กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
   

:: ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ
:: เรื่อง โควตาหลักเครื่องนุ่งห่ม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2546 ข้อที่ 1-4

ตาม ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการบริหารการส่งออกเครื่องนุ่งห่มไปยังประเทศที่มีข้อตกลงกับประเทศไทย (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2546 ข้อ 7.1.1 กำหนดว่าผู้ที่ได้รับจัดสรรโควตาหลักรายการใช้โควตาสูง หากต้องการใช้โควตาหลักหลังเดือนที่ 9 ของปีโควตาให้ยื่นแบบยืนยันขอใช้โควตา และให้ประกาศรายการสินค้าที่ผู้ส่งออกต้องยื่นแบบยืนยันขอใช้โควตาพร้อมแจ้งแผนการส่งออกแต่ละเดือนของเดือนที่ 10 เดือนที่ 11 และเดือนที่ 12 ของปีโควตาพร้อมเอกสารหลักฐานการซื้อขายเพื่อกรมการค้าต่างประเทศพิจารณาอนุมัติแผนการส่งออกและ ข้อ 10 กำหนดว่าการยื่นแบบยืนยันขอใช้โควตาหลัก ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่กรมการค้าต่างประเทศประกาศกำหนด นั้น
เพื่อให้เป็นไปตามที่ ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการบริหารการส่งออกเครื่องนุ่งห่มไปยังประเทศที่มีข้อตกลงกับประเทศไทย (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2546 กำหนดดังกล่าว กรมการค้าต่างประเทศจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิกความใน ข้อ 6.1 ของ ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง โควตาหลักเครื่องนุ่งห่ม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
"6.1 ผู้ที่ได้รับจัดสรรโควตาหลักรายการใช้โควตาสูงต้องส่งออกและขอหนังสือรับรองการส่งออก ดังนี้
6.1.1 ต้องส่งออกเครื่องนุ่งห่มให้ครบตามจำนวนโควตาหลักที่ได้รับจัดสรร และขอหนังสือรับรองการส่งออกภายในเดือนที่ 9 ของปีโควตา ยกเว้นในกรณีถ้าส่งออก (ON BOARD) ในเดือนที่ 9 ของปีโควตา ให้ขอหนังสือรับรองการส่งออกไม่เกินวันทำการที่ 5 นับแต่วันที่ถัดจากวันสิ้นเดือนที่ 9 ของปีโควตา
6.1.2 โควตาหลักที่ยังไม่ได้ส่งออกและขอหนังสือรับรองการส่งออกตามกำหนด ข้อ 6.1.1 ถ้าผู้ส่งออกต้องการจะใช้โควตาหลักที่เหลือดังกล่าว ให้ยื่นแบบยืนยันขอใช้โควตาตามแบบที่แนบท้ายประกาศนี้ต่อกองการค้าสิ่งทอ กรมการค้าต่างประเทศ ไม่เกินวันสิ้นเดือนที่ 9 ของปีโควตา
