กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
   

:: ประกาศกระทรวงพลังงาน
:: เรื่อง กำหนดเขตระบบการขนส่งปิโตรเลียมทางท่อในท้องที่อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา และอำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา

ด้วยบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มีความจำเป็นจะต้องดำเนินการก่อสร้างวางระบบการขนส่งปิโตรเลียมทางท่อ และเครื่องหมายแสดงเขต ในท้องที่อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา และอำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อนำก๊าซธรรมชาติมาพัฒนาและรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมอันเป็นประโยชน์ ในทางเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศ ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการบำรุงรักษาและความปลอดภัยต่อระบบการขนส่งปิโตรเลียมทางท่อ
อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 4 แห่ง พระราชกฤษฎีกา กำหนดอำนาจ สิทธิและประโยชน์ ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) พ.ศ. 2544 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานจึงประกาศกำหนดเขตระบบการขนส่งปิโตรเลียมทางท่อ และเครื่องหมายแสดงเขตระบบการขนส่งปิโตรเลียมทางท่อ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 เขตระบบการขนส่งปิโตรเลียมทางท่อ โดยเริ่มต้นจากจุดเชื่อมต่อระบบท่อสายประธานขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 16 นิ้ว ในท้องที่ตำบลวังตะเคียน อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ถึงสถานีควบคุมความดันและวัดปริมาตรก๊าซ บริษัท ควอลิตี้ คอฟฟี่ โปรดักท์ส จำกัด ท้องที่ตำบลศาลาแดง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ผ่านท้องที่ต่างๆ ดังต่อไปนี้
(1) ช่วงที่ 1 มีขนาดความกว้างของเขต 4 เมตร และความยาวของเขต 2,250 เมตร วางอยู่ในท้องที่ตำบลวังตะเคียน และตำบลคลองนครเนื่องเขตอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา และตำบลศาลาแดง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา
(2) ช่วงที่ 2 มีขนาดความกว้างของเขต 4 เมตร และความยาวของเขต 6,893 เมตร วางอยู่ในเขตทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 304 ท้องที่ตำบลคลองนครเนื่องเขต อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา และตำบลศาลาแดง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา
(3) ช่วงที่ 3 มีขนาดความกว้างของเขต 4 เมตร และความยาวของเขต 624 เมตร วางอยู่ในท้องที่ตำบลศาลาแดง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา
ข้อ 2 สถานีควบคุมระบบการขนส่งปิโตรเลียมทางท่อ เนื้อที่ประมาณ 1-0-00 ไร่ ตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลวังตะเคียน อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา


:: ประกาศ ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) พรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update