กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
   

:: ประกาศกระทรวงการคลัง
:: เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทเงินทุนและบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ทำธุรกิจติดต่อ หรือแนะนำบริการของบริษัทหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้า ข้อที่ 1-8

เพื่อเป็นการช่วยขยายฐานผู้ลงทุนในตลาดทุน ซึ่งสอดคล้องกับการดำเนินการตามแผนแม่บทพัฒนาตลาดทุนไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 20 (6) แห่ง พระราชบัญญัติ การประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกำหนด แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ พ.ศ. 2522 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2528 อนุญาตให้บริษัทเงินทุนและบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ทำธุรกิจติดต่อ หรือแนะนำบริการของบริษัทหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้าตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้
ข้อ 1 การติดต่อหรือแนะนำบริการของบริษัทหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้า ให้หมายรวมถึงการเผยแพร่ข้อมูลและบริการของบริษัทหลักทรัพย์ ให้แก่ลูกค้า และติดต่อชักชวนให้ลูกค้ามาใช้บริการของบริษัทหลักทรัพย์ เช่น การเปิดบัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์ ซึ่งรวมถึงการแจก รวบรวม และตรวจสอบเอกสารคำขอเปิดบัญชี ซื้อขายหลักทรัพย์และเอกสารหลักฐานประกอบการเปิดบัญชีด้วย
ข้อ 2 บริษัทเงินทุนและบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ต้องมีแผนงานที่ทำไว้เป็นลายลักษณ์อักษรรองรับการทำธุรกิจดังกล่าว โดยแผนงานต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทเงินทุนบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ และต้องมีสาระสำคัญอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(1) มีระบบงานที่มีความพร้อมในการติดต่อหรือแนะนำบริการของบริษัทหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้า เช่น กำหนดนโยบายในการประกอบธุรกิจ วิธีการดำเนินการ ขอบเขตความรับผิดชอบ ระบบการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การคิดค่าตอบแทน การวิเคราะห์ข้อมูลของลูกค้าที่คาดว่าเป็นกลุ่มเป้าหมายของบริษัทหลักทรัพย์ การจัดทำและจัดเก็บเอกสารหลักฐาน เป็นต้น
(2) มีความพร้อมด้านบุคลากร
ข้อ 3 เพื่อป้องกันการเข้าใจผิดของลูกค้าบริษัทเงินทุน/ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์และบริษัทหลักทรัพย์ต้องทำความเข้าใจกับลูกค้าว่าบริษัทเงินทุน/ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์มีหน้าที่ติดต่อหรือแนะนำบริการของบริษัทหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้าเท่านั้น และบริการต่างๆ ที่ได้รับจากบริษัทหลักทรัพย์ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทเงินทุนและบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์แต่อย่างใด โดยระบุในเอกสารชี้ชวนที่จัดทำขึ้น โดยบริษัทหลักทรัพย์หรือบริษัทเงินทุน/บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์เอง และให้ลูกค้าลงนามในเอกสารยืนยันความเข้าใจที่จัดทำขึ้นโดยบริษัทเงินทุน/บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ก่อนเข้ารับบริการจากบริษัทหลักทรัพย์ด้วย
ข้อ 4 สถานที่และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อหรือแนะนำบริการของบริษัทหลักทรัพย์ ให้แก่ลูกค้าต้องมีการแบ่งแยกเป็นสัดส่วนอย่างชัดเจน
ข้อ 5 ข้อมูลที่บริษัทเงินทุนและบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์จัดทำขึ้นหรือนำไปเผยแพร่จะต้องมีความถูกต้อง ตรงต่อความเป็นจริงและไม่ทำให้ลูกค้าเข้าใจผิดในสาระสำคัญประการใดประการหนึ่ง
ข้อ 6 บริษัทเงินทุนและบริษัทหลักทรัพย์จะบังคับลูกค้าให้มารับบริการผ่านบริษัทเงินทุนและบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ หรือบังคับลูกค้าให้มารับบริการจากบริษัทหลักทรัพย์บริษัทใดบริษัทหนึ่งเป็นการเจาะจงไม่ได้
ข้อ 7 บริษัทเงินทุนและบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ต้องเปิดเผยข้อมูลแสดงความเกี่ยวข้องของบริษัทเงินทุน และบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับการแนะนำก่อนที่ลูกค้าจะรับบริการจากบริษัทหลักทรัพย์ โดยข้อมูลในที่นี้หมายรวมถึงปริมาณหุ้นของบริษัทหลักทรัพย์ที่บริษัทเงินทุนและบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ถือ
ข้อ 8[1] ประกาศนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป


:: ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) ร้อยเอก สุชาติ เชาว์วิศิษฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update