กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
   

:: ประกาศกระทรวงการคลัง
:: เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทเงินทุนประกอบธุรกรรม Credit Linked Notes ข้อที่1-16

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 20 (6) วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ การประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกำหนด แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ พ.ศ. 2522 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2528 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอนุญาตให้บริษัทเงินทุนประกอบธุรกรรม Credit Linked Notes โดยมีเงื่อนไขและขอบเขตการทำธุรกรรม ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ธุรกรรม Credit Linked Notes (CLN) หมายถึง ธุรกรรมที่ผู้ให้กู้ยืมเงิน หรือผู้ซื้อตราสารทำสัญญากับผู้กู้หรือผู้ออกตราสารว่าตกลงจะรับโอนความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Risk) ของตราสารแสดงสิทธิในหนี้ หรือสินทรัพย์อ้างอิง (Reference asset) ที่ออกโดยบุคคลอื่นแทนผู้กู้หรือผู้ออกตราสาร โดยการนี้ผู้กู้หรือผู้ออกตราสารตกลงที่จะให้ดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนเป็นอัตราอ้างอิงกับความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Risk) ของตราสารแสดงสิทธิในหนี้ หรือสินทรัพย์อ้างอิง (Reference asset) นั้น
ข้อ 2 บริษัทเงินทุนที่ประสงค์จะออก Credit Linked Notes เพื่อระดมเงินโดยกำหนดการชำระคืนให้อ้างอิงกับความสามารถในการชำระคืนของสินทรัพย์ใดจะต้องมีกรรมสิทธิ์ในสินทรัพย์นั้น ตลอดอายุของ Credit Linked Notes โดยอายุของสินทรัพย์อ้างอิงดังกล่าวต้องไม่ต่ำกว่าอายุของ Credit Linked Notes
ข้อ 3 การระดมเงินโดยการออก Credit Linked Notes จะต้องเป็นการระดมเงินในรูปเงินบาท ยกเว้นบริษัทเงินทุนที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจปัจจัยชำระเงินต่างประเทศสามารถระดมเป็นเงินตราต่างประเทศ จากผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ (Non-resident) ได้
ข้อ 4 ให้บริษัทเงินทุนทำธุรกรรม Credit Linked Notes ได้เฉพาะกับคู่สัญญาที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ (Resident) ดังต่อไปนี้
4.1 กรณีการซื้อ Credit Linked Notes ไม่ว่าสินทรัพย์อ้างอิงจะเป็นสกุลเงินบาทหรือสกุลเงินตราต่างประเทศ ให้บริษัทเงินทุนซื้อจากธนาคารพาณิชย์ในประเทศและบริษัทเงินทุนในประเทศเท่านั้น
4.2 กรณีการขาย Credit Linked Notes ไม่ว่าสินทรัพย์อ้างอิงจะเป็นสกุลเงินบาทหรือสกุลเงินตราต่างประเทศ ให้บริษัทเงินทุนขายให้กับกองทุนรวม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ บริษัทประกันภัย และสถาบันการเงินภายใต้พระราชบัญญัติ ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน ที่มีรายชื่ออยู่ในรายชื่อที่แนบหนังสือของธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สกง.(05) 2/2543 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2543 เรื่อง การขายหลักทรัพย์เงินตราต่างประเทศต่อให้ลูกค้าในประเทศ
ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการทำธุรกรรมดังกล่าวกับบริษัทเครดิดฟองซิเอร์ ซึ่งไม่สามารถทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการรับโอนความเสี่ยงด้านเครดิตได้
ข้อ 5 นอกจากในกรณีตาม ข้อ 4 แล้ว บริษัทเงินทุนที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจปัจจัยชำระเงินต่างประเทศให้สามารถซื้อ/ขาย CLN กับสถาบันการเงินซึ่งมีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ และนิติบุคคลเฉพาะกิจ (Special Purpose Vehicle) ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อทำธุรกรรม Credit Linked Notes ซึ่งมีถิ่นที่อยู่นอกประเทศได้เพิ่มเติม
ข้อ 6 ในกรณีที่สินทรัพย์อ้างอิงเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ให้บริษัทเงินทุนต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดในหนังสือของธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สกง.(05) ว. 2/2543 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2543 เรื่อง การขายหลักทรัพย์เงินตราต่างประเทศต่อให้ลูกค้าในประเทศ เสมือนหนึ่งธุรกรรม Credit Linked Notes ที่มีสินทรัพย์อ้างอิงเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศเป็นการขายหลักทรัพย์เงินตราต่างประเทศต่อให้แก่ลูกค้าในประเทศ
