กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
   

:: ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
:: เรื่อง ราคายางที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณอัตราเงินสงเคราะห์ที่ผู้ส่งยางออกนอกราชอาณาจักร ต้องเสียเงินสงเคราะห์ตามพระราชบัญญัติ กองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง พ.ศ. 2503 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ กองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2530

เพื่อให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดอัตราเงินสงเคราะห์ที่ผู้ส่งยางออกนอกราชอาณาจักรต้องเสียเงินสงเคราะห์ตาม พระราชบัญญัติ กองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง พ.ศ. 2503 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติ กองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2530 ฉบับลงวันที่ 28 มีนาคม 2546 ข้อ 3
อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 5 แห่ง พระราชบัญญัติ กองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง พ.ศ. 2503 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติ กองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2530 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยอนุมัติคณะรัฐมนตรี ประกาศกำหนดราคายางที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวนอัตราเงินสงเคราะห์ กิโลกรัมละ 45.60 บาท
ทั้งนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ถึงวันที่ 15 เมษายน 2546


:: ประกาศ ณ วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) สรอรรถ กลิ่นประทุม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ


 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update