กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
   

:: ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
:: เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการออกหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวตาม มาตรา 12 พ.ศ. 2546 ข้อที่ 1-7

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติ การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งตาม มาตรา 29 ประกอบกับ มาตรา 35 และ มาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติของกฎหมาย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า "ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการออกหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวตาม มาตรา 12 พ.ศ. 2546"
ข้อ 2[1] ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นสามสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป
ข้อ 3 การออกหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวตาม มาตรา 12 จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้
(1) ผู้ประสงค์จะขอให้ออกหนังสือรับรองต้องแจ้งต่ออธิบดี โดยจัดทำเป็นหนังสือพิมพ์ ข้อความให้ครบถ้วน พร้อมทั้งลงลายมือชื่อผู้แจ้งเพื่อขอหนังสือรับรองหรือลงลายมือชื่อผู้รับมอบอำนาจ ในกรณีที่มีการมอบอำนาจให้บุคคลอื่นเป็นผู้กระทำการแทน
(2) หนังสือแจ้งตาม (1) ต้องมีหลักฐานหรือเอกสารประกอบการแจ้ง ดังต่อไปนี้
1) สำเนาหนังสือรับรองหรือหลักฐานการเป็นนิติบุคคลซึ่งแสดงรายการเกี่ยวกับชื่อ ทุน วัตถุประสงค์ ที่ตั้งสำนักงาน รายชื่อกรรมการและผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล
2) หนังสือแจ้งสัดส่วนการถือหุ้นระหว่างคนไทยกับคนต่างด้าว จำนวนหุ้น ประเภทหรือชนิดของหุ้นที่คนต่างด้าวถือ
3) หลักฐานแสดงว่าผู้แจ้งเพื่อขอหนังสือรับรองได้รับการส่งเสริมการลงทุน หรือได้รับอนุญาตให้ประกอบอุตสาหกรรมหรือประกอบการค้าเพื่อส่งออก
4) แผนที่แสดงที่ตั้งโดยสังเขปของสถานที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย
5) หนังสือมอบอำนาจในกรณีที่มีการมอบอำนาจให้บุคคลอื่นเป็นผู้กระทำการแทน
6) หลักฐานหรือเอกสารอื่นๆ (ถ้ามี)
ข้อ 4 ในการยื่นสำเนาหรือภาพถ่ายหลักฐานหรือเอกสารประกอบการแจ้งผู้แจ้ง เพื่อขอหนังสือรับรองต้องรับรองความถูกต้องของสำเนาหรือภาพถ่ายนั้น
ข้อ 5 การแจ้งเพื่อขอหนังสือรับรอง ให้แจ้ง ณ สถานที่ดังต่อไปนี้
(1) กรุงเทพมหานคร ให้แจ้ง ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือ ณ สถานที่อื่นตามที่อธิบดีประกาศกำหนด
(2) จังหวัดอื่น ให้แจ้ง ณ สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด หรือ สถานที่อื่นตามที่อธิบดีประกาศกำหนด
ข้อ 6 ในกรณีจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการออกหนังสือรับรอง พนักงานเจ้าหน้าที่อาจขอให้ผู้แจ้งเพื่อขอหนังสือรับรองชี้แจงข้อเท็จจริงหรือส่งหลักฐานหรือเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องก็ได้
ข้อ 7 หนังสือรับรองการประกอบธุรกิจให้ใช้แบบ ต. 7 ตามที่กำหนดไว้ใน ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบการแจ้งและหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2546


:: ประกาศ ณ วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) อรจิต สิงคาลวณิช อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update