กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
   

:: ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
:: เรื่อง การถอนและจำหน่ายคำขอใบอนุญาตและหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2546

ด้วยสมควรกำหนดแนวปฏิบัติในการถอนและจำหน่ายคำขอในกรณีละทิ้งคำขอสำหรับคำขอใบอนุญาต และหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวไว้ ดังนี้
1. คำขอใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองที่คนต่างด้าวได้ยื่นไว้และอยู่ระหว่างการพิจารณา หากจะถอนคำขอให้ยื่นคำขอถอนโดยทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อของผู้ขอใบอนุญาตหรือหนังสือรับรอง นั้น
เมื่อได้รับหนังสือขอถอนคำขอดังกล่าวแล้ว ให้นายทะเบียนการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวจำหน่ายคำขอนั้นเสีย
2. คำขอใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองใดที่ปรากฏว่ามีข้อบกพร่อง และเจ้าหน้าที่ได้แจ้งให้ผู้ยื่นคำขอแก้ไขข้อบกพร่องนั้นแล้ว หากผู้ยื่นคำขอใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองไม่ดำเนินการแก้ไขให้เสร็จสิ้นภายใน 45 วันนับแต่วันได้ทราบคำแจ้งให้แก้ไขข้อบกพร่องดังกล่าว จะถือว่าผู้ยื่นคำขอละทิ้งคำขอและจะจำหน่ายคำขอนั้นเสีย
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป[1]


:: ประกาศ ณ วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) อรจิต สิงคาลวณิช อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update