กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
   

:: ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
:: เรื่อง การดำเนินการตามพระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

เพื่อให้เป็นไปตาม มาตรา 23 (3) แห่ง พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ที่กำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล โดยจัดให้มีการพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาและตรวจสอบแก้ไขให้ถูกต้องอยู่เสมอ
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม มีกองการเจ้าหน้าที่เป็นหน่วยงานในสังกัดระดับกองทำหน้าที่จัดระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติ ดังกล่าวข้างต้น ดังนี้
ก. ประเภทของบุคคลที่มีการเก็บข้อมูลไว้
- พนักงานการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยระดับ 1-10
- ลูกจ้างการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ข. ประเภทของระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
- ประวัติพนักงาน จัดเก็บเป็นแฟ้มประวัติ การ์ดประวัติ
- ประวัติลูกจ้าง จัดเก็บเป็นแฟ้มประวัติ
ค. ลักษณะการใช้ข้อมูลตามปกติ
- ใช้ในการบริหารงานบุคคล ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ง. วิธีการขอตรวจดูข่าวสารของเจ้าของข้อมูล
- ติดต่อขอตรวจดูด้วยตนเองที่ งานทะเบียนประวัติและวินัยกองการเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร
- ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารพิจารณาอนุมัติ
จ. วิธีการขอให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูล
- การขอแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลต่างๆ ในแฟ้มประวัติ และการ์ดประวัติ มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
(1) รายการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อมูล ที่จะต้องให้งานทะเบียน ประวัติและวินัยกองการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหาร ทราบเพื่อบันทึกในแฟ้มประวัติและการ์ดประวัติ
- 1.1 การขอแก้ไข วัน เดือน ปีเกิด ให้บุคคลนั้นยื่นเรื่องต่อกองการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหาร
- 1.2 การเพิ่มวุฒิการศึกษา ใช้หลักฐานสำเนาประกาศนียบัตร ปริญญาบัตรและสำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) จำนวน 1 ชุด
- 1.3 การเปลี่ยนชื่อตัว - ชื่อสกุล และการจดทะเบียนสมรสให้แจ้งการเปลี่ยนแปลง โดยแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว - ชื่อสกุลและการจดทะเบียนสมรส พร้อมกับแบบ ทร. 14 (สำเนาทะเบียนบ้าน) จำนวน 1 ชุด
- 1.4 การเพิ่มเติมข้อมูลอื่นๆ เช่น การได้รับการคัดเลือก เป็นพนักงานดีเด่น เป็นต้น ให้ส่งสำเนาใบประกาศ หรือหลักฐานอื่น ๆ จำนวน 1 ชุด
(2) การขอแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลตนเอง ให้ยื่นคำร้องพร้อมเอกสารต้นฉบับและสำเนาเอกสาร ที่ได้รับรองสำเนาถูกต้องแล้วส่งให้กองการเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร จำนวน 1 ชุด
ฉ. แหล่งที่มาของข้อมูล
- เจ้าของประวัติ
- หน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ เป็นผู้แจ้ง
- คำสั่งการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย


:: ประกาศ ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) อัญชลี ชวนิชย์ ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update