กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
   

:: ประกาศกระทรวงการคลัง
:: เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทเงินทุนและบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ประกอบธุรกิจการจัดจำหน่ายและค้าตราสารแห่งหนี้ ข้อที่ 1-5

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 20 (6) แห่งพระราชบัญญัติ การประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกำหนด แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ พ.ศ. 2522 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2528 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกข้อกำหนดเกี่ยวกับการอนุญาตให้บริษัทเงินทุนและบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ประกอบธุรกิจการจัดจำหน่ายและค้าตราสารแห่งหนี้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง เงื่อนไขในการอนุญาตให้บริษัทเงินทุนประกอบกิจการจัดการออก จัดจำหน่ายและค้าตราสารแห่งหนี้ ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2535
ข้อ 2 ให้กิจการดังต่อไปนี้เป็นกิจการอื่นที่อนุญาตให้บริษัทเงินทุนและบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ประกอบธุรกิจได้
(1) การจัดจำหน่ายตราสารแห่งหนี้ หมายถึง การรับตราสารหนี้ทั้งหมดหรือบางส่วนไปเสนอขายต่อประชาชน ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมีเงื่อนไขอย่างหนึ่งอย่างใดหรือไม่ก็ตาม
(2) การค้าตราสารแห่งหนี้ หมายถึง การซื้อ ขายหรือแลกเปลี่ยนตราสารหนี้ในนามของตนเองเป็นทางค้าปกติ
ข้อ 3 บริษัทเงินทุนและบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ประสงค์จะประกอบกิจการตาม ข้อ 2 ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
(1) มีการกันเงินสำรองได้ครบถ้วนตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยสินทรัพย์ที่ไม่มีราคา หรือเรียกคืนไม่ได้และสินทรัพย์ที่สงสัยว่าจะไม่มีราคาหรือเรียกคืนไม่ได้
(2) มีอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์และภาระผูกพันที่ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด
ข้อ 4 ในการยื่นคำขอรับอนุญาต ให้บริษัทเงินทุนและบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ยื่นคำขอรับอนุญาตต่อรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการคลังผ่านธนาคารแห่งประเทศไทยพร้อมทั้งเสนอแผนงานรองรับการประกอบธุรกิจดังกล่าว ที่กำหนดเป็นลายลักษณ์อักษรและได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทแล้ว โดยแผนงานดังกล่าวอย่างน้อยต้องมีสาระสำคัญ ดังต่อไปนี้
(1) นโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติในการประกอบธุรกิจ ทั้งนี้ การเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติ จะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทด้วย
(2) ระเบียบและวิธีการบริหารความเสี่ยง ระบบควบคุมภายใน ระบบการจัดการและระบบบัญชี เพื่อรองรับการประกอบธุรกิจดังกล่าว ซึ่งครอบคลุมเรื่องดังต่อไปนี้
ก) ระบบการวิเคราะห์และบริหารความเสี่ยงของหลักทรัพย์ การกำหนดวงเงินลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทต่างๆ การกำหนดเพดานสำหรับธุรกรรมเพื่อค้า โดยสะท้อนถึงความเสี่ยงที่มูลค่าหลักทรัพย์จะเปลี่ยนแปลงไปตามปัจจัยต่างๆ เช่น จากการเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบี้ย เป็นต้น
ข) การกำหนดเพดานความเสี่ยงเพื่อป้องกันการขาดทุน (เช่น Stop loss limit) การติดตาม และการทบทวนเพดานความเสี่ยง การตรวจสอบและระบบรายงานเพื่อให้ทราบการปฏิบัติที่แตกต่างไปจากวงเงินและเพดานที่ได้กำหนดไว้
ค) การอนุมัติให้เกินเพดานความเสี่ยงที่กำหนดไว้เป็นการชั่วคราว
ง) ระบบการติดตามการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าตามราคาตลาดของหลักทรัพย์เป็นประจำทุกสิ้นวันทำการ (Mark to market) และจัดทำรายงานรายได้ หรือกำไรขาดทุนที่เกิดจากการทำธุรกรรมค้าตราสารหนี้
จ) ระบบการติดตามการปฏิบัติงานของส่วนงานที่ทำหน้าที่ปฏิบัติการและสนับสนุน (Back office) เช่น การยืนยันการทำรายการ การกระทบยอดรายการ การจัดการทางกฎหมายและการหักบัญชี (Settlement) เป็นต้น
ฉ) ระบบการจัดเก็บข้อมูลและการจัดทำรายงานที่มีรายละเอียดอันเป็นประโยชน์ในการติดตาม วิเคราะห์ และประเมินผลการประกอบธุรกิจ เพื่อรายงานต่อผู้บริหารและธนาคารแห่งประเทศไทย
(3) มีความพร้อมด้านบุคลากร
(4) มีกระบวนการตรวจสอบดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด และต้องจัดให้มีระบบการประเมินและสอบทานว่าเจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติตามนโยบายและขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ รวมทั้งกระบวนการที่กำหนดไว้สามารถบรรลุผลที่ตั้งใจได้จริง
ทั้งนี้ ให้ธนาคารแห่งประเทศไทยพิจารณาคำขอและคุณสมบัติของบริษัทเงินทุนและบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ พร้อมทั้งเสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาในการอนุญาตต่อไป
ข้อ 5[1] ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป


:: ประกาศ ณ วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) ร้อยเอก สุชาติ เชาว์วิศิษฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update