กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
   

:: ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย
:: เรื่อง การใช้พื้นที่พิเศษวางตู้บรรจุสินค้าขาออก (Special Export Zone)

ตามที่การท่าเรือแห่งประเทศไทย ได้เปิดให้บริการพื้นที่พิเศษวางตู้บรรจุสินค้าขาออก (Special Export Zone) เพื่อรอการส่งออกทางเรือ ตามประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย ลงวันที่ 1 เมษายน 2546 นั้น
เพื่อความเหมาะสมในการบริการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 32 (2) แห่ง พระราชบัญญัติ การท่าเรือแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2494 และ ข้อ 13 แห่งระเบียบการท่าเรือแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการใช้ท่าเรือบริการ และความสะดวกต่างๆ พ.ศ. 2544 จึงให้ดำเนินการดังนี้
1. ยกเลิกประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย ลงวันที่ 1 เมษายน 2546 เรื่อง การใช้พื้นที่พิเศษวางตู้สินค้าขาออก (Special Export Zone)
2. กำหนดพื้นที่สำหรับการให้บริการพื้นที่พิเศษวางตู้บรรจุสินค้าขาออก ณ บริเวณลานบรรจุตู้สินค้า แผนกควบคุมการบรรจุตู้สินค้า กองปฏิบัติการสินค้า 3 ฝ่ายสินค้า ท่าเรือกรุงเทพ และให้ผู้ประสงค์จะใช้บริการซึ่งต้องมีตู้สินค้าขาออกในแต่ละเที่ยวเรือไม่น้อยกว่า 10 ที.อี.ยู. ปฏิบัติดังนี้
2.1 ยื่นคำร้องขอใช้บริการพื้นที่พิเศษวางตู้บรรจุสินค้าขาออก ตามวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้พื้นที่พิเศษวางตู้บรรจุสินค้าขาออก ที่แนบท้ายประกาศนี้
2.2 ผู้ใช้บริการต้องชำระค่าธรรมเนียมการใช้พื้นที่พิเศษวางตู้บรรจุสินค้าขาออก ในอัตรา 500 บาท/ตู้ 20 ฟุต และ 1,000 บาท/ตู้ 40 ฟุต ขึ้นไป โดยสามารถวางกองเก็บตู้สินค้าได้คราวละไม่เกิน 30 วัน หากเกินกว่าระยะเวลาดังกล่าวต้องชำระค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้นอีกจากอัตราที่กำหนด โดยให้เรียกเก็บเป็นรายสัปดาห์ในอัตราสัปดาห์ละ 500 บาท/ตู้ 20 ฟุต และ 1,000 บาท/ตู้ 40 ฟุต ขึ้นไป ถ้าระยะเวลาไม่ถึงสัปดาห์ให้คิดเป็น 1 สัปดาห์
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2546 เป็นต้นไป


:: ประกาศ ณ วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) มานะ ภัทรธรรม ผู้อำนวยการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย

 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update