กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
   

:: ประกาศกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทย
:: เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชกำหนด การกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. 2527 ฉบับที่ 38 พ.ศ. 2546

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 18 แห่งพระราชกำหนด การกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. 2527 ปลัดกระทรวงการคลังซึ่งสั่งและปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ตามคำสั่งกระทรวงการคลัง ที่ 57/2546 เรื่อง มอบอำนาจให้ปลัดกระทรวงการคลังและหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสั่งและปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2546 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้มอบอำนาจให้ปลัดกระทรวงการคลังในการประกาศแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม มาตรา 18 ของพระราชกำหนดการกู้ยืมเงิน ฯ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และปลัดกระทรวงมหาดไทยปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในการแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. 2527 ตามคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 269/2541 เรื่อง มอบอำนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยปฏิบัติราชการแทนในการแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อปฏิบัติการตามพระราชกำหนดการกู้ยืมเงิน ฯ ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2541 ประกาศดังต่อไปนี้
ให้ยกเลิกความใน ข้อ 8.2 แห่งประกาศกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการตามพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. 2527 (ฉบับที่ 36) พ.ศ. 2543 ลงวันที่ 18 เมษายน 2543 และยกเลิกความใน ข้อ 1 แห่งประกาศกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการตามพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. 2527 (ฉบับที่ 37) พ.ศ. 2543 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2543 และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน
"ข้าราชการและลูกจ้างชั่วคราว ตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป กลุ่มงานป้องปรามการเงินนอกระบบสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง"
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2546 เป็นต้นไป[1]


:: ประกาศ ณ วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) สมใจนึก เองตระกูล ปลัดกระทรวงการคลัง ปฏิบัติราชการแทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
เสริมศักดิ์ พงษ์พานิช ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update