กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
   

:: ประกาศกระทรวงแรงงาน
:: เรื่อง กำหนดงานที่ให้คนต่างด้าวตาม มาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติ การทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2521 ทำได้ ฉบับที่ 13 ข้อที่ 1-15

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดงานและเงื่อนไขที่จะอนุญาตให้คนต่างด้าวสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา ที่เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง และอยู่ในระหว่างรอการส่งกลับออกนอกราชอาณาจักรทำได้ให้สอดคล้องกับนโยบายตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2546 และ ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ลงวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2546
อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติ การทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2521 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน จึงออกประกาศกำหนดงานและเงื่อนไขให้คนต่างด้าวตาม มาตรา 12 (2) เฉพาะสัญชาติพม่า ลาวและกัมพูชาทำได้ไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิก
(1) ประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เรื่อง กำหนดงานที่ให้คนต่างด้าวตาม มาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติ การทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2521 ทำได้ (ฉบับที่ 10) ลงวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2545
(2) ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดงานที่ให้คนต่างด้าวตาม มาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติ การทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2521 ทำได้ (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545
(3) ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดงานที่ให้คนต่างด้าวตาม มาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติ การทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2521 ทำได้ (ฉบับที่ 12) ลงวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2545
ข้อ 2[1] ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้คนต่างด้าวสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา ที่ได้รับการผ่อนผันให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว ซึ่งได้รับใบอนุญาตทำงานจากกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เรื่อง กำหนดงานที่ให้คนต่างด้าวตาม มาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติ การทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2521 ทำได้ (ฉบับที่10) ลงวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2545 ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดงานที่ให้คนต่างด้าวตาม มาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติ การทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2521 ทำได้ (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545 หรือประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดงานที่ให้คนต่างด้าวตาม มาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติ การทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2521 ทำได้ (ฉบับที่ 12) ลงวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2545 และยังคงทำงานโดยได้รับใบอนุญาตทำงานจากกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน อย่างต่อเนื่องให้ต่ออายุใบอนุญาตทำงานได้อีกไม่เกิน 1 ปี ซึ่งจะสิ้นอายุในวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2547 ในประเภทกิจการ ดังนี้
(1) ประเภทที่ 1 กรรมกรทั่วไป เช่น กรรมกรในกิจการขนส่งทางบก ทางน้ำ กิจการเหมืองแร่ เหมืองหิน กิจการทำอิฐ ทำโอ่ง ทำเครื่องเคลือบ กิจการก่อสร้าง กิจการคานเรือ กิจการโรงสีข้าว โรงงานแปรรูป พืชไร่ โรงงานแปรรูปไม้ กิจการเคลื่อนย้ายสินค้าในโกดัง หรือที่เก็บสินค้า เป็นต้น
(2) ประเภทที่ 2 กรรมกรในกิจการประมง เช่น ประมงทะเล แพปลา แพกุ้งและกิจการเกี่ยวเนื่องประมงทะเล โรงงานปลาป่น แกะกุ้ง ลอกปลาหมึก โรงเค็ม กุ้งแห้ง ปลาแห้ง โรงน้ำปลา โรงน้ำแข็ง เป็นต้น
(3) ประเภทที่ 3 ลูกจ้างที่ใช้แรงงานเป็นหลักในโรงงานหรือสถานประกอบการที่ใช้ทักษะในการทำงานไม่ซับซ้อน แต่ซ้ำๆ ตลอดเวลาทำงาน ยกเว้น สถานีบริการเชื้อเพลิง ซักอบรีด ร้านเสริมสวย โรงแรม ร้านอาหาร ร้านค้า อู่ซ่อมรถ รับซื้อของเก่าและกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในประเภทกิจการผลิตอาหารสัตว์ ผลิตอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ผลิตรองเท้า, รองเท้าแตะ ผลิตส่วนผงซักฟอก สบู่ ยาสีฟัน ผลิตพัดลมเพดาน ผลิตเครื่องมือตัดหิน ถลุงแร่ ผลิตเส้นใยสังเคราะห์ ผลิตอุปกรณ์ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ผลิตฟิล์มกันกระแทก ผลิตอุปกรณ์กีฬาส่งออก เหมืองแร่ ดอกประดิษฐ์ แปรรูปหินแกรนิต โรงงานทำพลาสติก ผลิตน้ำแร่ โรงงานเย็บผ้า ผลิตสิ่งทอ ทอผ้า และสำนักงานสนับสนุนการค้าและการลงทุน
(4) ประเภทที่ 4 ผู้รับใช้ในบ้าน
(5) ประเภทที่ 5 ลูกจ้างในฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์บก สัตว์น้ำ
(6) ประเภทที่ 6 ลูกจ้างในแปลงเพาะปลูกพืช เช่น สวนผัก ผลไม้ พืชไร่ พืชสวน ไม้ดอก สวนยาง สวนปาล์ม เป็นต้น
ข้อ 4 การอนุญาตให้คนต่างด้าวตาม ข้อ 3 ทำงานได้ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
(1) มาแสดงตน ชำระเงินค่าประกันสุขภาพ จำนวน 1,200 บาท และค่าตรวจสุขภาพ จำนวน 300 บาท เพื่อรับการตรวจสุขภาพจากผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมในสถานพยาบาล ตามที่กระทรวงสาธารสุขประกาศกำหนด
(2) ยื่นเอกสารคำขอต่ออายุใบอนุญาตทำงานตามแบบ ตท. 13 โดยกรอกข้อความให้ครบถ้วนและนำหลักฐานที่แสดงว่าได้รับการตรวจสุขภาพ จากผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมในสถานพยาบาลมาแสดงพร้อมด้วยหลักฐานประกอบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ของกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ณ สถานที่และระยะเวลาที่อธิบดีกรมการจัดหางานและจัดหางานจังหวัดประกาศกำหนด
(3) ชำระเงินค่าใช้จ่ายในการต่ออายุใบอนุญาตทำงาน ได้แก่
(ก) ค่าธรรมเนียมในการต่ออายุใบอนุญาต
ทำงานไม่เกินสามเดือน ฉบับละ 450 บาท ค่าธรรมเนียมในการต่ออายุใบอนุญาต
ทำงานไม่เกินหกเดือน ฉบับละ 900 บาท ค่าธรรมเนียมในการต่ออายุใบอนุญาต
ทำงานไม่เกินหนึ่งปี ฉบับละ 1,800 บาท
(ข) ค่าทะเบียนและผลิตใบอนุญาตทำงาน (ในกรณีผลิตใบอนุญาตทำงานใหม่) ฉบับละ 150 บาท
(4) ยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตทำงานภายในวันที่ 25 กันยายน 2546
ข้อ 5 คนต่างด้าวตาม ข้อ 3 ซึ่งได้รับใบอนุญาตทำงานแล้ว จะทำงานอื่นหรือเปลี่ยนท้องที่หรือสถานที่ในการทำงานนอกจากที่ระบุไว้ในใบอนุญาตทำงานไม่ได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน


:: ประกาศ ณ วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) สุวัจน์ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update