กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
   

:: ประกาศกระทรวงการคลัง
:: เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทเงินทุนประกอบธุรกรรม Credit Default Swaps ข้อที่ 1-10

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 20 (6) วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ การประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชกำหนด แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ พ.ศ. 2522 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2528 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอนุญาตให้บริษัทเงินทุนประกอบธุรกรรม Credit Default Swaps โดยมีเงื่อนไขและขอบเขตการทำธุรกรรม ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ธุรกรรม Credit Default Swaps หมายถึง การซื้อขายข้อตกลงที่รับประกันความเสี่ยงด้านเครดิตของสินทรัพย์อ้างอิงที่กำหนดไว้ โดยผู้ซื้อตกลงที่รับประกันความเสี่ยงด้านเครดิตของสินทรัพย์อ้างอิงที่กำหนดไว้ โดยผู้ซื้อตกลงจะจ่ายเงินค่าธรรมเนียมให้แก่ผู้ขายและผู้ขายตกลงจะจ่ายเงินตามจำนวนที่ตกลงไว้เมื่อเกิด Credit Event ขึ้น
ข้อ 2 บริษัทเงินทุนประกอบธุรกรรม Credit Default Swaps ในฐานะผู้ซื้อเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านเครดิตของสินทรัพย์อ้างอิงที่อาจจะเกิดความเสียหายแก่ตน หรือในฐานะผู้ขาย Credit Default Swaps ให้แก่ลูกค้าที่มีภาระความเสี่ยงด้านเครดิตของสินทรัพย์อ้างอิงนั้น
ข้อ 3 การซื้อ Credit Default Swaps ที่สินทรัพย์อ้างอิงระบุจำนวนเงินเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ให้ทำธุรกรรมกับสถาบันการเงินในประเทศที่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจปัจจัยชำระเงินต่างประเทศเท่านั้น ทั้งนี้ ไม่อนุญาตให้บริษัทเงินทุนขาย Credit Default Swaps ที่สินทรัพย์อ้างอิงระบุจำนวนเงินเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ
ข้อ 4 การซื้อ Credit Default Swaps ที่สินทรัพย์อ้างอิงระบุจำนวนเงินเป็นสกุลเงินบาทให้ทำกับธนาคารพาณิชย์ในประเทศ และบริษัทเงินทุนในประเทศเท่านั้น
ข้อ 5 ไม่อนุญาตให้บริษัทเงินทุนซื้อขาย Credit Default Swaps กับผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ
ข้อ 6 การทำธุรกรรม Credit Default Swaps ในประกาศนี้ไม่รวมถึงการทำธุรกรรม Credit Default Swaps ที่มีสินทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารที่นับเข้าเป็นเงินกองทุนของสถาบันการเงินผู้ซื้อ Credit Default Swaps เอง และการทำธุรกรรม Credit Default Swaps ที่มีสินทรัพย์อ้างอิงเป็นกลุ่มของสินทรัพย์ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นการเฉพาะกรณี
ข้อ 7 บริษัทเงินทุนผู้ขาย Credit Default Swaps ต้องมีการวิเคราะห์สินทรัพย์อ้างอิงและผู้ออกสินทรัพย์อ้างอิงนั้นและปฏิบัติตามพิธีการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อโดยถี่ถ้วน พร้อมทั้งมีการจัดเก็บเอกสารหลักฐาน การสอบทานและดูแลเสมือนหนึ่งเป็นการให้สินเชื่อแก่ผู้ออกสินทรัพย์อ้างอิงโดยตรง
ข้อ 8 บริษัทเงินทุนที่จะทำธุรกรรม Credit Default Swaps ไม่ว่าจะเป็นผู้ซื้อหรือผู้ขายจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในลักษณะธุรกรรมและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี ต้องมีการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการทำธุรกรรม Credit Default Swaps และการบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องไว้อย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร และจะต้องได้รับการความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงนโยบายจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อนทุกครั้ง
ข้อ 9 บริษัทเงินทุนที่จะทำธุรกรรม Credit Default Swaps จะต้องมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพซึ่งพร้อมที่จะรองรับการทำธุรกรรม Credit Default Swaps รวมทั้งจะต้องมีการรายงานข้อมูลต่อผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ
ข้อ 10[1] ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป


:: ประกาศ ณ วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) ร้อยเอก สุชาติ เชาว์วิศิษฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update