กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
   

:: ประกาศกระทรวงพาณิชย์
:: เรื่อง กำหนดแบบและวิธีการในการขอและการออกใบแทนใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ตาม มาตรา 21 พ.ศ. 2546 ข้อที่ 1-6

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 21 วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติ การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งตาม มาตรา 29 ประกอบกับ มาตรา 35 และ มาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติของกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า "ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดแบบและวิธีการในการขอและการออกใบแทนใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ตาม มาตรา 21 พ.ศ. 2546"
ข้อ 2[1] ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นสามสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเษกษา เป็นต้นไป
ข้อ 3 คนต่างด้าวที่ประสงค์จะขอรับใบแทนใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจ ให้ยื่นคำขอต่อนายทะเบียนตามแบบ ต.8 ที่กำหนดไว้ท้ายประกาศนี้ พร้อมด้วยเอกสารประกอบคำขอตามที่กำหนดไว้ในแบบ ต.8
ข้อ 4 การยื่นคำขอรับใบแทนใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจให้ยื่น ณ สถานที่ดังต่อไปนี้
(1) กรุงเทพมหานคร ให้ยื่น ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือ ณ สถานที่อื่นตามที่อธิบดีประกาศกำหนด
(2) จังหวัดอื่น ให้ยื่น ณ สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด หรือ ณ สถานที่อื่นตามที่อธิบดีประกาศกำหนด
ข้อ 5 ใบแทนใบอนุญาตประกอบธุรกิจให้ใช้แบบ ต.3 ตามที่กำหนดไว้ใน ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดแบบคำขอและใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ตาม มาตรา 17 พ.ศ. 2546 หรือแบบ ต.5 ตามที่กำหนดไว้ใน ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบคำขอและใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวตาม มาตรา 7 พ.ศ. 2546 แล้วแต่กรณี โดยให้ระบุข้อความว่า "ใบแทน" ไว้ด้วย
ข้อ 6 ใบแทนหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจ ให้ใช้แบบ ต.7 ตามที่กำหนดไว้ใน ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบการแจ้งและหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2546 โดยให้ระบุข้อความว่า "ใบแทน" ไว้ด้วย


:: ประกาศ ณ วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) อดิศัย โพธารามิก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์


 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update