กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
   

:: ประกาศกระทรวงพาณิชย์
:: เรื่อง ยกเลิกการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็ก โครงสร้างรูปพรรณหน้าตัดรูปตัว H ที่มีแหล่งกำเนิดจากประเทศโปแลนด์ พ.ศ. 2546

ตามที่ได้มีประกาศกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการนำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 118) พ.ศ. 2539 กำหนดให้สินค้าเหล็กโครงสร้างรูปพรรณหน้าตัดรูปตัว H ตามพิกัดอัตราศุลกากรประเภทที่ 7216.33 ที่มีแหล่งกำเนิดหรือส่งมาจากประเทศโปแลนด์ เป็นสินค้าที่ต้องชำระค่าธรรมเนียมพิเศษในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร และประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมพิเศษ ในการนำเข้าสินค้าเหล็กโครงสร้างรูปพรรณหน้าตัดรูปตัว H ที่มีแหล่งกำเนิดจากประเทศโปแลนด์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2540 กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมพิเศษตอบโต้การทุ่มตลาดสำหรับสินค้าเหล็กโครงสร้างรูปพรรณหน้าตัดรูปตัว H ตามพิกัดอัตราศุลกากรประเภทที่ 7216.33 ที่มีแหล่งกำเนิดจากประเทศโปแลนด์ในอัตราร้อยละ 27.78 ของราคา ซี.ไอ.เอฟ และคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุนได้พิจารณาและมีมติให้ทบทวนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษสินค้าดังกล่าว นั้น
บัดนี้ คณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุนได้พิจารณาผลการทบทวนและมีมติเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2546 ให้ยุติการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กโครงสร้างรูปพรรณหน้าตัดรูปตัว H ที่มีแหล่งกำเนิดจากประเทศโปแลนด์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์โดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรีอาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 5 วรรคสอง มาตรา 6 และ มาตรา 25 แห่ง พระราชบัญญัติ การส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. 2522 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่ง มาตรา 29 ประกอบกับ มาตรา 31 มาตรา 35 มาตรา 48 และ มาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ยกเลิกการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กโครงสร้างรูปพรรณหน้าตัดรูปตัว H ที่มีแหล่งกำเนิดจากประเทศโปแลนด์ พ.ศ. 2546”
ข้อ 2[1] ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2544 เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิก
3.1 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการนำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 118) พ.ศ. 2539
3.2 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมพิเศษในการนำเข้าสินค้าเหล็กโครงสร้างรูปพรรณหน้าตัดรูปตัว H ที่มีแหล่งกำเนิดจากประเทศโปแลนด์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2540
ข้อ 4 ในกรณีที่ได้มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษตอบโต้การทุ่มตลาดสำหรับสินค้าเหล็กโครงสร้างรูปพรรณหน้าตัดรูปตัว H ตามพิกัดอัตราศุลกากรประเภทที่ 7216.33 ที่มีแหล่งกำเนิดจากประเทศโปแลนด์ ซึ่งได้นำเข้ามาในราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2544 เป็นต้นมา ให้คืนค่าธรรมเนียมพิเศษสินค้าดังกล่าว


:: ประกาศ ณ วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) อดิศัย โพธารามิก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update