กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
   

:: ประกาศกระทรวงพาณิชย์
:: เรื่อง การนำยางรถที่ใช้แล้วเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2546 ข้อที่ 1-5

โดยที่เป็นการสมควรให้มีมาตราการเพื่อป้องกันปัญหามลภาวะต่อสิ่งแว้ดล้อมและปัญหาสุขอนามัย อันเนื่องมาจากการนำยางรถที่ใช้แล้วเข้ามาในราชอาณาจักร
อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 5 (1) และ มาตรา 25 แห่ง พระราชบัญญัติ การส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. 2522 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่ง มาตรา 29 ประกอบกับ มาตรา 31 มาตรา 35 มาตรา 48 และ มาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์โดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรีออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า "ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การนำยางรถที่ใช้แล้วเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2546 "
ข้อ 2[1] ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหกสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยางรถที่ใช้แล้ว ดังต่อไปนี้ เป็นสินค้าที่ต้องห้ามในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร
3.1 ชนิดที่ใช้กับรถยนต์นั่ง (รวมถึงสเตชั่นแวกอนและรถแข่ง)ตามพิกัดอัตราอากรขาเข้าประเภทที่ 4012.11 และ 4012.209
3.2 ชนิดที่ใช้กับรถบัสหรือรถบรรทุก ตามพิกัดอัตราอากรขาเข้าประเภทที่ 4012.12 และ 4012.209
3.3 ชนิดที่ใช้กับรถจักรยาน ตามพิกัดอัตราอากรขาเข้าประเภทที่ 4012.192 และ 4012.202
3.4 ชนิดที่ใช้กับรถจักรยานยนต์ ตามพิกัดอัตราอากรขาเข้าประเภทที่ 4012.199 และ 4012.209
3.5 เศษ เศษตัดและของที่ใช้ไม่ได้ที่เป็นยางของรถใน ข้อ 3.1 ถึง ข้อ 3.4 ตามพิกันอัตราอากรขาเข้าประเภทที่ 4004.00
ข้อ 4 ความใน ข้อ 3 มิให้ใช้บังคับแก่กรณี ดังต่อไปนี้
4.1 กรณีที่นำเข้ามาเพื่อการศึกษาวิจัย หรือเพื่อเป็นตัวอย่าง หรือยานพาหนะนำติดมาเพื่อใช้กับยานพาหนะนั้นๆ ในปริมาณเท่าที่จำเป็น
4.2 กรณีที่นำเข้ามาเพื่อการแข่งขันรถ หรือการท่องเที่ยว
ข้อ 5 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์รักษาการตามประกาศนี้


:: ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) อดิศัย โพธารามิก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update