กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
   

:: ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
:: เรื่อง กำหนดแบบการแจ้งและหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2546 ข้อที่ 1-4

โดยที่ กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการแจ้งเพื่อขอหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2546 กำหนดให้อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าประกาศกำหนดแบบการแจ้งเพื่อขอหนังสือรับรอง และหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
อาศัยอำนาจตามความใน ข้อ 1 และ ข้อ 10 แห่งกฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการแจ้งเพื่อขอหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2546 ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติ การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งตาม มาตรา 29 ประกอบกับ มาตรา 35 และ มาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติของกฎหมาย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า "ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบการแจ้งและหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2546"
ข้อ 2[1] ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นสามสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป
ข้อ 3 การแจ้งเพื่อขอหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจ ให้ใช้แบบการแจ้งตามแบบ ต. 6 ที่กำหนดไว้ท้ายประกาศนี้
ข้อ 4 หนังสือรับรองการประกอบธุรกิจ ให้ใช้แบบ ต. 7 ที่กำหนดไว้ท้ายประกาศนี้


:: ประกาศ ณ วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) อรจิต สิงคาลวณิช อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update