กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

 
:: ประกาศกระทรวงการคลัง
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการอนุญาตประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต


:: บทนิยาม ข้อ 1
:: หมวด1 การขอความเห็นชอบในการจัดตั้งบริษัท ประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต ข้อ 2-4
:: หมวด2 การขอรับใบอนุญาต ประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต ข้อ 5-8
 
 
ขออภัยกำลังปรับปรุงข้อมูลบางลิงค์อาจมีปัญหา ทางทีมงานปรับปรุงข้อมูลทุก 1 เดือน. Contact : webmaster
ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 โดยสำนักงานกฎหมาย มงคลธรรม ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
 
:: ประกาศกระทรวงการคลัง
:: เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการอนุญาตประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต ข้อที่ 1-8


อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 5 และ มาตรา 6 แห่ง พระราชบัญญัติ การประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต พ.ศ. 2545 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับความเห็นชอบจัดตั้งบริษัทข้อมูลเครดิต การขอรับใบอนุญาต และการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิตไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ในประกาศนี้
"บริษัท" หมายความว่า บริษัทจำกัดตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หรือบริษัทมหาชนจำกัดตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด
"บริษัทข้อมูลเครดิต" หมายความว่า บริษัทที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต
"รัฐมนตรี" หมายความว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
top

:: หมวด 1 การขอความเห็นชอบในการจัดตั้งบริษัทประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต
ข้อ 2 บริษัทที่จะประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
(1) มีทุนจดทะเบียนซึ่งชำระแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งล้านบาท
(2) มีวัตถุประสงค์เพื่อการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิตตาม พระราชบัญญัติ การประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต พ.ศ. 2545
ข้อ 3 ให้ผู้ที่ประสงค์จะจัดตั้งบริษัทขึ้นใหม่เพื่อประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต ให้ยื่นคำขอรับความเห็นชอบในการจัดตั้งบริษัทขึ้นใหม่ เพื่อประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิตต่อรัฐมนตรี ผ่านสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
คำขอตามวรรคหนึ่งอย่างน้อยต้องมีรายการ ดังต่อไปนี้
(1) วัน เดือน ปี ที่ยื่นคำขอ
(2) ชื่อของบริษัทที่จะจัดตั้ง สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ หรือสำนักงานสาขา (ถ้ามี)
(3) ชื่อและประวัติของผู้เริ่มก่อการหรือผู้เริ่มจัดตั้ง
(4) โครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทที่จะตั้งขึ้นใหม่ โดยระบุรายชื่อ สัญชาติ และจำนวนหุ้นของผู้ที่จะถือหุ้นในแต่ละราย รวมถึงร้อยละของจำนวนหุ้นที่จะถือดังกล่าวเทียบกับจำนวนหุ้นทั้งหมด
(5) โครงสร้างของบริษัทที่จะจัดตั้ง
(6) แผนงานเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต โดยต้องแสดงข้อมูล ดังต่อไปนี้
(ก) ความพร้อมของระบบงานในการปฏิบัติการหรือการให้บริการในการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต
(ข) แผนอัตรากำลังบุคลากร
(ค) นโยบายในการบริหาร
(ง) มาตรการควบคุมภายในโดยให้ระบุถึงมาตรการป้องกันมิให้พนักงาน หรือผู้แสวงหาประโยชน์จากข้อมูลที่ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่
(7) รายชื่อ ตำแหน่ง ประวัติการศึกษาและประวัติการทำงานของผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่จะจัดตั้ง
ข้อ 4 เมื่อสำนักงานเศรษฐกิจการคลังได้รับคำขอรับความเห็นชอบพร้อมเอกสารหลักฐานครบถ้วนแล้ว ให้สำนักงานเศรษฐกิจการคลังพิจารณาคำขอรับความเห็นชอบการจัดตั้งบริษัทขึ้นใหม่และเสนอให้รัฐมนตรี พิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดตั้งบริษัท เมื่อรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบให้ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาของรัฐมนตรี แก่ผู้ยื่นคำขอภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่รัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ เพื่อผู้ยื่นคำขอรับความเห็นชอบนำไปใช้ประกอบในการยื่นขอจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทต่อไป ทั้งนี้ ให้ยื่นคำขอจดทะเบียนภายในสามสิบวันนับจากวันที่ในหนังสือแจ้งผลการพิจารณา
ในกรณีที่ผู้ยื่นขอรับความเห็นชอบการจัดตั้งบริษัทไม่อาจปฏิบัติตามระยะเวลาที่กำหนดตามวรรคหนึ่งได้ ให้ยื่นคำร้องขอต่อผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังโดยแสดงเหตุผลและความจำเป็นก่อนสิ้นระยะเวลาดังกล่าว ไม่น้อยกว่าสิบห้าวันในการนี้ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังจะมีคำสั่งขยายระยะเวลาได้ไม่เกินสามสิบวัน
ในกรณีที่ผู้ยื่นขอรับความเห็นชอบการจัดตั้งบริษัทไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดตามวรรคหนึ่ง หรือวรรคสองให้ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังจำหน่ายคำขอนั้นเสีย
top

