กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
   

:: ประกาศกระทรวงการคลัง
:: เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทเงินทุนประกอบธุรกิจให้เช่าซื้อและให้เช่าแบบลีสซิ่ง อันเนื่องมาจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ฉบับที่ 4 ข้อที่ 1-2

เพื่อให้การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของบริษัทเงินทุนดำเนินการเป็นไปอย่างต่อเนื่อง โดยให้บริษัทเงินทุนประกอบธุรกิจให้เช่าซื้อและให้เช่าแบบลีสซิ่ง อันเนื่องมาจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ได้ต่อไป อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 20 (6) แห่ง พระราชบัญญัติ การประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชกำหนด แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ พ.ศ. 2522 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2528 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจึงออกประกาศดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิกความใน ข้อ 4 แห่งประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทเงินทุนประกอบธุรกิจให้เช่าซื้อและให้เช่าแบบลีสซิ่ง อันเนื่องมาจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ลงวันที่ 23 เมษายน 2542 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทเงินทุนประกอบธุรกิจให้เช่าซื้อและให้เช่าแบบลีสซิ่งอันเนื่องมาจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 16 มกราคม 2545 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
" ข้อ 4 เมื่อสิ้นวันที่ 31 ธันวาคม 2546 บริษัทเงินทุนจะประกอบกิจการให้เช่าซื้อ หรือการให้เช่าแบบลีสซิ่งตามประกาศฉบับนี้เพิ่มขึ้นอีกไม่ได้"
ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2546 เป็นต้นไป


:: ประกาศ ณ วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) ร้อยเอก สุชาติ เชาว์วิศิษฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update