ผู้ที่ขอใช้โควตาข้างต้นต้องส่งออกเครื่องนุ่งห่มให้ครบตามจำนวนโควตา ที่ขอใช้และขอหนังสือรับรองการส่งออกไม่เกินสิ้นปีโควตา ยกเว้นในกรณีถ้าส่งออก (ON BOARD) ในเดือนที่ 12 ของปีโควตา ให้ขอหนังสือรับรองการส่งออกไม่เกินวันทำการที่ 5 นับแต่วันที่ถัดจากวันสิ้นปีโควตา สำหรับโควตาที่ไม่ได้ส่งออกและขอหนังสือรับรองการส่งออกตามที่กำหนดดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นจำนวนที่ไม่ได้ส่งออก
ในกรณีที่ไม่ได้ยื่นแบบยืนยันขอใช้โควตาตามที่กำหนดข้างต้นกรมการค้าต่างประเทศจะยึดคืนโควตาดังกล่าว
6.1.3 สำหรับปีโควตา 2546 โควตาหลักรายการ 338/339 รายการ 347/348 รายการ 351/651 รายการ 638/639 รายการ 647/648 ประเทศสหรัฐอเมริกา และรายการ 6 สหภาพยุโรป ที่ยังไม่ได้ส่งออกและขอหนังสือรับรองการส่งออกตามกำหนดใน ข้อ 6.1.1 ถ้าผู้ส่งออกต้องการจะใช้โควตาที่เหลือดังกล่าว นอกจากต้องยื่นแบบยืนยันขอใช้โควตาตามที่กำหนดใน ข้อ 6.1.2 วรรคหนึ่งแล้ว ต้องแนบเอกสารหลักฐานการซื้อขายสินค้ารายการที่ขอใช้โควตานั้นได้แก่ สำเนาเลตเตอร์ออฟเครดิต (Letter of Credit) หรือสำเนาสัญญาการซื้อขาย หรือสำเนาคำสั่งซื้อ หรือเอกสารอื่นที่แสดงการสั่งซื้อจากผู้นำเข้า พร้อมแจ้งแผนการส่งออกของเดือนที่ 10 เดือนที่ 11 และเดือนที่ 12 แล้วแต่กรณีในแบบยืนยันขอใช้โควตาตามที่เอกสารหลักฐานการซื้อขายระบุด้วย
กรมการค้าต่างประเทศจะตรวจสอบเอกสารดังกล่าวข้างต้นเพื่อพิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติแผนการส่งออก กรณี
6.1.3.1 อนุมัติแผนการส่งออก ผู้ที่ขอใช้โควตาต้องส่งออกและขอหนังสือรับรองการส่งออกรายการที่ขอใช้โควตานั้น ดังนี้
(1) ปริมาณโควตาที่แจ้งแผนการส่งออกของเดือนที่ 10 ต้องส่งออกภายในเดือนที่ 10 และขอหนังสือรับรองการส่งออกไม่เกินวันทำการที่ 5 นับแต่วันที่ถัดจากวันสิ้นเดือนที่ 10 ถ้าส่งออกและขอหนังสือรับรองการส่งออกได้ไม่ครบตามปริมาณโควตาที่แจ้งแผนการส่งออกข้างต้น ให้นำปริมาณโควตาที่ไม่สามารถส่งออกได้ครบนั้นไปใช้ส่งออกในเดือนที่ 11 ได้ไม่เกินร้อยละ 30 ของปริมาณที่แจ้งแผนการส่งออก สำหรับปริมาณโควตาเฉพาะส่วนที่เกินกว่าร้อยละ 30 ดังกล่าว กรมการค้าต่างประเทศจะยึดคืน
ทั้งนี้ ปริมาณโควตาที่ส่งออกในเดือนที่ 11 ต้องขอหนังสือรับรองการส่งออกไม่เกินวันทำการที่ 5 นับแต่วันที่ถัดจากวันสิ้นเดือนที่ 11 มิฉะนั้น กรมการค้าต่างประเทศจะยึดคืนโควตา
(2) ปริมาณโควตาที่แจ้งแผนการส่งออกของเดือนที่ 11 ต้องส่งออกภายในเดือนที่ 11 และขอหนังสือรับรองการส่งออกไม่เกินวันทำการที่ 5 นับแต่วันที่ถัดจากวันสิ้นเดือนที่ 11 ถ้าส่งออกและขอหนังสือรับรองการส่งออกได้ไม่ครบตามปริมาณโควตาที่แจ้งแผนการส่งออกข้างต้น ให้นำปริมาณโควตาที่ไม่สามารถส่งออกได้ครบนั้นไปใช้ส่งออกในเดือนที่ 12 ได้ไม่เกินร้อยละ 30 ของปริมาณที่แจ้งแผนการส่งออก สำหรับปริมาณโควตาเฉพาะส่วนที่เกินกว่าร้อยละ 30 ดังกล่าวกรมการค้าต่างประเทศจะยึดคืน