:: หมวด 2 การขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต
ข้อ 5 เมื่อผู้ได้รับความเห็นชอบในการจัดตั้งบริษัทได้จดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชย์แล้ว ให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิตต่อรัฐมนตรี ผ่านสำนักงานเศรษฐกิจการคลังภายในหกสิบวันนับแต่วันที่จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท โดยมีเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้
(1) สำเนาใบสำคัญและหนังสือรับรองของนายทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัทหรือนายทะเบียน ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด แล้วแต่กรณี
(2) สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท
(3) สำเนารายงานการประชุมตั้งบริษัท
(4) สำเนาข้อบังคับของบริษัท
(5) สำเนาทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท
(6) หนังสือรับรองของนายทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัทแสดงทุนจดทะเบียนของบริษัทจำกัดที่ยื่นคำขอจดทะเบียน หรือหนังสือรับรองของนายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดแสดงทุนจดทะเบียน และจำนวนหุ้นที่เรียกชำระแล้วของบริษัทมหาชน จำกัดที่ยื่นคำขอจดทะเบียนแล้วแต่กรณี
ในกรณีที่ผู้ยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิตไม่อาจปฏิบัติตามระยะเวลาที่กำหนดตามวรรคหนึ่ง ได้ให้ยื่นคำร้องขอต่อผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โดยแสดงเหตุผลและความจำเป็นก่อนสิ้นระยะเวลาดังกล่าวไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน ในการนี้ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังจะมีคำสั่งขยายระยะเวลาได้ไม่เกินสามสิบวัน
ในกรณีที่บริษัทดังกล่าวไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองให้ถือว่าบริษัทดังกล่าว ไม่ประสงค์จะประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต และให้ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังจำหน่ายคำขอนั้นเสีย
ข้อ 6 เมื่อรัฐมนตรีพิจารณาอนุญาตประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิตแล้วให้ออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต ตามแบบแนบท้ายประกาศนี้ และให้ผู้ประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิตแสดงใบอนุญาตประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิตหรือใบแทนใบอนุญาตไว้ ณ สำนักงานในที่เปิดเผยซึ่งเห็นได้ง่าย
ข้อ 7 ผู้ที่ประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิตหรือกิจการอื่นในลักษณะทำนองเดียวกันอยู่ก่อนวันที่ พระราชบัญญัติ การประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต พ.ศ. 2545 มีผลใช้บังคับ ให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตพร้อมเอกสารหลักฐานตาม ข้อ 3 และ ข้อ 5 ต่อรัฐมนตรีผ่านสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
ข้อ 8 ให้กำหนดค่าธรรมเนียมตามอัตรา ดังนี้
(1) ใบอนุญาตประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต ฉบับละ 100,000 บาท
(2) ค่าธรรมเนียมการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต ปีละ 100,000 บาท โดยให้ผู้ได้รับอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในวันที่ได้รับอนุญาต และให้ชำระค่าธรรมเนียมในอัตราที่กำหนดก่อนวันตรงกับวันที่ได้รับอนุญาตในปีแรก
ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิตไม่ชำระค่าธรรมเนียมภายในระยะเวลาที่กำหนดหรือชำระไม่ครบถ้วนตามประกาศนี้ ให้ชำระค่าธรรมเนียมเพิ่มร้อยละสองต่อเดือนของค่าธรรมเนียมค้างชำระเศษของเดือนให้นับเป็นหนึ่งเดือน ทั้งนี้ จนกว่าจะได้รับชำระค่าธรรมเนียมครบถ้วนแล้ว
ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป[1]


:: ประกาศ ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) ร้อยเอก สุชาติ เชาว์วิศิษฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

top

 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update