กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
   

:: ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
:: เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรม อีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ส่วนขยาย (ฉบับที่ 2)

ตามที่ได้มีประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมทั่วไปนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ส่วนขยาย ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2540 และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ส่วนขยาย ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2545 กำหนดให้พื้นที่ตำบลตาสิทธิ์และตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง เป็นเขตอุตสาหกรรมทั่วไป ตาม มาตรา 36 (1) แห่งพระราชบัญญัติ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 นั้น
บัดนี้ เขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ส่วนขยาย ได้มีผู้สนใจประสงค์จะลงทุนประกอบอุตสาหกรรมในเขตนี้เป็นจำนวนมากสมควรขยายพื้นที่ออกไปอีก
อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 5 และ มาตรา 36 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมจึงประกาศเปลี่ยนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ส่วนขยาย (ฉบับที่ 2) โดยให้ยกเลิกแผนที่ท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ส่วนขยาย ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2545 และให้ใช้แผนที่ท้ายประกาศนี้แทน
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป[1 ]


:: ประกาศ ณ วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2546
:: (สมศักดิ์) เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม


 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update