กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
   

:: ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน
:: เรื่อง ยกเลิกประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดเงื่อนไขในการจำหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2546 พ.ศ. 2546

ตามที่กรมธุรกิจพลังงาน ได้ออกประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดเงื่อนไขในการจำหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546 กำหนดให้ผู้ที่จะจำหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวไปนอกราชอาณาจักรต้องเป็นผู้ค้าน้ำมันตาม มาตรา 7 แห่ง พระราชบัญญัติ การค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 ที่เคยมีการจำหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวออกไปนอกราชอาณาจักรในรอบปีที่ผ่านมา หรือผู้ที่ผู้ค้าน้ำมันตาม มาตรา 7 ดังกล่าวมอบหมาย และปริมาณการจำหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวไปนอกราชอาณาจักร ให้เป็นไปตามที่อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานจัดสรร โดยการจำหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวไปนอกราชอาณาจักรทุกครั้ง ต้องยื่นขอหนังสือรับรองจากกรมธุรกิจพลังงาน เพื่อนำไปแสดงต่อเจ้าพนักงานศุลกากร นั้น
เนื่องจาก บัดนี้ ราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลวในตลาดโลกได้ปรับตัวลดลง จนอยู่ในระดับต่ำกว่าราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลวภายในประเทศ ทำให้ไม่เกิดแรงจูงใจให้ผู้ค้าน้ำมันส่งออกก๊าซปิโตรเลียมเหลว อันไม่ก่อให้เกิดปัญหาการขาดแคลนก๊าซปิโตรเลียมเหลวภายในประเทศอธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน จึงเห็นควรออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1[1] ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ข้อ 2 ให้ยกเลิกประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดเงื่อนไขในการจำหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2546


:: ประกาศ ณ วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) วิโรจน์ คลังบุญครอง อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update