กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
   

:: ประกาศการไฟฟ้านครหลวง
:: ที่ 21/2546
:: เรื่อง กำหนดอัตราค่าต่อกลับและค่าเลื่อนเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า

ตามที่การไฟฟ้านครหลวง ได้มีประกาศการไฟฟ้านครหลวง ที่ 28/2536 แจ้งให้ใช้อัตราค่าต่อกลับ และค่าเลื่อนเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าที่ใช้อยู่ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2536 มาใช้ต่อไปจนกว่าจะได้มีการประกาศใช้อัตราใหม่ บัดนี้ ได้มีการปรับปรุงอัตราค่าเลื่อนเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ส่วนค่าต่อกลับยังคงใช้อัตราเดิม อาศัยอำนาจตามความใน ข้อ 16 แห่งข้อบังคับการไฟฟ้านครหลวง ว่าด้วยอัตราค่าบริการการใช้ไฟฟ้า พ.ศ. 2536 ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง จึงกำหนดอัตราค่าต่อกลับ และค่าเลื่อนเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า ไว้ดังต่อไปนี้
1. การต่อกลับเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า ให้คิดค่าบริการครั้งละ 40 บาท
2. การเลื่อนเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า ระบบแรงดันไฟฟ้า 220 โวลต์ 1 เฟส 2 สาย หรือ 380/220 โวลต์ 3 เฟส 4 สาย กรณีที่ไม่ต้องปักเสาและพาดสายไฟฟ้า ให้คิดค่าบริการพื้นฐานตามขนาดเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าที่ขอเลื่อน ดังนี้
ขนาด 5 (15) - 50 (150) แอมแปร์ 1 เฟส 2 สาย ค่าบริการ 150 บาท
ขนาด 15 (45) - 50 (150) แอมแปร์ 3 เฟส 4 สาย ค่าบริการ 300 บาท
ขนาด 50 (150) แอมแปร์ 3 เฟส 4 สาย ขึ้นไป ค่าบริการ 400 บาท
3. กรณีที่ต้องปักเสาไฟฟ้าไม่เกิน 4 ต้น และพาดสายไฟฟ้าไม่เกิน 140 เมตร ให้คิดค่าบริการเพิ่มจาก 2. ตามค่าใช้จ่ายที่ดำเนินการปักเสาไฟฟ้าและพาดสายไฟฟ้าแต่ค่าบริการที่คิดเพิ่มต้องไม่เกินค่าสมทบก่อสร้างในระบบสายอากาศ หรือระบบสายใต้ดินแล้วแต่กรณี ของขนาดเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าที่เลื่อนตามกำหนดในข้อบังคับการไฟฟ้านครหลวง ว่าด้วยอัตราค่าบริการการใช้ไฟฟ้า
4. กรณีที่ต้องปักเสาไฟฟ้าเกิน 4 ต้น และพาดสายไฟฟ้าเกิน 140 เมตร ให้คิดค่าบริการเพิ่มจาก 3. โดยให้คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มอีกร้อยละ 25 ของค่าปักเสาและพาดสายไฟฟ้าในส่วนที่เกิน
5. การเลื่อนเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า ระบบแรงดันไฟฟ้า 12,000 โวลต์ หรือ 24,000 โวลต์ ให้คิดค่าบริการตามค่าใช้จ่ายจริง


:: ประกาศ ณ วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) ชลิต เรืองวิเศษ ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการปรับปรุงประกาศฉบับนี้ คือ เนื่องจากเดิมตามบันทึกสั่งการ ที่ บ.สผว. 410/2530 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2530 เรื่อง อัตราค่าบริการ ตาม ข้อ 5 กำหนดอัตราค่าเลื่อนเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าไว้ โดยคิดค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริงต่อมาการไฟฟ้านครหลวงได้วางข้อบังคับการไฟฟ้านครหลวง ว่าด้วยอัตราค่าบริการการใช้ไฟฟ้า พ.ศ. 2536 โดยใน ข้อ 16 แห่งข้อบังคับดังกล่าว ให้อำนาจผู้ว่าการเป็นผู้กำหนดค่าบริการเบ็ดเตล็ดได้เอง โดยประกาศให้ทราบเป็นคราวๆ ไป ซึ่งผู้ว่าการได้มีประกาศการไฟฟ้านครหลวง ที่ 28/2536 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2536 กำหนดอัตราค่าบริการเบ็ดเตล็ด โดยให้คิดค่าบริการตามเดิมไปก่อนจนกว่าจะมีการแก้ไขปรับปรุงใหม่
บัดนี้ การไฟฟ้านครหลวง ได้แก้ไขปรับปรุงอัตราค่าบริการ การเลื่อนเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า ตามบันทึกสั่งการ และประกาศการไฟฟ้านครหลวง ดังกล่าวข้างต้น โดยเปลี่ยนวิธีการคิดค่าใช้จ่ายในการเลื่อนเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า จากเดิมที่คิดตามความเป็นจริง มาเป็นการคำนวณตามอัตรามาตรฐานและไม่แตกต่างกัน (Flat Rate) เนื่องจากการคิดค่าบริการตามอัตราเดิมในบางกรณีทำให้ผู้ใช้ไฟฟ้าต้องชำระค่าใช้จ่ายสูงกว่าการขอใช้ไฟฟ้าใหม่ นอกจากนี้ยังได้นำค่าต่อกลับมารวมไว้ในประกาศฉบับนี้ด้วย โดยยังคงใช้อัตราค่าต่อกลับครั้งละ 40 บาท ตามเดิม จึงจำเป็นต้องออกประกาศฉบับนี้

 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update