กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
   

:: ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย
:: เรื่อง ปรับปรุงการจัดเก็บค่าธรรมเนียมยานพาหนะผ่านท่า

เพื่อเป็นการลดขั้นตอนและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการในการชำระค่าธรรมเนียมยานพาหนะผ่านท่า กรณีการนำรถบรรทุกเปล่าเข้าไปรับสินค้าหรือตู้สินค้าขาเข้าภายในเขตศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ จึงให้ดำเนินการ ดังนี้
1. ยกเลิก ข้อ 5 ที่กำหนดไว้ตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์แนบท้ายประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2545 เรื่อง การขออนุญาตประกอบการรับจ้างขนส่งสินค้า และตู้สินค้าขาเข้าออกจากเขตศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ
2. ให้เจ้าของหรือตัวแทนเจ้าของสินค้าหรือตู้สินค้าชำระค่าธรรมเนียมยานพาหนะผ่านท่า ในการนำรถบรรทุกเปล่าเข้าไปรับสินค้า หรือตู้สินค้าขาเข้าภายในเขตศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ โดยชำระพร้อมค่าภาระสินค้าหรือตู้สินค้า ณ ศูนย์ชำระค่าภาระและค่าบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ซึ่งจะคิดคำนวณรวมในใบเสร็จรับเงินค่าภาระตามอัตราที่กำหนด ดังนี้
2.1 สินค้าไม่เกิน 1 ตัน (Revenue Tonne) เรียกเก็บ 30 บาท
2.2 สินค้าส่วนที่เกินกว่า 1 ตัน (Revenue Tonne)เก็บเพิ่มอีก ตันละ 5 บาท (เศษของ 1 ตัน คิดเป็น 1 ตัน)
2.3 ตู้สินค้าขนาด 20 ฟุต ตู้ละ 100 บาท
2.4 ตู้สินค้าขนาด 40 ฟุต หรือเกินกว่า 40 ฟุต ตู้ละ 200 บาท
3. ให้ผู้ประกอบการรับจ้างขนส่งสินค้าและตู้สินค้าขาเข้าที่ซื้อบัตรยานพาหนะผ่านท่าไว้ล่วงหน้าแล้ว นำมาคืนได้ที่ศูนย์ชำระค่าภาระและค่าบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จภายในกำหนด 30 วัน หลังจากประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช้
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2547 เป็นต้นไป


:: ประกาศ ณ วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) ยงยศ ปาละนิติเสนา กรรมการการท่าเรือฯ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update