กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
   

:: ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย
:: เรื่อง การกำหนดแนวทาง ขั้นตอน และหลักเกณฑ์สำหรับการดำเนินการจัดหาพัสดุในรูปแบบการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) ข้อที่ 1-4

โดยที่คณะกรรมการการท่าเรือแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นผู้มีอำนาจในการวางระเบียบการท่าเรือแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้มีมติอนุมัติให้หน่วยงานในการท่าเรือแห่งประเทศไทยสามารถดำเนินการจัดหาพัสดุในรูปแบบการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) ได้
เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการดังกล่าว อาศัยอำนาจตามความใน ข้อ 4 แห่งระเบียบการท่าเรือแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เห็นสมควรกำหนดแนวทางในการดำเนินการและขั้นตอนภายใต้หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ประเภทพัสดุที่จัดหา
เป็นพัสดุประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน วัสดุสิ้นเปลือง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่อง เช่น เครื่องพิมพ์ ฯลฯ การจ้างตามระเบียบการท่าเรือแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2543
ข้อ 2 วงเงินการจัดหาพัสดุ
มูลค่าของสินค้าหรือบริการที่จะดำเนินการจัดประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในแต่ละครั้งมีความเหมาะสม สอดคล้องกับต้นทุนการจัดประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ข้อ 3 ผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Market Place Service Provider)
ให้เป็นไปตามคำสั่งคณะกรรมการคัดเลือกผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การกำหนดทะเบียนรายชื่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์
ข้อ 4 ขั้นตอนการดำเนินการจัดหาพัสดุ ประกอบด้วย
4.1 การวางแผนจัดหาพัสดุ
ให้เจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการ ดังนี้
4.1.1 รวบรวมความต้องการใช้พัสดุที่กำหนดใน ข้อ 1 จากหน่วยงานต่างๆ ในการท่าเรือแห่งประเทศไทย เพื่อให้มีวงเงินในการจัดหาพัสดุเป็นไปตามนัย ข้อ 2
4.1.2 จัดทำรายงานสรุปเกี่ยวกับข้อมูลคุณลักษณะการใช้งานและผลการจัดหาพัสดุตามนัย ข้อ 1 ครั้งที่ผ่านมา เพื่อเสนอต่อผู้มีอำนาจอนุมัติพิจารณาอนุมัติการจัดหาพัสดุโดยวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดหาโดยวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (คณะกรรมการ e-Auction)
4.2 คณะกรรมการจัดหาโดยวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (คณะกรรมการ e-Auction)
4.2.1 องค์ประกอบคณะกรรมการ e-Auction ประกอบด้วยรองผู้อำนวยการฝ่ายหรือเทียบเท่าขึ้นไปเป็นประธานกรรมการ กรรมการอย่างน้อยประกอบด้วย ผู้แทนของฝ่ายประมวลผลข้อมูลหรือผู้แทนของแผนกคอมพิวเตอร์ ท่าเรือแหลมฉบัง ผู้แทนของหน่วยงานที่ต้องการจัดหาพัสดุ และให้เจ้าหน้าที่พัสดุเป็นกรรมการและเลขานุการ ให้แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการได้ตามความจำเป็น ทั้งนี้ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ e-Auction ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบการท่าเรือแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2543 ข้อ 29-30 โดยอนุโลม
4.2.2 อำนาจหน้าที่คณะกรรมการ e-Auction มีดังนี้
4.2.2.1 การจัดเตรียมเอกสารเพื่อดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
4.2.2.2 การประกาศเชิญชวนผู้ค้าเข้าร่วมการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
