กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
   

:: ประกาศกระทรวงการคลัง
:: เรื่อง การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้จากธนาคารออมสินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2543 ครั้งที่ 3 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2546

ด้วยประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การกู้เงินจากธนาคารออมสิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2543 (ครั้งที่ 3) ลงวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2543 ข้อ 4 วรรค 2 กระทรวงการคลังจะเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยตั๋วสัญญาใช้เงิน ในวันที่ 26 เมษายน ของทุกปี โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา และประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้จากธนาคารออมสิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2543 (ครั้งที่ 3) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2545 ลงวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2545 ได้เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้จากธนาคารออมสินจากอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.00 ต่อปี เป็นร้อยละ 3.60 ต่อปี ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2545 เป็นต้นไป
โดยที่เป็นการสมควรเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยตั๋วสัญญาใช้เงินตามประกาศกระทรวงการคลัง ลงวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2543 ดังกล่าว จึงเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้จากธนาคารออมสิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2543 (ครั้งที่ 3) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2545 ลงวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2545 จากอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.60 ต่อปี เป็นร้อยละ 2.80 ต่อปี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2546 เป็นต้นไป


:: ประกาศ ณ วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) สมใจนึก เองตระกูล ปลัดกระทรวงการคลัง ปฏิบัติราชการแทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update