กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
   

:: ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน
:: เรื่อง การถ่ายโอนภารกิจงานควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงตามพระราชบัญญัติ กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

เพื่อให้การกระจายอำนาจและถ่ายโอนภารกิจงานควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง ตาม พระราชบัญญัติ ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 ที่กรมธุรกิจพลังงานรับผิดชอบให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้
อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 32 (1) แห่ง พระราชบัญญัติ กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และ แผนการปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดขอบเขต การถ่ายโอนภาคกิจงานด้านควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงตามพระราชบัญญัติ ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 ประจำปี 2546 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล ชั้น 1 และ 2 และอาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 4 วรรคเก้า แห่งพระราชบัญญัติ ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 กรมธุรกิจพลังงานจึงออกประกาศ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 กรมธุรกิจพลังงาน กำหนดขอบเขตการถ่ายโอนภารกิจและวิธีปฏิบัติงานสำหรับในปี 2546 ให้แก่ กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบลชั้น 1 และ 2 ดังต่อไปนี้
(1) กิจการควบคุมประเภทที่ 1 ได้แก่ การตรวจตราสถานประกอบกิจการ
(2) กิจการควบคุมประเภทที่ 2 ได้แก่ การรับแจ้งการประกอบกิจการ และการตรวจตราสถานประกอบกิจการ
(3) กิจการควบคุมประเภทที่ 3 ได้แก่ การอนุญาตประกอบกิจการและการตรวจตราสถานประกอบกิจการ เฉพาะสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ยกเว้นประเภท ฉ
ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขที่กำหนดท้ายประกาศนี้
ข้อ 2 อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน มอบอำนาจการเป็นผู้อนุญาต ตาม พระราชบัญญัติ ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 ให้ผู้ดำรงตำแหน่งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้
(1) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
(2) นายกเมืองพัทยา ในเขตพื้นที่เมืองพัทยา
(3) นายกเทศมนตรี ในเขตพื้นที่เทศบาลที่รับผิดชอบ
(4) นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลที่รับผิดชอบ
ข้อ 3[1] ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป


:: ประกาศ ณ วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) วิโรจน์ คลังบุญครอง อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน

 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update