4.2.2.3 การคัดเลือกผู้ค้าเพื่อเข้าร่วมการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
4.2.2.4 การจัดส่งเอกสารการประมูลทางเทคนิค
4.2.2.5 การคัดเลือกผู้ค้าเพื่อเข้าร่วมการประมูล
4.2.2.6 การกำหนดเงื่อนไขในการจัดประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
4.2.2.7 การดำเนินการประมูล
4.3 การประกาศเชิญชวนผู้ค้า
ให้คณะกรรมการ e-Auction จัดทำประกาศเชิญชวนผู้ค้าเข้าร่วมการประมูลผ่านทางเว็บไซต์ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย WWW.pat.or.th รวมทั้งช่องทางอื่นๆ ตามความเหมาะสม โดยให้มีระยะเวลาการประกาศไม่น้อยกว่า 7 วันทำการ ก่อนการรับเอกสารการประมูล
4.4 การรวบรวมรายชื่อผู้ค้า
ให้คณะกรรมการ e-Auction รวบรวมรายชื่อผู้ค้าจากผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ และผู้ขายอื่นๆ ที่แสดงความจำนงเข้าร่วมการประมูลกับคณะกรรมการ e-Auction
4.5 การคัดเลือกผู้ค้า
ให้คณะกรรมการ e-Auction ดำเนินการ ดังนี้
4.5.1 พิจารณาคัดเลือกผู้ค้าที่ผ่านคุณสมบัติเบื้องต้น
4.5.2 พิจารณาคัดเลือกผู้ค้าและรายละเอียดของเอกสารทางด้านเทคนิค
4.5.3 จำนวนผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกทางเทคนิคจะต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 ราย มิฉะนั้น จะต้องจัดทำรายงานสรุปเสนอผู้แต่งตั้งคณะกรรมการ e-Auction เพื่อพิจารณาดำเนินการจัดประมูลใหม่
4.5.4 ประกาศรายชื่อผู้ค้าที่มีมาตรฐานทางเทคนิคขั้นต่ำผ่านทางเว็บไซต์ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย รวมทั้งช่องทางอื่นตามความเหมาะสม
4.5.5 กำหนดวัน เวลา และสถานที่ พร้อมทั้งเงื่อนไขการประมูล ได้แก่ วงเงินการจัดหา ระยะเวลาประมูล ช่วงราคาประมูลขั้นต่ำ และช่วงเวลาประมูลสุดท้ายก่อนปิดการประมูล เป็นต้น
4.5.6 ให้มีการจัดประชุมชี้แจงเกี่ยวกับคุณสมบัติของพัสดุที่จะจัดหา และรายละเอียดการประมูล พร้อมทั้งเงื่อนไขแก่ผู้ค้า
4.5.7 ให้แจ้งผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ดำเนินการดังนี้
4.5.7.1 อบรมวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกทางเทคนิค
4.5.7.2 มอบ User ID และ Password ให้แก่ผู้ค้า
4.5.7.3 ผู้ค้าลงนามในข้อตกลงในการประมูลร่วมกับหน่วยงานผู้จัดหาพัสดุ และผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์
4.5.7.4 คณะกรรมการ e-Auction และผู้ค้าทดสอบการใช้ระบบประมูล
4.5.8 ให้ผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์จัดประมูลตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด
4.6 การประกาศผลผู้ชนะประมูล
ให้คณะกรรมการ e-Auction สรุปผลการประมูลเสนอต่อผู้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อสั่งการ โดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ พร้อมกับรายงานผลให้ฝ่ายประมวลผลข้อมูลและหรือแผนกคอมพิวเตอร์ท่าเรือแหลมฉบังทราบ เพื่อประกาศในเว็บไซต์ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย WWW.pat.or.th รวมทั้งช่องทางอื่น
4.7 การจัดทำสัญญา
ให้ดำเนินการตามระเบียบการท่าเรือแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2543
4.8 การตรวจรับพัสดุและตรวจการจ้าง
ให้ดำเนินการตามระเบียบการท่าเรือแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2543
4.9 การบังคับใช้
ให้ใช้กับหน่วยงานที่มีความพร้อมในการจัดหาพัสดุในรูปแบบการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์


:: ประกาศ ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) มานะ ภัทรธรรม ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย

 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update