คำแนะนำทางวิชาการและเผยแพร่ความรู้ด้านเทคนิคเกี่ยวกับห้องปฏิบัติการ รวมทั้งประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรมงานด้านห้องปฏิบัติการ
(ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
4.4 สำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) บริหารจัดการศึกษาและฝึกอบรมทางวิชาการและเทคนิคปฏิบัติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อความสามารถของกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(ข) ผลิตบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามหลักสูตรอนุปริญญาเคมีปฏิบัติ โดยการสอนนักศึกษาของสถานศึกษาเคมีปฏิบัติที่เป็นสถาบันสมทบของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(ค) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
4.5 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) เป็นหอสมุดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ
(ข) เป็นศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดทำและพัฒนาฐานข้อมูลเฉพาะทางเพื่อการศึกษา วิจัยและพัฒนา และอุตสาหกรรมของประเทศ
(ค) เป็นศูนย์ประสานงานสารนิเทศสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระบบสารนิเทศทางวิชาการแห่งชาติ จัดทำและพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่ายเพื่อการร่วมใช้ทรัพยากรสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(ง) ดำเนินการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารงานของกรม
(จ) ดำเนินการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการจัดการทรัพยากรสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
ข้อ 5 สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของกรมวิทยาศาสตร์บริการ มีดังนี้ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 02644 7021 โทรสาร 02245 5523


:: ประกาศ ณ วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) อิทธิ พิชเยนทรโยธิน อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ

 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update