กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
   

:: ประกาศกระทรวงการคลัง
:: เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการขออนุญาตมีสำนักงานอำนวยสินเชื่อและเงื่อนไขในการอนุญาต ข้อที่ 1-11

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติ การประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ พ.ศ. 2522 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจึงออกประกาศ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการขออนุญาตมีสำนักงานอำนวยสินเชื่อและเงื่อนไขในการอนุญาต ลงวันที่ 3 มีนาคม 2537 และประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการขออนุญาตมีสำนักงานอำนวยสินเชื่อและเงื่อนไขในการอนุญาต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2539
ข้อ 2 ในประกาศนี้คำว่า " สำนักงานอำนวยสินเชื่อ" หมายความว่าสำนักงานสาขาของบริษัทเงินทุนประเภทจำกัดขอบเขตการประกอบธุรกิจเงินทุนเฉพาะที่กำหนดในประกาศนี้
ข้อ 3 บริษัทเงินทุนที่จะขออนุญาตจัดตั้งสำนักงานอำนวยสินเชื่อได้ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
(1) มีเงินทุนจดทะเบียนและทุนซึ่งชำระแล้วเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
(2) ปฏิบัติตามกฎหมาย คำสั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และคำสั่งธนาคารแห่งประเทศไทยโดยเคร่งครัด และไม่เป็นผู้ที่ปฏิบัติขัดกับนโยบายของทางการ
(3) มีฐานะการดำเนินงานดี มีระบบการจัดการ การควบคุมภายในและการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีความพร้อมในด้านบุคลากร
(4) มีสัดส่วนสินทรัพย์ประจำต่อเงินกองทุนอยู่ในเกณฑ์ที่สมควร และไม่เกิน 1 เท่าของเงินกองทุน
(5) มีเงินกองทุนและมีการกันสำรองได้ครบถ้วนตามเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด
ข้อ 4 สำนักงานอำนวยสินเชื่อที่จะขออนุญาตจัดตั้งได้ จะต้องตั้งอยู่นอกเขตกรุงเทพมหานคร
ข้อ 5 ให้บริษัทเงินทุนที่มีคุณสมบัติตาม ข้อ 3 และประสงค์จะมีสำนักงานอำนวยสินเชื่อขออนุญาตต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง โดยยื่นคำขอที่ธนาคารแห่งประเทศไทย จำนวน 2 ชุด
คำขออนุญาตอย่างน้อยต้องมีรายการ ดังต่อไปนี้
(1) วัน เดือน ปี ที่ยื่นคำขออนุญาต
(2) ชื่อบริษัทผู้ขออนุญาต
(3) จำนวนสำนักงานอำนวยสินเชื่อที่จะขออนุญาต
(4) สถานที่ตั้งสำนักงานอำนวยสินเชื่อโดยจัดทำแผนที่พอสังเขปแสดงปริมณฑลด้วย ในกรณีที่ไม่สามารถระบุสถานที่ตั้งได้แน่นอน ให้ระบุอำเภอและจังหวัดที่จะจัดตั้งสำนักงานอำนวยสินเชื่อ
(5) แผนการดำเนินงานของสำนักงานอำนวยสินเชื่อที่จะจัดตั้ง และระยะเวลาที่คาดว่าจะถึงจุดคุ้มทุน
(6) วิธีปฏิบัติงานและการควบคุมภายในของสำนักงานอำนวยสินเชื่อ และระหว่างสำนักงานใหญ่กับสำนักงานอำนวยสินเชื่อ
(7) ผังการจัดองค์กรของแต่ละสำนักงาน สายการปฏิบัติงานและการควบคุมบังคับบัญชาและคุณวุฒิและประสบการณ์ของพนักงาน
(8) ระบบการประสานงานระหว่างสำนักงานอำนวยสินเชื่อกับสำนักงานใหญ่
