กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
   

:: ประกาศกระทรวงพลังงาน
:: เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2546 ข้อที่ 1-3

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 6 วรรคหนึ่งแห่ง พระราชบัญญัติ การค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2544
ข้อ 2[1] ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป
ข้อ 3 แต่งตั้งให้ผู้ดำรงตำแหน่งดังต่อไปนี้ เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตาม พระราชบัญญัติ การค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543
(1) ข้าราชการพลเรือนสามัญตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไปในสังกัดกรมธุรกิจพลังงาน
(2) ผู้อำนวยการสำนักงานพลังงานภูมิภาค สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพลังงาน


:: ประกาศ ณ วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) พรหมมินทร์ เลิศสุริย์เดช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update