กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
   

:: ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ
:: เรื่อง ปริมาณสินค้านมผงขาดมันเนยที่จะจัดสรรเพื่อออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชำระภาษี ตามพันธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) ประจำปี 2546 พ.ศ. 2546 ครั้งที่ 2 (เพิ่มเติม)

ตามระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชำระภาษีตามพันธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) สำหรับสินค้านมผงขาดมันเนย ประจำปี 2546 พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2546 ข้อ 6 ได้กำหนดปริมาณสินค้านมผงขาดมันเนยที่จะจัดสรรโดยแบ่งการจัดสรรเป็น 2 ครั้ง และกรมการค้าต่างประเทศได้ประกาศจัดสรร ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2546 ไปแล้ว นั้น
บัดนี้ คณะทำงานพิจารณาจัดสรรสิทธิโควตานำเข้านมผงขาดมันเนย ภายใต้คณะกรรมการนโยบายและการพัฒนาการปศุสัตว์แห่งชาติ ได้มีมติให้จัดสรรโควตานำเข้านมผงขาดมันเนยประจำปี 2546 ครั้งที่ 2 (เพิ่มเติม) ปริมาณ 6,177.89 ตัน ให้แก่ผู้มีสิทธิยื่นขอหนังสือรับรองแต่ละรายแล้ว ปรากฏตามบัญชีรายชื่อผู้ได้รับจัดสรรปริมาณและระยะเวลาการนำเข้า ดังนี้


:: ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) ราเชนทร์ พจนสุนทร อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update