กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
   

:: ประกาศกระทรวงการคลัง
:: เรื่อง การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้จากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2545 (ครั้งที่ 3) (ครั้งที่ 4) และ (ครั้งที่ 5) ในปีงบประมาณ พ.ศ 2546

ด้วยประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การกู้เงินจากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2545 (ครั้งที่ 3) (ครั้งที่ 4) และ (ครั้งที่ 5) ลงวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2545 ข้อ 4 วรรค 2 กระทรวงการคลังจะเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยตั๋วสัญญาใช้เงิน ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การกู้เงินฯ (ครั้งที่ 3) (ครั้งที่ 4) ในวันที่ 17 เมษายน ของทุกปี และตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การกู้เงินฯ (ครั้งที่ 5) ในวันที่ 22 เมษายน ของทุกปี โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
โดยที่เป็นการสมควรเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยตั๋วสัญญาใช้เงิน ข้อ 4 วรรค 1 ตามประกาศกระทรวงการคลัง 3 ฉบับดังกล่าว จึงเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยจากอัตราร้อยละ 3.60 ต่อปี เป็นร้อยละ 2.80 ต่อปี ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2546 เป็นต้นไป สำหรับประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การกู้เงิน ฯ (ครั้งที่ 3) (ครั้งที่ 4) และตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2546 เป็นต้นไป สำหรับประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การกู้เงินฯ (ครั้งที่ 5)


:: ประกาศ ณ วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) สมใจนึก เองตระกูล ปลัดกระทรวงการคลัง ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง


 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update