กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
   

:: ประกาศกระทรวงการคลัง
:: เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ประกอบธุรกิจการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 20 (6) แห่งพระราชบัญญัติ การประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชกำหนด แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ พ.ศ. 2522 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2528 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอนุญาตให้บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ประกอบธุรกิจการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน โดยกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ประสงค์จะประกอบธุรกิจการเป็นที่ปรึกษาการลงทุนจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
(1) มีการกันเงินสำรองได้ครบถ้วนตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยสินทรัพย์ที่ไม่มีราคา หรือเรียกคืนไม่ได้และสินทรัพย์ที่สงสัยว่าจะไม่มีราคาหรือเรียกคืนไม่ได้
(2) มีอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์และภาระผูกพันที่ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด
ข้อ 2 ในการยื่นคำขอรับอนุญาต ให้บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ยื่นคำขอรับอนุญาตต่อรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการคลังผ่านธนาคารแห่งประเทศไทยพร้อมทั้งเสนอแผนงานรองรับการประกอบธุรกิจดังกล่าว ที่กำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งนี้ แผนงานดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทแล้ว ซึ่งอย่างน้อยต้องมีสาระสำคัญดังต่อไปนี้
(1) มีระบบงานที่มีความพร้อมในการประกอบธุรกิจการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน เช่น การกำหนดนโยบายการประกอบธุรกิจ วิธีการที่ใช้ในการวิเคราะห์หลักทรัพย์และแหล่งข้อมูลที่ใช้วิธีการดำเนินงาน ขอบเขตความรับผิดชอบ ระบบการกำกับดูแล การปฏิบัติงาน การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในหลักปฏิบัติในการจัดทำและจัดเก็บเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการให้คำแนะนำ และการเก็บรักษาความลับของลูกค้า หลักปฏิบัติในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เป็นต้น
(2) มีความพร้อมด้านบุคลากร เพื่อรับผิดชอบงานด้านการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน
ทั้งนี้ ให้ธนาคารแห่งประเทศไทยพิจารณาคำขอและคุณสมบัติของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ พร้อมทั้งเสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาในการอนุญาตต่อไป
ข้อ 3 บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนงานรองรับการประกอบธุรกิจที่กำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด รวมทั้งตรวจสอบดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือกฎเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด และต้องจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม
ข้อ 4[1] ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป


:: ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) ร้อยเอก สุชาติ เชาว์วิศิษฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update