กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
   

:: ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
:: เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ กักพืช พ.ศ. 2507 ข้อที่ 1-2

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงการแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เหมาะสมกับการแบ่งส่วนราชการกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2545
อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติ กักพืช พ.ศ. 2507 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติ กักพืช (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิก
(1) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ กักพืช พ.ศ. 2507 (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2541
(2) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ กักพืช พ.ศ. 2507 ลงวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2542
ข้อ 2 แต่งตั้งให้ผู้ดำรงตำแหน่งต่อไปนี้ เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ กักพืช พ.ศ. 2507 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติ กักพืช (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542
(1) อธิบดีกรมวิชาการเกษตร
(2) รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร
(3) ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกักกันพืช
(4) ผู้อำนวยการสำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร ผู้อำนวยการสำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช และผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร กรมวิชาการเกษตร
(5) นักวิชาการเกษตร ตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป เจ้าหน้าที่บริหารงานการเกษตรตั้งแต่ระดับ 5 ขึ้นไป เจ้าพนักงานการเกษตร ตั้งแต่ระดับ 2 ขึ้นไป เจ้าหน้าที่การเกษตรตั้งแต่ระดับ 1 ขึ้นไป สังกัดสำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร
(6) เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตั้งแต่ระดับ 5 ขึ้นไป เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ 5 เจ้าพนักงานธุรการตั้งแต่ระดับ 2 ขึ้นไป เจ้าหน้าที่ธุรการตั้งแต่ระดับ 1 ขึ้นไป เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลตั้งแต่ระดับ 1 ขึ้นไป สังกัดสำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร
(7) เจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี 5 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีตั้งแต่ระดับ 2 ขึ้นไป เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีตั้งแต่ระดับ 1 ขึ้นไป สังกัดสำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร
(8) นิติกร ตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป สังกัดสำนักงานเลขานุการกรม กรมวิชาการเกษตร
(9) นักกีฏวิทยา นักวิชาการโรคพืช และนักวิชาการเกษตร ตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป สังกัดสำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร
(10) เจ้าพนักงานการเกษตร ตั้งแต่ระดับ 2 ขึ้นไป และเจ้าหน้าที่การเกษตรตั้งแต่ระดับ 1 ขึ้นไป สังกัดกลุ่มวิจัยการกักกันพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร
(11) นักวิชาการเกษตร ตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป เจ้าพนักงานการเกษตรตั้งแต่ระดับ 5 ขึ้นไป และเจ้าหน้าที่การเกษตรระดับ 5 สังกัดสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร กรมวิชาการเกษตร
ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป


:: ประกาศ ณ วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) สรอรรถ กลิ่นประทุม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update