ข้อ 6 สำนักงานอำนวยสินเชื่อให้ประกอบธุรกิจได้เฉพาะธุรกิจเงินทุนตามประเภทที่ได้รับอนุญาต และธุรกิจอื่นที่ได้รับอนุญาตตาม มาตรา 20 (6) แห่งพระราชบัญญัติ การประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ พ.ศ. 2522 แต่จะหาเงินทุนจากประชาชนไม่ได้
ข้อ 7 บริษัทเงินทุนที่ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งสำนักงานอำนวยสินเชื่อต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(1) ต้องเปิดให้บริการ ณ สำนักงานอำนวยสินเชื่อภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ได้นับอนุญาตหากไม่สามารถดำเนินการได้ ให้ถือว่าการอนุญาตเป็นอันสิ้นผล
(2) ต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ออกไปตรวจสอบกิจการและสินทรัพย์ของสำนักงานอำนวยสินเชื่ออย่งน้อยปีละ 1 ครั้ง
(3) ต้องแจ้งกำหนดวันเปิดให้บริการของสำนักงานอำนวยสินเชื่อต่อธนาคารแห่งประเทศไทย ก่อนวันเปิดให้บริการไม่น้อยกว่า 15 วัน
ข้อ 8 บริษัทเงินทุนอาจยื่นขออนุญาตต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อยกระดับสำนักงานอำนวยสินเชื่อ ขึ้นเป็นสำนักงานสาขาที่จัดหาเงินทุนจากประชาชนได้ด้วย เมื่อสำนักงานอำนวยสินเชื่อนั้นมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
(1) ให้สินเชื่ออย่างต่อเนื่องแก่สาขาเศรษฐกิจที่ก่อให้เกิดการผลิตและมีการบำรุงรักษาสภาพแวดล้อม รวมทั้งมิใช่เป็นการให้สินเชื่อแก่ธุรกิจเก็งกำไร
(2) มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ
(3) มีการขยายสินเชื่อให้แก่ลูกค้าที่มีภูมิลำเนาอยู่ในภูมิภาคอย่างต่อเนื่องและมียอดคงค้างสินเชื่อในภูมิภาค ณ วันยื่นขออนุญาตไม่ต่ำกว่า 150 ล้านบาท
ข้อ 9 บริษัทเงินทุนที่ประสงค์จะยกระดับสำนักงานอำนวยสินเชื่อขึ้นเป็นสำนักงานสาขาตาม ข้อ 8 ให้ขออนุญาตต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังโดยยื่นคำขอที่ธนาคารแห่งประเทศไทย จำนวน 2 ชุด
คำขออนุญาตอย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้
(1) วัน เดือน ปี ที่ยื่นคำขออนุญาต
(2) ชื่อบริษัทผู้ขออนุญาต
(3) จำนวนและสถานที่ตั้งของสำนักงานอำนวยสินเชื่อที่จะขออนุญาตยกระดับขึ้นเป็นสำนักงานสาขา
(4) แผนการดำเนินงานของสำนักงานสาขา และประมาณการให้กู้ยืมเงินและการกู้ยืมเงินหรือรับเงินจากประชาชนของสำนักงานสาขา
(5) รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานและการควบคุมภายในของสำนักงานอำนวยสินเชื่อ และระหว่างสำนักงานใหญ่กับสำนักงานอำนวยสินเชื่อ
(6) ผังการจัดองค์กรของสำนักงานสาขา สายการปฏิบัติงานและควบคุมการบังคับบัญชาคุณวุฒิและประสบการณ์ในการทำงานของพนักงาน
ข้อ 10 ในกรณีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอนุญาตให้มีสำนักงานอำนวยสินเชื่อและ หรืออนุญาตให้ยกระดับสำนักงานอำนวยสินเชื่อขึ้นเป็นสำนักงานสาขาที่จัดหาเงินทุนจากประชาชนได้ด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจะกำหนดเงื่อนไขใด ๆ ให้ต้องปฏิบัติเพิ่มเติมด้วยก็ได้
ข้อ 11[1] ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป


:: ประกาศ ณ วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) ร้อยเอก สุชาติ เชาว์วิศิษฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update