กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
   

:: ประกาศกระทรวงการคลัง
:: เรื่อง การขออนุญาตจัดตั้งธนาคารที่จำกัดขอบเขตธุรกิจ ข้อที่ 1-2

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติ การธนาคารพาณิชย์ พ.ศ. 2505 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติ การธนาคารพาณิชย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2522 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจึงออกประกาศ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิกความในวรรคท้ายของ ข้อ 5.2 แห่งประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การขออนุญาตจัดตั้งธนาคารที่จำกัดขอบเขตธุรกิจ ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2541 และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน
"ให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเสนอชื่อบริษัทที่มีแผนงานที่เหมาะสมและสมควรจัดตั้งธนาคารที่จำกัดขอบเขตธุรกิจ ต่อรัฐมนตรีเพื่อขอความเห็นชอบ ในการให้ความเห็นชอบรัฐมนตรีอาจกำหนดเงื่อนไขอื่นใดด้วยก็ได้ เมื่อรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้วให้บริษัทนั้นดำเนินการตามแผนที่ได้รับความเห็นชอบ ทั้งนี้ บริษัทจะต้องดำเนินการควบหรือรวมกิจการหรือรับโอนสินทรัพย์และหนี้สินให้เสร็จสิ้นภายในเวลาไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบคำขอในเบื้องต้น เว้นแต่จะได้รับผ่อนผันจากรัฐมนตรี"
ข้อ 2[1] ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป


:: ประกาศ ณ วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) ร้อยเอก สุชาติ เชาว์วิศิษฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update