กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
   

:: ประกาศกระทรวงพาณิชย์
:: เรื่อง ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการส่งสินค้าออกไปนอกราชอาณาจักร (ฉบับที่ 88) พ.ศ. 2541 และประกาศกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการนำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 133) พ.ศ. 2541 พ.ศ. 2546

ตามที่ได้มีประกาศกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการส่งสินค้าออกไปนอกราชอาณาจักร (ฉบับที่ 88) พ.ศ. 2541 กำหนดให้อุปกรณ์ในการทำเหมืองแร่ ยานยนต์ หรือเรือยนต์ หรืออะไหล่ของยานยนต์ หรือเรือยนต์ ที่จะส่งออกไปให้กับบุคคลใดหรือองค์กรใดในสาธารณรัฐอังโกลา ที่การปกครองของรัฐยังครอบคลุมไม่ถึง เป็นสินค้าที่ต้องห้ามในการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร และประกาศกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการนำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 133) พ.ศ. 2541 กำหนดให้เพชรที่ส่งมาจาก หรือมีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐอังโกลา เป็นสินค้าที่จะต้องมีหนังสือรับรองของรัฐบาลแห่งเอกภาพและการปรองดองแห่งชาติ ในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร นั้น
เพื่อให้เป็นไปตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ ที่ 1448 (2002) เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2545 ที่ให้ยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรทั้งหมดที่มีต่อ the National Union for the Total Independence of Angola (UNITA) อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 5 วรรคสอง และ มาตรา 25 แห่ง พระราชบัญญัติ การส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. 2522 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์โดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรีออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า "ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการส่งสินค้าออกไปนอกราชอาณาจักร (ฉบับที่ 88) พ.ศ. 2541 และประกาศกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการนำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 133) พ.ศ. 2541 พ.ศ. 2546"
ข้อ 2[1] ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการส่งสินค้าออกไปนอกราชอาณาจักร (ฉบับที่ 88) พ.ศ. 2541 และประกาศกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการนำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 133) พ.ศ. 2541


:: ประกาศ ณ วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) อดิศัย โพธารามิก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update