ปริมาณโควตาที่แจ้งตามแผนไว้ในเดือนที่ 11 แต่ประสงค์จะนำไปใช้ส่งออกในเดือนที่ 12 ผู้แจ้งแผนการส่งออกต้องแสดงหลักฐานการได้มาซึ่งวัตถุดิบที่จะใช้ในการผลิตสินค้าที่จะส่งออกในเดือนที่ 12 พร้อมแสดงอัตราการใช้วัตถุดิบต่อหน่วยสินค้าด้วยโดยปริมาณวัตถุดิบที่แสดงจะต้องมีพอเพียงกับปริมาณโควตาที่จะใช้ส่งออกข้างต้น การแสดงหลักฐานดังกล่าวให้แสดงภายในเดือนที่ 11 ทั้งนี้ กรณีผู้แจ้งแผนการส่งออกดังกล่าวไม่ดำเนินการตามที่กำหนดข้างต้นหรือปริมาณวัตถุดิบมีไม่พอเพียงกับปริมาณโควตาที่จะใช้ส่งออก กรมการค้าต่างประเทศจะยึดคืนโควตาส่วนนั้น
ปริมาณโควตาที่ส่งออกในเดือนที่ 12 ต้องขอหนังสือรับรองการส่งออกไม่เกินวันทำการที่ 5 นับแต่วันที่ถัดจากวันสิ้นปีโควตาสำหรับโควตาที่ไม่ได้ส่งออกและขอหนังสือรับรองการส่งออกตามที่กำหนดดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นจำนวนที่ไม่ได้ส่งออก
ปริมาณโควตาที่แจ้งแผนการส่งออกของเดือนที่ 11 ในกรณีที่ผู้แจ้งแผนต้องการเปลี่ยนแปลงโดยจะนำโควตามาส่งออกในเดือนที่ 10 จะต้องยื่นหนังสือแจ้งให้กรมการค้าต่างประเทศทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วันทำการก่อนการยื่นขอหนังสือรับรองการส่งออก สำหรับโควตาเฉพาะส่วนที่เกินกว่าร้อยละ 30 ของปริมาณที่แจ้งแผนการส่งออกในเดือนที่ 11 จะต้องคืนให้กรมการค้าต่างประเทศในอัตราร้อยละ 10 ทั้งนี้ การส่งออกในเดือนที่ 10 นั้นต้องขอหนังสือรับรองการส่งออกไม่เกินวันทำการที่ 5 นับแต่วันที่ถัดจากวันสิ้นเดือนที่ 10 มิฉะนั้นกรมการค้าต่างประเทศจะยึดคืนโควตา
(3) ปริมาณโควตาที่แจ้งแผนการส่งออกของเดือนที่ 12 ผู้แจ้งแผนการส่งออกต้องแสดงหลักฐานการได้มาซึ่งวัตถุดิบที่จะใช้ในการผลิตสินค้าที่จะส่งออกในเดือนที่ 12 พร้อมแสดงอัตราการใช้วัตถุดิบต่อหน่วยสินค้าด้วยโดยปริมาณวัตถุดิบที่แสดงจะต้องมีพอเพียงกับปริมาณโควตาที่จะใช้ส่งออกข้างต้น การแสดงหลักฐานดังกล่าวให้แสดงภายในเดือนที่ 11 ทั้งนี้ กรณีผู้แจ้งแผนการส่งออกดังกล่าวไม่ดำเนินการตามที่กำหนดข้างต้น หรือปริมาณวัตถุดิบมีไม่พอเพียงกับปริมาณโควตาที่จะใช้ส่งออก กรมการค้าต่างประเทศจะยึดคืนโควตาส่วนนั้น
ปริมาณโควตาที่แจ้งแผนการส่งออกของเดือนที่ 12 ต้องส่งออกไม่เกินสิ้นปีโควตา และขอหนังสือรับรองการส่งออกไม่เกินวันทำการที่ 5 นับแต่วันที่ถัดจากวันสิ้นปีโควตา สำหรับโควตาที่ไม่ได้ส่งออกและขอหนังสือรับรองการส่งออกตามที่กำหนดดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นจำนวนที่ไม่ได้ส่งออก
