กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
   

:: ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
:: เรื่อง กำหนดแบบคำขอและใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวตาม มาตรา 7 พ.ศ. 2546

โดยที่ กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาตและระยะเวลาการอนุญาตให้ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวตาม มาตรา 7 พ.ศ. 2546 กำหนดให้อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าประกาศกำหนดแบบคำขอรับใบอนุญาตและใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวตาม มาตรา 7
อาศัยอำนาจตามความใน ข้อ 1 และ ข้อ 11 แห่งกฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต และระยะเวลาการอนุญาตให้ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวตาม มาตรา 7 พ.ศ. 2546 ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติ การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งตาม มาตรา 29 ประกอบกับ มาตรา 35 และ มาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติของกฎหมาย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า "ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบคำขอ และใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวตาม มาตรา 7 พ.ศ. 2546"
ข้อ 2[1] ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นสามสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป
ข้อ 3 การขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจตาม มาตรา 7 ให้ใช้คำขอตามแบบ ต. 4 ที่กำหนดไว้ท้ายประกาศนี้
ข้อ 4 ใบอนุญาตประกอบธุรกิจตาม มาตรา 7 ให้ใช้แบบ ต. 5 ที่กำหนดไว้ท้ายประกาศนี้


:: ประกาศ ณ วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) อรจิต สิงคาลวณิช อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update