กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
   

:: ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย
:: เรื่อง กำหนดชนิดกีฬาที่สมาคมซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเกี่ยวกับการกีฬา หรือการส่งเสริมกีฬาดังกล่าวจะต้องขอรับใบอนุญาตจาก กกท. ตาม มาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติ การกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2528 เพิ่มเติม

เนื่องจาก มาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติ การกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2528 บัญญัติให้สมาคมซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเกี่ยวกับการกีฬาหรือการส่งเสริมกีฬาโดยตรงต้องได้รับอนุญาตจาก กกท. จึงจะดำเนินการจัดตั้งตามกฎหมายได้ และตามประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 1 เรื่อง กำหนดชนิดกีฬาที่สมาคมซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเกี่ยวกับการกีฬาหรือการส่งเสริมกีฬาดังกล่าว จะต้องขอรับใบอนุญาตจาก กกท. ตาม มาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติ การกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2528 ลงวันที่ 6 มกราคม 2529 และที่ประกาศเพิ่มเติม ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยได้ออกประกาศกำหนดชนิดกีฬาที่สมาคมจะต้องขอรับใบอนุญาตจาก กกท. แล้ว นั้น
บัดนี้ ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย เห็นสมควรประกาศกำหนดชนิดกีฬาที่สมาคมซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเกี่ยวกับการกีฬาหรือการส่งเสริมกีฬาดังกล่าว จะต้องขอรับใบอนุญาตจาก กกท. เพิ่มเติม และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย ในการประชุมครั้งที่ 6/2546 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2546 อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติ การกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2528 จึงออกประกาศ ดังต่อไปนี้
1. ให้กีฬาขี่ม้าโปโลเป็นชนิดกีฬาที่สมาคมซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเกี่ยวกับการกีฬาหรือการส่งเสริมกีฬาดังกล่าว จะต้องขอรับใบอนุญาตจาก กกท. ตาม มาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติ การกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2528 เพิ่มเติม
2. ให้สมาคมซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเกี่ยวกับการกีฬาหรือการส่งเสริมขี่ม้าโปโลโดยตรง ที่ตั้งและดำรงอยู่ในวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ ดำเนินการขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสมาคมให้ถูกต้องตาม มาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติ การกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2528 ภายใน 30 วันนับจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา


:: ประกาศ ณ วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) สันติภาพ เตชะวณิช ผู้ว่าการ การกีฬาแห่งประเทศไทย


 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update