กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
   

:: ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ
:: เรื่อง โควตาหลักเครื่องนุ่งห่ม พ.ศ. 2546 ข้อที่ 1-6

ตามประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง โควตาหลักเครื่องนุ่งห่ม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการจัดสรรโควตาหลักและกำหนดจะประกาศผลการจัดสรรโควตาหลักภายในเดือนที่ 2 ของปีโควตา และตาม ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการบริหารการส่งออกเครื่องนุ่งห่มไปยังประเทศที่มีข้อตกลงกับประเทศไทย (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2546 กำหนดการจัดสรรโควตาหลัก ถ้าเป็นรายการสินค้าที่กรมการค้าต่างประเทศประกาศกำหนดต้องแสดงเอกสารการส่งออกตามประวัติการส่งออก ให้นำเอกสารมาแสดงภายใน 1 เดือน และให้ผู้ส่งออกใช้โควตาดังกล่าวไปก่อนได้ร้อยละ 25 ของจำนวนที่ลงนามรับจัดสรร เมื่อมีหลักฐานว่าได้มีการส่งออกจริงก็จะให้ใช้โควตาส่วนที่เหลือ แต่ถ้าพบว่าไม่มีหลักฐานการส่งออกจริงให้ยึดโควตาคืน นั้น
กรมการค้าต่างประเทศ ได้คำนวณโควตาหลักเครื่องนุ่งห่ม ปี 2546 เสร็จสิ้นแล้วจึงออกประกาศกำหนดแนวทางปฏิบัติในการลงนามรับ ไม่รับ หรือทักท้วง ปริมาณที่ได้รับจัดสรรตามผลการคำนวณโควตาหลักปี 2546 และกำหนดรายการสินค้าที่ผู้ได้รับจัดสรรต้องแสดงเอกสารการส่งออกตามประวัติการส่งออกไว้ ดังนี้
ข้อ 1 เพื่อความสะดวกของผู้ส่งออกเครื่องนุ่งห่มรับอนุญาตทุกราย กรมการค้าต่างประเทศได้จัดส่งผลการคำนวณโควตาหลักปี 2546 ของแต่ละรายตามตัวอย่างแบบพิมพ์แจ้งลงนามรับ ไม่รับ หรือทักท้วงผลการคำนวณโควตาหลักปี 2546 ที่แนบท้ายประกาศฉบับนี้ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2546 ผู้ที่ได้รับแจ้งผลการคำนวณโควตาหลักปี 2546 ต้องยืนยันการรับ ไม่รับ หรือทักท้วง ปริมาณที่ได้รับจัดสรร แล้วแต่กรณี โดยลงนามในแบบพิมพ์แจ้งลงนามรับ ไม่รับ หรือทักท้วงผลการคำนวณโควตาหลักปี 2546 แล้วส่งคืนแบบพิมพ์ต่อกองการค้าสิ่งทอ กรมการค้าต่างประเทศ ภายในวันที่ 6 มีนาคม 2546 ทั้งนี้ ผู้ส่งออกเครื่องนุ่งห่มรับอนุญาตหากประสงค์จะมารับแบบพิมพ์แจ้งลงนามรับ ไม่รับ หรือทักท้วงผลการคำนวณโควตาหลักปี 2546 ที่กองการค้าสิ่งทอ กรมการค้าต่างประเทศ โดยไม่รอรับแบบพิมพ์ดังกล่าวที่ได้จัดส่งให้ทางไปรษณีย์ให้สามารถกระทำได้ โดยปฏิบัติดังนี้
1.1 ให้ผู้มีอำนาจทำการแทนนิติบุคคลตามที่ได้จดทะเบียนการเป็นนิติบุคคลไว้เป็นผู้รับแบบพิมพ์แจ้งลงนาม รับ ไม่รับ หรือทักท้วงผลการคำนวณโควตาหลักปี 2546
1.2 ผู้รับแบบพิมพ์ใน ข้อ 1.1 ต้องแสดงเอกสารดังนี้
1.2.1 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่แสดงว่าผู้รับแบบพิมพ์เป็นผู้มีอำนาจทำการแทนนิติบุคคล ตามที่ได้จดทะเบียนการเป็นนิติบุคคลไว้และสำเนาดังกล่าวต้องรับรองไว้ก่อนหน้าวันรับแบบพิมพ์ไม่เกิน 3 เดือน
1.2.2 บัตรประจำตัว
1.3 เมื่อรับแบบพิมพ์แล้วต้องยืนยันการรับ ไม่รับ หรือทักท้วง ปริมาณที่ได้รับจัดสรร แล้วแต่กรณี โดยลงนามในแบบพิมพ์และส่งคืนแบบพิมพ์ดังกล่าวต่อกองการค้าสิ่งทอ กรมการค้าต่างประเทศ ภายในวันที่ 6 มีนาคม 2546
