กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
   

:: ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ
:: เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการจดทะเบียนเป็นผู้ขอนำเข้าสินค้าน้ำมันปาล์มและน้ำมันเนื้อในเมล็ดปาล์ม สำหรับภาษีนอกโควตา พ.ศ. 2546

ตามที่กระทรวงพาณิชย์ได้ออกระเบียบให้กรมการค้าต่างประเทศกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ จดทะเบียนเป็นผู้นำเข้าสินค้าน้ำมันปาล์มและน้ำมันเนื้อในเมล็ดปาล์ม สำหรับภาษีนอกโควตานั้น
อาศัยอำนาจตามความใน ข้อ 4.2 ของ ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการกำหนดมาตรการในการนำเข้าและการนำเข้าเพื่อการส่งออก และหลักเกณฑ์วิธีการในการออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชำระภาษี ตามพันธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) สำหรับภาษีนอกโควต้า สินค้าน้ำมันปาล์มและน้ำมันเนื้อในเมล็ดปาล์ม พ.ศ. 2546 กรมการค้าต่างประเทศออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า "ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการจดทะเบียนเป็นผู้ขอนำเข้าสินค้าน้ำมันปาล์ม และน้ำมันเนื้อในเมล็ดปาล์ม สำหรับภาษีนอกโควตา พ.ศ. 2546"
ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป[1]
ข้อ 3 การยื่นคำขอจดทะเบียน
3.1 ผู้ยื่นขอจดทะเบียนต้องเป็นเจ้าของโรงงานสกัด หรือโรงกลั่นน้ำมันปาล์มและหรือน้ำมันเนื้อในเมล็ดปาล์ม หรือผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลตามที่จดทะเบียนนิติบุคคลไว้
3.2 ในกรณีที่เป็นนิติบุคคลให้ยื่นหลักฐานหรือเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้
(1) หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าออกให้ไม่เกิน 1 เดือน
(2) หลักฐานหรือเอกสารที่แสดงว่าประกอบกิจการค้าน้ำมันปาล์มและหรือน้ำมันเนื้อในเมล็ดปาล์ม เพื่อการจำหน่าย ผลิต แปรรูป บรรจุหีบห่อ หรือดำเนินการใดๆ ด้วยตนเอง ในระยะที่ผ่านมา
(3) หลักฐานการชำระภาษีในการประกอบกิจการค้าน้ำมันปาล์มและหรือน้ำมันเนื้อในเมล็ดปาล์ม ตาม ข้อ 3.2 (2)
(4) สถานที่ตั้งและแผนผังแสดงสถานที่เก็บสินค้า ที่ผลิตสินค้า ที่แปรรูป ที่บรรจุหีบห่อ หรือดำเนินการใดเกี่ยวกับน้ำมันปาล์มที่จะขอนำเข้า
3.3 ในกรณีที่เป็นโรงงานสกัด หรือโรงกลั่น
(1) ต้องแสดงหลักฐานหรือเอกสารว่าเป็นผู้ประกอบกิจการโรงงานสกัด หรือโรงกลั่น น้ำมันปาล์มและหรือน้ำมันเนื้อในเมล็ดปาล์ม
(2) หลักฐานหรือเอกสารตาม ข้อ 3.2 แล้วแต่กรณี
ข้อ 4 ให้ยื่นคำขอจดทะเบียนที่กองการค้าสินค้าข้อตกลง ชั้น 13 อาคารกรมการค้าต่างประเทศ ถนนสนามบินน้ำ-นนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี


:: ประกาศ ณ วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) ราเชนทร์ พจนสุนทร อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ

 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update