กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย. คอม ข้อที่  
   

:: ประกาศกระทรวงการคลัง
:: เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทเงินทุนและบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ประกอบกิจการให้บริการด้านงานสนับสนุนแก่บุคคลอื่น ข้อที่ 1-6

เพื่อให้บริษัทเงินทุนและบริษัทเครดิตฟองซิเอร์สามารถใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้น อันจะเป็นการลดภาระต้นทุนในการดำเนินงาน รวมทั้งเป็นการเพิ่มความยืดหยุ่นในโครงสร้างขององค์กรเพื่อให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 7 (5) มาตรา 20 (6) วรรคหนึ่ง และ มาตรา 54 (4) วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ การประกอบธุรกิจ เงินทุนธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม อนุญาตให้บริษัทเงินทุนและบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ประกอบกิจการให้บริการด้านงานสนับสนุนแก่บุคคลอื่นได้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทเงินทุนและบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ประกอบกิจการให้บริการด้านงานสนับสนุนแก่บุคคลอื่น ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2544
ข้อ 2 ในประกาศนี้
"งานสนับสนุน" หมายถึง งานปฏิบัติการด้านเงินทุนหรือเครดิตฟองซิเอร์ที่เป็นการเอื้ออำนวยต่อการดำเนินงานปกติ รวมถึงงานบัญชีและการเงิน งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานตรวจสอบภายใน งานด้านกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย (Compliance) หรืองานสนับสนุนที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับงานดังกล่าว
"บุคคลอื่น" หมายถึง บริษัทแม่ บริษัทลูก และบริษัทร่วม ของบริษัทเงินทุนและบริษัทเครดิตฟองซิเอร์นั้น ที่ประกอบธุรกิจทางการเงิน หรือประกอบธุรกิจที่เป็นงานสนับสนุนที่ให้บริการเฉพาะกับบริษัทแม่ บริษัทลูก หรือบริษัทร่วมในกลุ่มเท่านั้น
"บริษัท" หมายถึง บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล หรือนิติบุคคลอื่น
"บริษัทแม่" หมายถึง บริษัทที่มีอำนาจควบคุมกิจการของบริษัทอื่น
"บริษัทลูก" หมายถึง
(1) บริษัทที่มีบริษัทอื่นมีอำนาจควบคุมกิจการของบริษัทนั้น
(2) บริษัทลูกของบริษัทตาม (1) ต่อไปทุกทอด
"บริษัทร่วม" หมายถึง บริษัทลูกที่มีบริษัทแม่ร่วมกัน
"อำนาจควบคุมกิจการ" หมายถึง
(1) การที่บริษัทหนึ่งมีหุ้นในอีกบริษัทหนึ่งเกินกว่าร้อยละห้าสิบของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
(2) การที่บริษัทหนึ่งมีอำนาจควบคุมคะแนนเสียงส่วนใหญ่ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของอีกบริษัทหนึ่ง ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรือไม่ว่าเพราะเหตุอื่นใดหรือ
(3) การที่บริษัทหนึ่งมีอำนาจควบคุมการแต่งตั้ง หรือถอดถอนกรรมการตั้งแต่กึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมดในอีกบริษัทหนึ่ง
ในกรณีที่บริษัทหนึ่งมีหุ้นในอีกบริษัทหนึ่งตั้งแต่ร้อยละยี่สิบขึ้นไปของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าบริษัทที่มีหุ้นดังกล่าวมีอำนาจควบคุมกิจการอีกบริษัทหนึ่ง
"ธุรกิจทางการเงิน" หมายถึง ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ธุรกิจเงินทุน ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจเช่าซื้อ ธุรกิจลิสซิ่ง ธุรกิจประกันชีวิต ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ ธุรกิจแฟคตอริ่ง หรือธุรกิจอื่นตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกำหนด
ข้อ 3 บริษัทเงินทุนและบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ที่ประสงค์จะประกอบกิจการให้บริการด้านงานสนับสนุนแก่บุคคลอื่น ต้องปฏิบัติดังนี้
(1) กำหนดนโยบายการประกอบกิจการให้บริการด้านงานสนับสนุนแก่บุคคลอื่น และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์
(2) กำหนดรายละเอียดประเภทของการให้บริการ ขั้นตอนหรือวิธีการดำเนินการ ขอบเขตความรับผิดชอบ การบริหารความเสี่ยง การคิดค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการระหว่างกัน ระบบการควบคุมภายใน และระบบการรักษาความปลอดภัยในการเก็บรักษาข้อมูลและทรัพย์สินของทั้งบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์และผู้รับบริการ
(3) เก็บรักษาข้อกำหนดตาม (1) และ (2) ไว้ที่บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เพื่อที่ธนาคารแห่งประเทศไทยสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา
เมื่อบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กล่าวใน (1) และ (2) ครบถ้วนแล้ว ให้ถือว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอนุญาตให้บริษัทเงินทุนและบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ดำเนินการ ตามขอบเขตธุรกรรมที่กำหนดไว้ได้
ข้อ 4 บริษัทเงินทุนและบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ที่ได้รับอนุญาตตาม ข้อ 3 วรรคสอง ต้องตรวจสอบดูแลให้มีการปฏิบัติตามขอบเขตและระเบียบที่กล่าวใน ข้อ 3 (1) (2) และ (3) โดยเคร่งครัดรวมทั้งตรวจสอบดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่มีกำหนดไว้ด้วย
ข้อ 5 หากธนาคารแห่งประเทศไทยพบหรือทราบว่าการปฏิบัติของบริษัทเงินทุนและบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ที่ได้รับอนุญาตตาม ข้อ 3 วรรคสอง ไม่เป็นไปตามที่กำหนดใน ข้อ 3 (1) (2) (3) หรือ ข้อ 4 หรือไม่เหมาะสม ธนาคารแห่งประเทศไทยจะให้บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ชี้แจงเหตุผลและข้อเท็จจริงของการปฏิบัติดังกล่าว หากธนาคารแห่งประเทศไทยพิจารณาแล้วเห็นสมควรอาจเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อพิจารณากำหนดเงื่อนไขใดๆ ให้บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์นั้นปฏิบัติเพิ่มเติมหรือยกเลิกการอนุญาตก็ได้
ข้อ 6 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป


:: ประกาศ ณ วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update