กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
   

:: ประกาศกระทรวงพาณิชย์
:: เรื่อง การนำสินค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เข้ามาในราชอาณาจักรสำหรับปี 2546 พ.ศ. 2546 ข้อที่ 1-5

ตามที่ได้มีประกาศกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการนำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 111) พ.ศ. 2539 แก้ไขเพิ่มเติมโดย ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการนำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 115) พ.ศ. 2539 และประกาศกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการนำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 117) พ.ศ. 2539 กำหนดให้สินค้าเกษตรตามบัญชีแนบท้ายที่มีถิ่นกำเนิดและส่งมาจากประเทศสมาชิกองค์การการค้าโลก (WTO) หรือภาคีแกตต์ 1947 และประเทศที่มิใช่สมาชิกองค์การการค้าโลก (WTO) อีก 2 ประเทศ เป็นสินค้าที่ต้องมีหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชำระภาษี ตามพันธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) ไปแสดงต่อกรมศุลกากรประกอบการนำเข้า นั้น
บัดนี้ กระทรวงพาณิชย์โดยมติคณะกรรมการนโยบายอาหาร ครั้งที่ 2/2545 (ครั้งที่ 60) เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2545 เห็นสมควรเปิดตลาด สำหรับสินค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่มีแหล่งกำเนิดและส่งมาจากประเทศสมาชิกองค์การการค้าโลก (WTO) ประเทศที่มิใช่สมาชิกองค์การการค้าโลก (WTO) นอกเหนือจากประเทศที่ระบุไว้ตามประกาศดังกล่าวข้างต้นเพิ่มเติม อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 5 (5) มาตรา 5 วรรคท้าย มาตรา 6 และ มาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติ การส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. 2522 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ โดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรีจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ประกาศฉบับนี้เรียกว่า "ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การนำสินค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เข้ามาในราชอาณาจักร สำหรับปี 2546 พ.ศ. 2546"
ข้อ 2[1] ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป
ข้อ 3 ภายใต้บังคับของประกาศกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการนำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 111) พ.ศ. 2539 ยกเว้นความใน ข้อ 5 ให้สินค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตามพิกัดอัตราอากรขาเข้าประเภทที่ 1005.90 ที่มีแหล่งกำเนิดและส่งมาจากประเทศอื่นๆ นอกเหนือจากประเทศที่ระบุไว้ตาม ข้อ 4 ของประกาศกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการนำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 111) พ.ศ. 2539 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการนำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 115) พ.ศ. 2539 และประกาศกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการนำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 117) พ.ศ. 2539 เป็นสินค้าที่ต้องมีหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชำระภาษีตามพันธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) ที่ออกโดยกรมการค้าต่างประเทศหรือหน่วยงานอื่นที่กระทรวงพาณิชย์มอบหมายไปแสดงต่อกรมศุลกากรประกอบการนำเข้า
ข้อ 4 ให้สินค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่มีหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชำระภาษีในโควตาที่ออกภายใต้ประกาศฉบับนี้ เป็นสินค้าที่ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมพิเศษในการนำเข้า
ข้อ 5 ให้สินค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่มีหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชำระภาษี นอกโควตาที่ออกภายใต้ประกาศฉบับนี้เป็นสินค้า ที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมพิเศษในการนำเข้าในอัตราน้ำหนักสุทธิเมตริกตันละ 180 บาท


:: ประกาศ ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) อดิศัย โพธารามิก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update