กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
   

:: ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
:: เรื่อง กำหนดอัตราเงินสงเคราะห์ที่ผู้ส่งยางออกนอกราชอาณาจักร ต้องชำระเงินสงเคราะห์ตามพระราชบัญญัติ กองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง พ.ศ. 2503 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติ กองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2530 ข้อที่ 1-4

โดยที่เห็นเป็นการสมควรปรับปรุงอัตราเงินสงเคราะห์ที่ผู้ส่งยางออกนอกราชอาณาจักรต้องชำระเงินสงเคราะห์เสียใหม่
อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติ กองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง พ.ศ. 2503 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติ กองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2530 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีประกาศกำหนดอัตราเงินสงเคราะห์ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดอัตราเงินสงเคราะห์ที่ผู้ส่งยางออกนอกราชอาณาจักรต้องเสียเงินสงเคราะห์เพื่อสมทบกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางตาม พระราชบัญญัติ กองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง พ.ศ. 2503 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติ กองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2530 ประกาศ ณ ลงวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2542 และประกาศใดที่แย้ง หรือขัดกับประกาศฉบับนี้ให้ใช้ประกาศฉบับนี้แทน
ข้อ 2 ให้กำหนดอัตราเงินสงเคราะห์ที่ผู้ส่งยางออกนอกราชอาณาจักรต้องชำระสำหรับยางทุกชนิดที่ส่งออก คือ
2.1 ยางแผ่นรมควันต้องชำระเงินสงเคราะห์ในอัตรา ดังนี้
(1) ราคายางไม่เกินกิโลกรัมละ 30 บาท ชำระกิโลกรัมละ 90 สตางค์
(2) ราคายางเกินกิโลกรัมละ 30 บาท แต่ไม่เกินกิโลกรัมละ 35 บาท ชำระกิโลกรัมละ 1.20 บาท
(3) ราคายางเกินกิโลกรัมละ 35 บาท ชำระกิโลกรัมละ 1.40 บาท
2.2 น้ำยางสด ให้ถือเสมือนเป็นยางแผ่นรมควัน โดยให้ลดน้ำหนักลงร้อยละหกสิบห้าของน้ำหนักยางสด
2.3 น้ำยางข้นหรือน้ำยางข้นผสมสารเคมี ให้ถือเสมือนเป็นยางแผ่นรมควัน โดยให้ลดน้ำหนักลงร้อยละสี่สิบของน้ำหนักน้ำยางข้นหรือน้ำยางข้นผสมสารเคมี
2.4 ยางผสมสารเคมี (Compound Rubber หรือ Rubber Masterbatch) ให้ถือเสมือนเป็นยางแผ่นรมควัน โดยให้คำนวณน้ำหนักยางตามสัดส่วนของปริมาณเนื้อยางธรรมชาติที่ระบุในใบรับรองที่ออกโดยสถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร
2.5 ยางอื่น เช่น ยางแท่ง ยางเครพ ยางก้อน เศษยาง เป็นต้น ต้องเสียเงินสงเคราะห์ในอัตราเดียวกับยางแผ่นรมควัน
ข้อ 3 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะประกาศราคายางที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเงินสงเคราะห์ตาม ข้อ 2.1 โดยใช้ราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 ยางแท่ง ชั้น 20 และน้ำยางข้น (60% d.r.c.) เป็นราคา FOB (Free on Board) กรุงเทพ ฯ (ราคาสินค้าที่ส่งมอบ ณ ท่าเรือส่งออก) เป็นราคากลางที่จะประกาศล่วงหน้าทุก 15 วัน เพื่อกำหนดอัตราที่ผู้ส่งออกชำระเงินสงเคราะห์ในช่วงระหว่างวันที่ 1-15 และวันที่ 16 ถึงสิ้นเดือนของทุกเดือน
ข้อ 4 ผู้ส่งยางออกนอกราชอาณาจักรรายใดได้ทำสัญญาขายยางไปต่างประเทศก่อนวันที่ 1 เมษายน 2546 ให้ยื่นหลักฐานที่เชื่อถือได้ต่อสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง เพื่อนำเสนอคณะกรรมการสงเคราะห์การทำสวนยางอนุมัติก่อน เมื่อผู้ส่งออกรายใดได้รับอนุมัติแล้วจึงจะชำระเงินสงเคราะห์ในอัตราเดิม กิโลกรัมละ 90 สตางค์ได้
ทั้งนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2546 เป็นต้นไป


:: ประกาศ ณ วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) สรอรรถ กลิ่นประทุม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update