ข้อ 7 กรณี Credit Linked Notes และสินทรัพย์อ้างอิงเป็นสกุลเงินต่างกันต้องมีการทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน โดยจะต้องถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุนเพื่อรองรับความเสี่ยงของการทำสัญญาอัตราแลกเปลี่ยน และการกำหนดอัตราส่วนจำนวนเงินที่บริษัทเงินทุนให้สินเชื่อลงทุน และก่อภาระผูกพันเพื่อบุคคลหนึ่งบุคคลใดกับเงินกองทุนสำหรับคู่สัญญาดังกล่าวด้วย
ข้อ 8 กรณี Credit Linked Notes และสินทรัพย์อ้างอิงเป็นสกุลเงินต่างกันไม่ให้บริษัทเงินทุนนำสินทรัพย์ ซึ่งออกโดยบุคคลหนึ่งบุคคลใด มาใช้อ้างอิงสำหรับการออก Credit Linked Notes เกินร้อยละ 25 ของเงินกองทุนชั้นที่ 1 ยกเว้นกรณีที่บริษัทเงินทุนนั้นไม่ต้องรับความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน และต้นทุนในการป้องกันความเสี่ยงที่กล่าวซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายอันเกิดจากภาระในการปฏิบัติตามเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงทั้งหมด หรือกรณีที่สินทรัพย์อ้างอิงเป็นหลักทรัพย์รัฐบาลไทย
ข้อ 9 การอนุญาตข้างต้นไม่รวมถึงการทำธุรกรรม Credit Linked Notes ที่มีสินทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารที่นับเข้าเป็นเงินกองทุนของสถาบันการเงินผู้ซื้อ Credit Linked Notes เอง และการทำธุรกรรม Credit Linked Notes ที่อ้างอิงกับกลุ่มสินทรัพย์อ้างอิง เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นการเฉพาะกรณี
ข้อ 10 บริษัทเงินทุนผู้ซื้อ Credit Linked Notes นอกจากจะต้องวิเคราะห์ผู้ออก Credit Linked Notes ตามพิธีการพิจารณาสินเชื่อโดยปกติแล้วยังต้องมีการวิเคราะห์สินทรัพย์อ้างอิงและผู้ออกสินทรัพย์อ้างอิงนั้นและปฏิบัติตามพิธี การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อโดยถี่ถ้วน พร้อมทั้งมีการจัดเก็บเอกสารหลักฐานการสอบทานและดูแล เสมือนหนึ่งเป็นการให้สินเชื่อแก่ผู้ออกสินทรัพย์อ้างอิงโดยตรง
ข้อ 11 บริษัทเงินทุนที่จะทำธุรกรรม Credit Linked Notes ไม่ว่าจะเป็นผู้ซื้อหรือผู้ขายจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในลักษณะธุรกรรมและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี ต้องมีการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการทำธุรกรรม Credit Linked Notes และการบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องไว้อย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร และจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทรวมทั้งการเปลี่ยนแปลงนโยบาย จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อนทุกครั้ง
ข้อ 12 บริษัทเงินทุนที่จะทำธุรกรรม Credit Linked Notes จะต้องมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพซึ่งพร้อมที่จะรองรับการทำธุรกรรม Credit Linked Notes รวมทั้งจะต้องมีการรายงานข้อมูลต่อผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ
ข้อ 13 บริษัทเงินทุนที่จะทำธุรกรรม Credit Linked Notes ต้องดูแลให้สัญญามีผลบังคับตามกฎหมาย
ข้อ 14 บริษัทเงินทุนที่ทำธุรกรรม Credit Linked Notes จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลธุรกรรมนี้ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกำหนด
ข้อ 15 บริษัทเงินทุนจะต้องบันทึกบัญชีธุรกรรม Credit Linked Notes ให้ถูกต้องตามมาตรฐานบัญชี และจัดทำรายงานข้อมูลการทำธุรกรรม Credit Linked Notes ตามแบบรายงานที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด จัดส่งมายังส่วนควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน สายตลาดการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทยภายใน 7 วันนับจากวันสิ้นเดือนของทุกเดือน
ข้อ 16[1] ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป


:: ประกาศ ณ วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) ร้อยเอก สุชาติ เชาว์วิศิษฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update