กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
   

:: ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
:: เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ กักพืช พ.ศ. 2507 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2546

ตาม ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ กักพืช พ.ศ. 2507 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2546 ได้แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติ กักพืช พ.ศ. 2507 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติ กักพืช (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 แล้วนั้น บัดนี้เห็นเป็นการสมควรแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติดังกล่าวเพิ่มเติม
อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติ กักพืช พ.ศ. 2507 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติ กักพืช (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ให้ข้าราชการผู้ดำรงตำแหน่งต่อไปนี้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ กักพืช พ.ศ. 2507 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติ กักพืช (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542
1. ผู้อำนวยการกองคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร
2. นักวิชาการเกษตร และเจ้าพนักงานการเกษตร ตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไปสังกัดกองคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร
3. นักสัตววิทยา ตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป สังกัดสำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืชกรมวิชาการเกษตร
4. นักวิชาการเกษตร และเจ้าพนักงานการเกษตรตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป สังกัดสถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร
ประกาศฉบับนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป[1]


:: ประกาศ ณ วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) สรอรรถ กลิ่นประทุม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์


 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update