กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
   

:: ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน
:: เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 1/2546 ข้อที่ 1-5

อาศัยอำนาจตามความใน ข้อ 16 วรรคสี่ แห่งคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 1/2546 เรื่อง กำหนดมาตรการเพื่อแก้ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิง ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2546 อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิกประกาศกรมทะเบียนการค้าเรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2542
ข้อ 2 ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป[1]
ข้อ 3 ให้ข้าราชการดังต่อไปนี้ เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามความใน ข้อ 16 วรรคสี่ แห่งคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 1/2546 เรื่อง กำหนดมาตรการเพื่อแก้ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิง ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2546
(1) ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไปในสังกัดกรมธุรกิจพลังงานสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน และกรมโรงงานอุตสาหกรรม
(2) ข้าราชการตำรวจชั้นสารวัตรขึ้นไป ซึ่งได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นหัวหน้าหรือรองหัวหน้าชุดปฏิบัติงานปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ข้อ 4 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ ตาม ข้อ 1 มีอำนาจหน้าที่ในการตรวจสอบการปฏิบัติของผู้ค้าน้ำมันและผู้บรรจุก๊าซให้ถูกต้องตามความใน ข้อ 16 วรรคสาม แห่งคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 1/2546 เรื่อง กำหนดมาตรการเพื่อแก้ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิง ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2546
ข้อ 5 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามประกาศฉบับนี้มีอำนาจหน้าที่ตรวจสอบในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด ในการปฏิบัติการตามหน้าที่ พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแสดงบัตรประจำตัวที่อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานออกให้ต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


:: ประกาศ ณ วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) วิโรจน์ คลังบุญครอง อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update