กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
   

:: ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
:: เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรมทั่วไปนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร (ฉบับที่ 7)

ตามที่ได้มีประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมทั่วไปนิคมอุตสาหกรรมบางปะกง ลงวันที่ 3 กันยายน 2533 กำหนดให้พื้นที่ตำบลคลองตำหรุ และตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เป็นเขตอุตสาหกรรมทั่วไป ตาม มาตรา 36 (1) แห่งพระราชบัญญัติ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 ต่อมาได้มีการเปลี่ยนแปลงเขตอุตสาหกรรมทั่วไปดังกล่าว โดยกำหนดให้พื้นที่ตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง ตำบลคลองตำหรุ ตำบลดอนหัวฬ่อ และตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เป็นเขตอุตสาหกรรมทั่วไป ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมบางปะกง ฉบับลงวันที่ 10 กันยายน 2535 ฉบับลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2537 ฉบับลงวันที่ 1 กันยายน 2538 ฉบับลงวันที่ 10 มกราคม 2540 และต่อมาได้มีประกาศเปลี่ยนแปลงชื่อนิคมอุตสาหกรรมบางปะกงดังกล่าว ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การเปลี่ยนแปลงชื่อ "นิคมอุตสาหกรรมบางปะกง" เป็น "นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร" ลงวันที่ 8 เมษายน 2541 รวมทั้งประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขตเขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ฉบับลงวันที่ 21 เมษายน 2542 และฉบับลงวันที่ 18 มีนาคม 2545 ตามลำดับ นั้น
บัดนี้ เขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ได้มีผู้สนใจประสงค์จะลงทุนประกอบอุตสาหกรรมในเขตนี้เป็นจำนวนมาก สมควรขยายพื้นที่ออกไปอีก อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 5 และ มาตรา 36 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมจึงประกาศเปลี่ยนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร โดยให้ยกเลิกแผนที่ท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องการจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมบางปะกง ลงวันที่ 3 กันยายน 2533 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 18 มีนาคม 2545 และให้ใช้แผนที่ท้ายประกาศนี้แทน
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป[1]


:: ประกาศ ณ วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) สมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม


 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update