ปริมาณโควตาที่แจ้งแผนการส่งออกของเดือนที่ 12 ในกรณีที่ผู้แจ้งแผนต้องการเปลี่ยนแปลงโดยจะนำโควตามาส่งออกในเดือนที่ 11 จะต้องยื่นหนังสือแจ้งให้กรมการค้าต่างประเทศทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วัน ทำการก่อนการยื่นขอหนังสือรับรองการส่งออกสำหรับโควตาเฉพาะส่วนที่เกินกว่าร้อยละ 30 ของปริมาณที่แจ้งแผนการส่งออกในเดือนที่ 12 จะต้องคืนให้กรมการค้าต่างประเทศในอัตราร้อยละ 10 ทั้งนี้ การส่งออกในเดือนที่ 11 นั้นต้องขอหนังสือรับรองการส่งออกไม่เกินวันทำการที่ 5 นับแต่วันที่ถัดจากวันสิ้นเดือนที่ 11 มิฉะนั้นกรมการค้าต่างประเทศจะยึดคืนโควตา
6.1.3.2 ไม่อนุมัติแผนการส่งออก เนื่องจากผู้ขอใช้โควตาไม่แนบเอกสารข้างต้นหรือแนบแต่พบว่าเป็นเอกสารที่ไม่น่าเชื่อว่ามีการซื้อขายจริง หรือมีการสั่งซื้อสินค้าจากผู้นำเข้าจริง กรมการค้าต่างประเทศจะยึดคืนโควตารายการที่ขอใช้นั้น"
ข้อ 2 ในการขอหนังสือรับรองการส่งออกสินค้าสิ่งทอของโควตาหลักที่แจ้งแผนการส่งออกของเดือนที่ 10 เดือนที่ 11 และเดือนที่ 12 ให้ระบุประเภทโควตาหลัก และรหัสแหล่งโควตาในช่อง ข้อ 7.4.1 ของแบบพิมพ์คำร้องขอแบบ สท. 6 ดังนี้
2.1 ปริมาณโควตาหลักที่แจ้งแผนการส่งออกของเดือนที่ 10 กรณี
2.1.1 ส่งออกเดือนที่ 10 ให้ระบุรหัส 010010
2.1.2 นำไปส่งออกเดือนที่ 11 ให้ระบุรหัส 011110
2.2 ปริมาณโควตาหลักที่แจ้งแผนการส่งออกของเดือนที่ 11 กรณี
2.2.1 ส่งออกเดือนที่ 11 ให้ระบุรหัส 010011
2.2.2 นำไปส่งออกเดือนที่ 12 ให้ระบุรหัส 011211
2.2.3 นำมาส่งออกเดือนที่ 10 ให้ระบุรหัส 011011
2.3 ปริมาณโควตาหลักที่แจ้งแผนการส่งออกของเดือนที่ 12 กรณี
2.3.1 ส่งออกเดือนที่ 12 ให้ระบุรหัส 010012
2.3.2 นำมาส่งออกเดือนที่ 11 ให้ระบุรหัส 011112
ข้อ 3 ผู้ที่ยืมโควตาหลัก หรือผู้ที่รับมอบสิทธิการส่งออกโควตาหลัก ถ้าต้องการจะใช้โควตาที่เหลือ ที่ยังไม่ได้ส่งออกและขอหนังสือรับรองการส่งออกตามกำหนด ข้อ 6.1.1 ข้างต้น ให้เป็นผู้ยื่นแบบยืนยันขอใช้โควตานั้น
ข้อ 4 กรณีที่ไม่เป็นไปตามที่กำหนดในประกาศนี้ ให้เป็นไปตามที่กรมการค้าต่างประเทศพิจารณาวินิจฉัย
ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป[1]


:: ประกาศ ณ วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) ราเชนทร์ พจนสุนทร อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ

 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update