กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
   

:: ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
:: ที่ 62/2546
:: เรื่อง ขั้นตอนและระยะเวลาการพิจารณาคำขอต่างๆ ในเรื่องการใช้ที่ดินการก่อสร้างอาคาร และการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม ข้อที่ 1-8

ด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้ปรับปรุงการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้ที่ดิน เพื่อประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรมให้มีความสะดวกรวดเร็ว และตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม จึงประกาศขั้นตอนและระยะเวลาการพิจารณาคำขอต่างๆ ในเรื่องการใช้ที่ดิน การก่อสร้างอาคารและการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม ให้ผู้ประสงค์ประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรมทราบ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ในประกาศนี้
"กนอ." หมายความว่า การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
"ส่วนงานที่มีหน้าที่พิจารณา" หมายความถึง สำนักบริการเบ็ดเสร็จครบวงจรหรือสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมทุกแห่ง หรือฝ่ายท่าเรืออุตสาหกรรม
"เจ้าหน้าที่" หมายความว่า พนักงานของส่วนงานที่มีหน้าที่พิจารณา
"วัน" หมายความว่า วันทำการตามปกติของ กนอ.
ข้อ 2 ผู้ใดประสงค์ที่จะประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม ให้ยื่นคำขอใช้ที่ดินเพื่อประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรมต่อส่วนงานที่มีหน้าที่พิจารณา ถ้ามีเอกสารถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ผู้ยื่นคำขอใช้ที่ดินจะได้รับอนุญาตให้ใช้ที่ดินทันที
สำหรับกรณีที่ผู้ยื่นคำขอใช้ที่ดินประสงค์จะยื่นคำขอใช้ที่ดินโดยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ทางเว็บไซต์ (Website) ของ กนอ. (http://www.ieat.go.th) ให้ผู้ยื่นคำขอส่งแฟ้ม (File) เอกสารให้ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ต่อสำนักบริการเบ็ดเสร็จครบวงจร เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับคำขอใช้ที่ดินที่ส่งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เว็บไซต์ (Website) ของ กนอ. แล้ว เจ้าหน้าที่จะตอบรับคำขอใช้ที่ดินดังกล่าว โดยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์อีเมล์ (E-Mail) แก่ผู้ยื่นคำขอเพื่อทราบโดยพลัน เมื่อ กนอ. ได้พิจารณาแล้วและเห็นสมควรให้ผู้ยื่นคำขอใช้ที่ดินได้รับอนุญาตให้ใช้ที่ดินสำนักบริการเบ็ดเสร็จครบวงจรจะแจ้ง เป็นหนังสือการอนุญาตให้ใช้ที่ดินโดยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์อีเมล์ (E-Mail) ให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง
ผู้อื่นคำขอใช้ที่ดินที่ได้รับอนุญาตตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้มารับใบอนุญาตพร้อมกับลงนามในสัญญาแต่ละประเภท ที่ผู้ใช้ที่ดินต้องปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับหรือกฎหมายของ กนอ.
ข้อ 3 กรณีผู้ยื่นคำขอใช้ที่ดินมิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขของ กนอ. หรือที่คณะกรรมการ กนอ. กำหนด กนอ. จะดำเนินการโดยแจ้งให้ผู้ยื่นคำขอทราบและใช้เวลาพิจารณาเพื่ออนุมัติให้ใช้ที่ดินภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับคำขอ
ข้อ 4 ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้ที่ดินที่ประสงค์จะก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคาร ให้ยื่นคำขอต่อส่วนงานที่มีหน้าที่พิจารณา และถ้ามีเอกสารถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ กนอ. จะดำเนินการออกใบอนุญาตให้ภายใน 2 วัน นับถัดจากวันที่ยื่นคำขอ
หากผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้ที่ดิน ก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคารโดยไม่ยื่นคำขอใบอนุญาตจาก กนอ. ให้ผู้นั้นดำเนินการตาม มาตรา 39ทวิ แห่ง พระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 แล้วแจ้งให้ กนอ. ทราบ
ข้อ 5 ผู้ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างอาคารที่มีความประสงค์จะขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อยย้ายอาคาร ให้ยื่นคำขอใบรับรองต่อส่วนงานที่มีหน้าที่พิจารณา โดยมีเอกสารถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์และเมื่อส่วนงานที่มีหน้าที่พิจารณาได้ตรวจอาคารดังกล่าวแล้ว กนอ. จะออกใบรับรองให้ภายใน 3 วัน นับถัดจากวันที่ได้ยื่นคำขอ
ข้อ 6 คำขอการแจ้งเริ่มประกอบกิจการ การประกอบอุตสาหกรรม (ส่วนขยาย) และการต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม มีขั้นตอนและระยะเวลาในการดำเนินการรับคำขอ ตรวจสอบเอกสาร ตรวจโรงงาน พิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาภายใน 3 วัน นับถัดจากวันที่ได้ยื่นคำขอ ทั้งนี้ คำขอและเอกสารประกอบคำขอต้องครบถ้วนสมบูรณ์
ข้อ 7 คำขออื่นๆ ที่เกี่ยวกับการใช้ที่ดินในนิคมอุตสาหกรรม เช่น การเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงประเภทการประกอบกิจการ การขอขยายระยะเวลาเริ่มปลูกสร้างอาคารหรือโรงงาน การขอเปลี่ยนชื่อผู้รับใบอนุญาตให้ใช้ที่ดินฯ การโอนสิทธิการใช้ที่ดินและหรือการโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดิน เป็นต้น มีขั้นตอนและระยะเวลาในการดำเนินการในการรับคำขอ ตรวจสอบเอกสารพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาภายใน 3 วัน นับถัดจากวันที่ได้ยื่นคำขอ ทั้งนี้ คำขอและเอกสารประกอบคำขอต้องถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์
ข้อ 8 กำหนดระยะเวลาตาม ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 6 และ ข้อ 7 ดังกล่าวข้างต้นไม่นับรวมระยะเวลาที่ กนอ. ได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ขอ จัดส่งหรือชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติม หรือแก้ไข เปลี่ยนแปลง ปรับปรุงโรงงานเพื่อประกอบการพิจารณา


:: ประกาศ ณ วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) อัญชลี ชวนิชย์ ผู้ว่าการ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update