ผู้ส่งออกเครื่องนุ่งห่มรับอนุญาตรายใดไม่ได้รับแจ้งผลการคำนวณโควตาหลักดังกล่าว ให้แจ้งเป็นหนังสือที่กองการค้าสิ่งทอ กรมการค้าต่างประเทศ ภายในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2546 หากปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ส่งออกรายนั้นไม่ได้รับการแจ้งผลการคำนวณโควตาหลักปี 2546 กรมการค้าต่างประเทศจะจัดส่งผลการคำนวณโควตาหลักปี 2546 โดยวิธีที่เห็นว่าเหมาะสม และผู้ส่งออกรายนั้นต้องยืนยันการรับ ไม่รับ หรือทักท้วงปริมาณที่ได้รับจัดสรร แล้วแต่กรณี โดยลงนามในแบบพิมพ์แจ้งลงนามรับ ไม่รับ หรือทักท้วงผลการคำนวณโควตาหลักปี 2546 แล้วส่งคืนแบบพิมพ์ต่อกองการค้าสิ่งทอ กรมการค้าต่างประเทศ ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ถัดจากวันได้แจ้งผลการคำนวณโควตาหลักปี 2546 ให้ทราบ
กรณีที่มีการทักท้วงผลการคำนวณโควตาหลักปี 2546 ผู้ทักท้วงต้องแนบหลักฐานประกอบการทักท้วงด้วย
ข้อ 2 เมื่อมีกรณีทักท้วงผลการคำนวณโควตาหลักปี 2546 ตาม ข้อ 1 และกรมการค้าต่างประเทศได้พิจารณาแล้วว่าคำทักท้วงนั้นถูกต้อง จะคำนวณปริมาณโควตาหลักให้ใหม่อีกครั้งหนึ่ง โดยจะถือว่าผลการคำนวณปริมาณโควตาหลักที่คำนวณใหม่นั้นถูกต้องแล้ว และกรมการค้าต่างประเทศจะจัดส่งผลการคำนวณโควตาหลักดังกล่าวให้กับผู้ที่ได้ทักท้วงโดยวิธีที่เห็นว่าเหมาะสมอีกครั้งหนึ่ง ผู้ที่ได้ทักท้วงต้องลงนามรับ ไม่รับ ผลการคำนวณโควตาหลักปี 2546 นั้น แล้วส่งคืนแบบพิมพ์แจ้งลงนามรับ ไม่รับ หรือทักท้วง ผลการคำนวณโควตาหลัก ปี 2546 ต่อกองการค้าสิ่งทอ กรมการค้าต่างประเทศ ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ถัดจากวันได้แจ้งผลการคำนวณโควตาหลักที่คำนวณใหม่ให้ทราบ
ข้อ 3 ผู้ได้รับจัดสรรโควตาหลักรายใดไม่ลงนามรับ ไม่รับ หรือไม่ทักท้วงปริมาณที่พึงจะได้รับจัดสรรตามผลการคำนวณโควตาหลักปี 2546 หรือไม่ส่งคืนแบบพิมพ์แจ้งลงนามรับ ไม่รับ หรือทักท้วง ผลการคำนวณโควตาหลักปี 2546 ต่อกองการค้าสิ่งทอ กรมการค้าต่างประเทศ ภายในกำหนด ข้อ 1 หรือภายในกำหนดตาม ข้อ 2 แล้วแต่กรณี กรมการค้าต่างประเทศจะนำปริมาณโควตาหลักของผู้ได้รับจัดสรรรายนั้นเข้ารวมเป็นโควตากองกลาง เพื่อจัดสรรต่อไป
ข้อ 4 ผู้ได้รับจัดสรรโควตาหลัก ปี 2546 รายการ 338/339 347/348 351/651 638/639 647/648 ประเทศสหรัฐอเมริกา และรายการ 6 สหภาพยุโรป ต้องแสดงเอกสารการส่งออกตามประวัติการส่งออกปี 2545 ต่อกองการค้าสิ่งทอ กรมการค้าต่างประเทศ ภายในวันที่ 4 เมษายน 2546 และกรมการค้าต่างประเทศจะให้ผู้ได้รับจัดสรรใช้โควตาดังกล่าวไปก่อนได้ร้อยละ 25 ของจำนวนที่ลงนามรับจัดสรร เมื่อมีหลักฐานว่าได้มีการส่งออกจริงก็จะให้ใช้โควตาส่วนที่เหลือ แต่ถ้าพบว่าไม่มีหลักฐานการส่งออกจริง กรมการค้าต่างประเทศจะยึดโควตาคืน
การให้ผู้ได้รับจัดสรรใช้โควตาไปก่อนได้ร้อยละ 25 ในวรรคหนึ่ง ให้ยกเว้นผู้ส่งออกที่กรมการค้าต่างประเทศได้แจ้งระงับการใช้โควตา
ข้อ 5 การแสดงเอกสารการส่งออกใน ข้อ 4 ให้ใช้แบบแสดงเอกสารการส่งออกที่แนบท้ายประกาศนี้ และมีเอกสาร ดังนี้
5.1 ภาพถ่ายหนังสือรับรองการส่งออกสินค้าสิ่งทอ
5.2 สำเนาหรือภาพถ่ายใบขนสินค้าขาออกที่เจ้าหน้าที่ศุลกากรบันทึกการตรวจปล่อยแล้ว
5.3 เอกสารตาม ข้อ 5.1 และ ข้อ 5.2 ต้องรับรองความถูกต้องของเอกสาร โดยผู้มีอำนาจทำการแทนนิติบุคคลตามที่ได้จดทะเบียนการเป็นนิติบุคคลไว้ด้วย
ข้อ 6 ในกรณีที่ไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในประกาศฉบับนี้ให้เป็นไปตามที่กรมการค้าต่างประเทศพิจารณาวินิจฉัย


:: ประกาศ ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) ราเชนทร์ พจนสุนทร อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ

 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update